Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 30. lipnja 2021.
IND-2021-5-1

ISSN 1334-0557

PROIZVODNJA I PRODAJA INDUSTRIJSKIH PROIZVODA (PRODCOM) U 2020.
- privremeni podaci, lipanj 2021.

 

U 2020. ukupna vrijednost industrijskih proizvoda koju su prodala poduzeća što su se bavila industrijskom proizvodnjom (bez obzira na to gdje je poduzeće registrirano) u Republici Hrvatskoj iznosi 128 721 milijuna kuna. U usporedbi s prethodnom godinom, vrijednost prodaje manja je za 10 861 milijuna kuna, što iznosi 7,8%. Vrijednost prodaje na inozemno tržište iznosi 53 378 milijuna kuna, što je 41,5% od ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda.

Prema industrijskim područjima NKD-a 2007. vrijednost prodanih industrijskih proizvoda razvrstanih prema djelatnostima proizvoda najveća je u području C Prerađivačka industrija i iznosi 102 388 milijuna kuna, u području D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija iznosi 22 846 milijuna kuna, u području B Rudarstvo i vađenje iznosi 2 040 milijuna kuna, a najmanja je u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša (samo odjeljak 36) i iznosi 1 447 milijuna kuna. Vrijednost prodaje industrijskih proizvoda najveća je u odjeljku 35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom (22 846 milijuna kuna), a najmanja je u odjeljku 12 Proizvodnja duhanskih proizvoda (308 milijuna kuna).

G-1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

G-2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije
  okoliša (samo odjeljak 36)

 

Udio prodaje industrijskih proizvoda koja se obavljala za vlastiti račun proizvođača prema djelatnostima proizvoda još je dominantan u Republici Hrvatskoj i iznosi 98,0% ukupne vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda, dok udio vrijednosti industrijskih proizvoda koja se obavljala prema ugovoru s naručiteljem (za tuđi račun) iznosi samo 2,0% u 2020. Najveći udio proizvodnje za tuđi račun zabilježen je u odjeljcima 15 (20,0%), 14 (16,7%), 28 (11,5%), 24 (9,8%) i u području C Prerađivačka industrija.

Ako usporedimo industrijsku prodaju 21 županije Republike Hrvatske (tablica 2. i grafikon G-6.), najveći udio u vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda mjerene prema djelatnosti proizvoda ostvarili su Grad Zagreb, u iznosu od 22 812 milijuna kuna (21,8%) i Varaždinska županija, u iznosu od 10 240 milijuna kuna (9,8%). Najmanju vrijednost prodaje industrijskih proizvoda ostvarila je Dubrovačko-neretvanska županija, samo 259 milijuna kuna (0,2%).

Podaci o vrijednosti prodaje industrijskih proizvoda dobiveni su obradom istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2020., kojim su obuhvaćene 3 055 industrijske lokalne jedinice od pravnih osoba i obrtnika s 10 i više zaposlenih. Struktura obuhvata u 2020. pravnih osoba i obrtnika prema djelatnostima proizvoda po područjima NKD-a 2007. jest sljedeća: u području B obuhvaćeno je 1,6%, u području C 79,6%, u području D 17,7% i u području E 1,1% (samo odjeljak 36).

1. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA I ODJELJCIMA NKD-a 2007. PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

tis. kuna

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2020.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Ukupno 128.721.056 126.105.153 2.615.903 53.377.756 51.415.456 1.962.300
B Rudarstvo i vađenje  2.040.132 2.040.132 - 63.104 63.104 -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina 740.009 740.009 - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 860.861 860.861 - 63.104 63.104 -
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 439.262 439.262 - - - -
C Prerađivačka industrija 102.387.536 99.771.633 2.615.903 52.836.013 50.873.713 1.962.300
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 22.632.395 22.486.655 145.740 5.415.831 5.375.866 39.965
11 Proizvodnja pića 4.235.247 4.228.627 6.620 786.381 786.381 -
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 307.706 137.939 169.767 72.927 72.927 -
13 Proizvodnja tekstila 906.145 841.638 64.507 689.889 634.088 55.801
14 Proizvodnja odjeće 2.290.574 1.853.482 437.092 1.820.170 1.468.562 351.608
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 1.902.637 1.378.701 523.936 1.633.078 1.161.690 471.388
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 4.469.280 4.443.636 25.644 2.670.422 2.670.422 -
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 3.373.872 3.373.429 443 1.741.097 1.741.031 66
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 2.978.093 2.950.212 27.881 1.298.071 1.294.116 3.955
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 6.337.030 6.337.030 - 2.704.408 2.704.408 -
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 4.687.244 4.651.258 35.986 2.521.173 2.512.766 8.407
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 5.210.613 5.191.132 19.481 4.545.130 4.525.649 19.481
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 4.446.128 4.424.438 21.690 2.579.328 2.573.711 5.617
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 7.396.896 7.396.896 - 3.900.628 3.900.628 -
24 Proizvodnja metala 1.732.803 1.476.759 256.044 1.452.426 1.197.676 254.750
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 8.334.586 8.093.395 241.191 5.149.068 5.005.387 143.681
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 1.556.164 1.532.513 23.651 991.488 969.877 21.611
27 Proizvodnja električne opreme 5.269.387 5.120.200 149.187 4.011.792 3.870.641 141.151
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.  3.908.813 3.607.941 300.872 3.248.765 2.963.623 285.142
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 1.189.976 1.150.482 39.494 1.075.058 1.035.564 39.494
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 1.240.673 1.151.928 88.745 951.151 862.406 88.745
31 Proizvodnja namještaja 2.681.634 2.658.816 22.818 1.693.915 1.672.887 21.028
32 Ostala prerađivačka industrija 975.927 960.813 15.114 377.742 367.332 10.410
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 4.323.713 4.323.713 - 1.506.075 1.506.075 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 22.846.371 22.846.371 - 476.181 476.181 -
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 22.846.371 22.846.371 - 476.181 476.181 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1.447.017 1.447.017 - 2.458 2.458 -
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 1.447.017 1.447.017 - 2.458 2.458 -

G-3. STRUKTURA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007. U 2020.

G-4. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

G-5. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI U INOZEMSTVO PO ODJELJCIMA NKD-a 2007., ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA U 2020.

Odjeljci NKD-a 2007.
   
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda
11 Proizvodnja pića
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda
13 Proizvodnja tekstila
14 Proizvodnja odjeće
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame 
  i pletarskih materijala
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda
24 Proizvodnja metala
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda
27 Proizvodnja električne opreme
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava
31 Proizvodnja namještaja
32 Ostala prerađivačka industrija
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme

 

2. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA I PO ŽUPANIJAMA U 2020.

    Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda prema NIP-u 2020.
ukupno od toga u inozemstvo (izvoz)
ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem ukupno za vlastiti račun prema ugovoru s naručiteljem
Republika Hrvatska − područja B i C1) 104.427.668 101.811.765 2.615.903 52.899.117 50.936.817 1.962.300
Zagrebačka županija 9.266.995 9.088.071 178.924 3.640.037 3.518.786 121.251
B Rudarstvo i vađenje  464.121 464.121 - - - -
C Prerađivačka industrija 8.802.874 8.623.950 178.924 3.640.037 3.518.786 121.251
Krapinsko-zagorska županija 4.445.444 4.290.292 155.152 2.982.212 2.863.778 118.434
B Rudarstvo i vađenje  83.728 83.728 - 3.317 3.317 -
C Prerađivačka industrija 4.361.716 4.206.564 155.152 2.978.895 2.860.461 118.434
Sisačko-moslavačka županija 4.647.087 4.547.271 99.816 2.466.422 2.368.634 97.788
B Rudarstvo i vađenje  49.587 49.587 - 753 753 -
C Prerađivačka industrija 4.597.500 4.497.684 99.816 2.465.669 2.367.881 97.788
Karlovačka županija 3.547.342 3.251.573 295.769 1.972.789 1.686.152 286.637
B Rudarstvo i vađenje  8.448 8.448 - - - -
C Prerađivačka industrija 3.538.894 3.243.125 295.769 1.972.789 1.686.152 286.637
Varaždinska županija 10.239.549 9.745.962 493.587 6.052.530 5.617.557 434.973
B Rudarstvo i vađenje  176.033 176.033 - 29.537 29.537 -
C Prerađivačka industrija 10.063.516 9.569.929 493.587 6.022.993 5.588.020 434.973
Koprivničko-križevačka županija 4.280.603 4.258.514 22.089 2.277.935 2.256.693 21.242
B Rudarstvo i vađenje  306.055 306.055 - - - -
C Prerađivačka industrija 3.974.548 3.952.459 22.089 2.277.935 2.256.693 21.242
Bjelovarsko-bilogorska županija 2.422.260 2.366.399 55.861 693.649 662.802 30.847
B Rudarstvo i vađenje  38.752 38.752 - - - -
C Prerađivačka industrija 2.383.508 2.327.647 55.861 693.649 662.802 30.847
Primorsko-goranska županija 9.250.363 9.228.141 22.222 4.335.193 4.313.138 22.055
B Rudarstvo i vađenje  30.424 30.424 - 9 9 -
C Prerađivačka industrija 9.219.939 9.197.717 22.222 4.335.184 4.313.129 22.055
Ličko-senjska županija 673.992 667.024 6.968 477.979 477.979 -
B Rudarstvo i vađenje  4.611 4.611 - - - -
C Prerađivačka industrija 669.381 662.413 6.968 477.979 477.979 -
Virovitičko-podravska županija 1.162.390 1.118.287 44.103 523.447 518.774 4.673
B Rudarstvo i vađenje  69.247 69.247 - 1.450 1.450 -
C Prerađivačka industrija 1.093.143 1.049.040 44.103 521.997 517.324 4.673
Požeško-slavonska županija 925.393 894.154 31.239 558.628 527.396 31.232
B Rudarstvo i vađenje  62.613 62.613 - - - -
C Prerađivačka industrija 862.780 831.541 31.239 558.628 527.396 31.232
Brodsko-posavska županija 3.310.061 3.201.784 108.277 1.984.411 1.894.536 89.875
B Rudarstvo i vađenje  22.445 22.445 - - - -
C Prerađivačka industrija 3.287.616 3.179.339 108.277 1.984.411 1.894.536 89.875
Zadarska županija 1.819.541 1.819.541 - 933.534 933.534 -
B Rudarstvo i vađenje  23.187 23.187 - 861 861 -
C Prerađivačka industrija 1.796.354 1.796.354 - 932.673 932.673 -
Osječko-baranjska županija 6.201.961 6.166.216 35.745 2.819.235 2.810.543 8.692
B Rudarstvo i vađenje  6.940 6.940 - - - -
C Prerađivačka industrija 6.195.021 6.159.276 35.745 2.819.235 2.810.543 8.692
Šibensko-kninska  županija 1.345.414 1.108.083 237.331 781.145 544.210 236.935
B Rudarstvo i vađenje  12.710 12.710 - 2.736 2.736 -
C Prerađivačka industrija 1.332.704 1.095.373 237.331 778.409 541.474 236.935
Vukovarsko-srijemska županija 1.891.844 1.835.290 56.554 905.777 880.599 25.178
B Rudarstvo i vađenje  3.591 3.591 - - - -
C Prerađivačka industrija 1.888.253 1.831.699 56.554 905.777 880.599 25.178
Splitsko-dalmatinska županija 4.148.926 4.107.533 41.393 1.707.586 1.707.586 -
B Rudarstvo i vađenje  99.888 99.888 - 10.598 10.598 -
C Prerađivačka industrija 4.049.038 4.007.645 41.393 1.696.988 1.696.988 -
Istarska županija 5.027.086 4.817.867 209.219 2.940.495 2.923.618 16.877
B Rudarstvo i vađenje  127.783 127.783 - 13.747 13.747 -
C Prerađivačka industrija 4.899.303 4.690.084 209.219 2.926.748 2.909.871 16.877
Dubrovačko-neretvanska županija 259.346 258.564 782 23.467 23.456 11
B Rudarstvo i vađenje  11.740 11.740 - 96 96 -
C Prerađivačka industrija 247.606 246.824 782 23.371 23.360 11
Međimurska županija 6.339.519 5.926.317 413.202 3.805.160 3.415.585 389.575
B Rudarstvo i vađenje  90.012 90.012 - - - -
C Prerađivačka industrija 6.249.507 5.836.305 413.202 3.805.160 3.415.585 389.575
Grad Zagreb 22.812.092 22.728.325 83.767 10.931.450 10.907.636 23.814
B Rudarstvo i vađenje  60.687 60.687 - - - -
C Prerađivačka industrija 22.751.405 22.667.638 83.767 10.931.450 10.907.636 23.814
Slobodne zone 410.460 386.557 23.903 86.036 83.825 2.211
B Rudarstvo i vađenje  287.530 287.530 - - - -
C Prerađivačka industrija 122.930 99.027 23.903 86.036 83.825 2.211

1) Nomenklatura industrijskih proizvoda za opskrbu električnom energijom vrlo je razrađena u 2020. radi izračuna indeksa proizvođačkih cijena industrije. Distributivna područja električnom energijom znatno se razlikuju od županijskih područja pa bi opskrbljivačima električnom energijom iskazivanje opskrbe prema novoj nomenklaturi po županijama predstavljalo veliko opterećenje. Stoga su podaci za 2020. prikupljeni samo na razini Republike Hrvatske. Zbog navedenog u tablici 2. Vrijednost prodanih industrijskih proizvoda i izvoza po područjima NKD-a 2007., prema djelatnostima proizvoda i po županijama u 2020. ne mogu se iskazati podaci za područje D. Podaci za područje E nisu iskazani zbog malog udjela u vrijednosti prodanih industrijskih proizvoda.

G-6. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I IZVOZA PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2020.

G-7. VRIJEDNOST PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA ZA VLASTITI RAČUN I PREMA UGOVORU S NARUČITELJEM PREMA DJELATNOSTIMA PROIZVODA NKD-a 2007. PO ŽUPANIJAMA U 2020.

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

3. PROIZVODNJA I VIDLJIVA DOMAĆA POTROŠNJA IZABRANIH NAJVAŽNIJIH PROIZVODA PRODCOM-a PREMA VRIJEDNOSTI PRODANIH INDUSTRIJSKIH PROIZVODA U 2020.1)

Šifre i nazivi PRODCOM-a 2020. Mjerna jedinica Prodaja industrijskih proizvoda Uvoz Izvoz Vidljiva domaća potrošnja
količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna količina vrijednost, tis. kuna
21.20.13.80 Ostali lijekovi koji sadrže pomiješane i nepomiješane proizvode, pakirani za maloprodaju, d. n. kg 4.473.607 3.184.185 11.390.467 5.203.952 12.575.847 3.446.603 3.288.227 4.941.534
10.13.14.60 Kobasice i slični proizvodi od mesa, otpadaka i ostataka i krvi i pripravci hrane na njihovoj bazi (isključujući kobasice od jetre i pripremljena gotova jela od jetre) t 58.055 1.698.924 10.313 174.429 7.152 208.781 61.216 1.664.572
27.11.41.80 Transformatori s tekućim dielektrikom, kapaciteta snage > 10 000 kVA kom. 306 1.552.621 4 1 255 1.466.349 94 86.273
11.05.10.00 Pivo od slada (isključujući bezalkoholno pivo, pivo s volumnim udjelom alkohola ≤ 0,5%, trošarine na alkoholna pića) hl 2.307.758 1.402.292 990.841 351.068 528.648 180.472 2.769.951 1.572.888
10.71.11.00 Svježi kruh s masenim udjelom u suhoj tvari ≤ 5 % šećera i ≤ 5 % masnoće (isključujući s dodatkom meda, jaja, sira ili voća) t 150.479 1.388.015 10.836 105.283 5.610 66.361 155.705 1.426.937
23.51.12.10 Portland-cement t 2.729.007 1.383.436 397.390 153.764 1.586.306 745.371 1.540.091 791.829
16.10.12.50 Drvo; po dužini piljeno ili glodano; rezano ili ljušteno; debljine > 6 mm (isključujući crnogorična i tropska drva te hrastove blokove, trake i frize) m3 600.701 1.274.934 55.749 175.613 1.316.768 2.046.781 -660.318 -596.234
10.51.11.42 Mlijeko i vrhnje sa sadržajem > 1%, ali ≤ 6% mliječne masti, nekoncentrirano ili nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja ≤ 2 l t 237.859 1.098.576 29.159 108.309 17.639 72.535 249.379 1.134.350
11.07.19.30 Vode s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, npr. bezalkoholna osvježavajuća pića (uključujući mineralne i gazirane) hl 2.372.987 1.034.378 1.152.863 378.390 932.663 285.241 2.593.186 1.127.526
23.63.10.00 Gotova betonska smjesa t 4.684.858 998.007 6 98 1.417 372 4.683.447 997.733

1) Izvor podataka jesu rezultati godišnjeg istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Vidljiva domaća potrošnja izračunava se primjenom formule: proizvodnja + uvoz – izvoz. Negativna vidljiva domaća potrošnja rezultat je različitog obuhvata i različitoga metodološkog pristupa tim dvjema vrstama podataka.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sadržava privremene podatke istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji (IND-21/PRODCOM) za 2020. Proveo ga je Državni zavod za statistiku na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2020., čiji je sastavni dio i Nomenklatura industrijskih proizvoda – NIP 2020. Pojam "industrija" u cijelom Priopćenju definiran je proizvodima (i uslugama) područja djelatnostiB, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. Ta definicija industrije šira je od definicije industrije koja se primjenjuje za istraživanje PRODCOM Europske unije (u nastavku teksta: EU-a).

Pokazatelji istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji

Privremeni podaci odnose se na najnovije podatke proizvodnih statistika industrije, a izvedeni su iz godišnjih rezultata istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji. Rezultati istraživanja PRODCOM osiguravaju detaljne informacije o nacionalnom tržištu i njegovoj konkurentnosti na međunarodnim tržištima na razini pojedinačnih proizvoda/roba jer su povezani s podacima statistike vanjske trgovine preko veza s CT-om, kao i rezultati PRODCOM-a EU-a, s kojim su harmonizirani. Svi podaci na razini pojedinačnih proizvoda prikupljeni su na temelju Nomenklature industrijskih proizvoda (NIP 2020.), izvedene iz PRODCOM Lista 2020. EU-a, koji je sastavni dio harmoniziranih Statističkih standarda za istraživanje PRODCOM u Republici Hrvatskoj. U tablici 1. prikazani su agregirani rezultati raščlambe prema djelatnosti proizvoda, a slijede je grafikoni s podacima o vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza, u tisućama kuna, raščlanjeni prema industrijskim područjima i odjeljcima NKD-a 2007. U tablici 2. prikazani su agregirani rezultati za županije razvrstani prema djelatnosti prodanih proizvoda iz NIP-a 2020. Tablica 3. prikazuje količine i vrijednosti prodaje 10 selektiranih najvažnijih proizvoda u Republici Hrvatskoj definiranih prema PRODCOM Listu 2020. (agregati proizvoda iz NIP-a 2020.) za posljednju raspoloživu godinu, zajedno s podacima izvoza i uvoza roba (podaci vanjske trgovine izvedeni iz CT-a 2020.) i izračunanom vidljivom domaćom potrošnjom za svaki selektirani proizvod/robu dodavanjem uvoza ukupnoj proizvodnji te oduzimanjem izvoza. Selekcija 10 proizvoda izvršena je na temelju njihova udjela u ukupnoj vrijednosti prodanih proizvoda i izvoza u Republici Hrvatskoj prema rezultatima istraživanja PRODCOM o industrijskoj proizvodnji u 2020.

Obuhvat PRODCOM-a i jedinice. Izvještajne jedinice istraživanja PRODCOM jesu sva trgovačka društva i druge pravne osobe i obrtnici te njihovi dijelovi s više od 10 zaposlenika koji su se bavili industrijskom proizvodnjom ili uslugama (vlastitima ili prema ugovoru) definiranima područjima B, C, D i E (samo odjeljak 36) prema NKD-u 2007. u izvještajnome godišnjem razdoblju. Ciljne statističke jedinice jesu industrijska poduzeća i lokalne jedinice industrijskih i neindustrijskih poduzeća koja proizvode proizvode iz NIP-a (u skladu s PRODCOM Listom).

Ovim istraživanjem nisu obuhvaćene statističke jedinice ili njihovi dijelovi koji su "fizički" izvan teritorija Republike Hrvatske. U profiliranju statističkih jedinica – lokalnih jedinica – uzima se u obzir načelo županije. U slučajevima kada promatrana jedinica obavlja industrijsku proizvodnju na području nekoliko različitih županija, npr. u pet županija, jedinica je dodatno raščlanjena na pet lokalnih jedinica. Radi održavanja usklađenosti s PRODCOM propisima EU-a, proizvodnja namijenjena daljnjoj preradi u istoj ili drugim lokalnim jedinicama istog poduzeća ne smatra se njezinim outputom. Obuhvat izvještajnih i statističkih jedinica određen je Adresarom statističkih jedinica industrije, koji je izradila Služba statistike industrije i energije i ažurira ga svake godine.

Izvori podataka za ažuriranje Adresara jesu podaci Statističkoga poslovnog registra, ostalih poslovnih istraživanja industrije te drugih sekundarnih izvora. Poseban kriterij obuhvata statističkih jedinica u PRODCOM-u jest da se za svaki pojedinačni razred industrije (od 05.10 do 36.00) iz NKD-a 2007. osigura dovoljan obuhvat statističkih jedinica tako da zajedno sudjeluju s najmanje 90% u bruto dodanoj vrijednosti odgovarajućeg razreda NKD-a 2007. Ako uvjet nije zadovoljen, za određene razrede industrije iz NKD-a 2007. obuhvat se proširuje i na statističke jedinice s manje od 10 zaposlenih, npr. male industrije kao što su industrija kruha, tiskanje i slično.

U istraživanju PRODCOM-a za 2020. obuhvaćena su 3 055 poduzeća (pravne osobe i obrtnici) sa stopom odgovora od 96,79%, a procijenjenih obrazaca je 3,21%.

Koncepti istraživanja PRODCOM i definicije

Koncepti i definicije koji se primjenjuju u istraživanju PRODCOM Republike Hrvatske usklađeni su s istraživanjem PRODCOM unutar EU-a. Ti pojmovi osiguravaju dodatna objašnjenja koja služe za iskazivanje rezultata istraživanja PRODCOM i nemaju smisao definitivnih značenja ovih riječi jer u drugim kontekstima (npr. u različitim poglavljima Ljetopisa) mogu imati drugačije značenje. Namijenjeni su korisnicima rezultata istraživanja PRODCOM kako bi ih ispravno interpretirali, a usklađeni su s konceptima i definicijama PRODCOM istraživanja EU-a.

PRODCOM proizvod jest posljedica neke industrijske djelatnosti, upotrebljava se kao opći naziv za proizvode koji imaju fizičku dimenziju i za industrijske usluge. Prema konceptu istraživanja PRODCOM, definiran je Nomenklaturom industrijskih proizvoda (NIP), koja je nacionalna verzija PRODCOM Lista EU-a. Pod pojmom gotov proizvod smatra se svaki proizvod koji je u procesu proizvodnje dosegao odgovarajući stupanj prerade ili dorade tako da je u NIP-u naveden pod posebnom šifrom i nazivom. Pojam tako definiranoga gotovog proizvoda obuhvaća i sve radove dovršavanja proizvoda, kao što su čišćenje, pakiranje, ispitivanje kvalitete, kasiranje i slično.

Industrijske usluge. Pod tim se pojmom podrazumijevaju usluge dorade, popravaka i održavanja te sastavljanja (montaže, odnosno instaliranja). Industrijske usluge iskazuju se u pravilu po svakoj pojedinačnoj vrsti izvršene usluge iz NIP-a, a vrijednost industrijskih usluga iskazuje se u tisućama kuna, uglavnom kao naknada za izvršenu industrijsku uslugu. Bilježe se samo industrijske usluge za koje je izdana posebna faktura. Posebna pravila iskazivanja podataka postoje za određenu vrstu industrijskih usluga u već spomenutim standardima PRODCOM-a. Neke industrijske usluge razvrstane su prema NKD-u 2007. u neindustrijske usluge, npr. Održavanje i popravak motornih vozila (područje G, razred 45.20), Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo (područje S, odjeljak 95), Izdavačke djelatnosti, uključujući izdavanje softvera (područje J, odjeljak 58), Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa (područje J, odjeljak 59), Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima (područje J, odjeljak 62) te Informacijske uslužne djelatnosti, uključujući obradu podataka (područje J, odjeljak 63) te nisu predmet istraživanja IND-21/PRODCOM-a za 2020.

NIP 2020. jest hijerarhijski strukturirana Nomenklatura industrijskih proizvoda (i usluga) namijenjena mjerenju količine i vrijednosti godišnje industrijske proizvodnje. Ona je verzija PRODCOM Lista detaljno razrađena na nacionalnoj razini. Obuhvaća sve proizvode i usluge koje su rezultat obavljanja djelatnosti iz područja B, C, D i E (samo odjeljak 36) NKD-a 2007. Struktura NIP-a odgovara svim razinama NKD-a 2007., KPD-a 2015. i PRODCOM Lista 2020., s dodatnom detaljnijom nacionalnom raščlambom.

NIP 2020. povezan je s Carinskom tarifom (CT) Republike Hrvatske na isti način kao što je PRODCOM List povezan s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a. Redovito se ažurira početkom svake godine prema ažuriranju PRODCOM Lista EU-a.

PRODCOM je kratica za proizvodne statistike Europske unije za industrijsku proizvodnju koje su određene Uredbom EU-a br. 3924/91. Kratica je izvedena iz francuskog naziva "Production Communautaire" (Proizvodnja u Zajednici). Istraživanje PRODCOM osmišljeno je da osigura informacije o nacionalnim i tržištima EU-a i međunarodnim tržištima. Predmet istraživanja jesu industrijski proizvodi definirani PRODCOM Listom koji se ažurira svake godine. Kako bi se zabilježila međunarodna dimenzija tih tržišta, izrađena je veza proizvodnih statistika i statistika vanjske trgovine tako da je PRODCOM List EU-a usklađen s Kombiniranom nomenklaturom (CN) EU-a za odgovarajuću izvještajnu godinu da bi podaci proizvodnih statistika bili usporedivi s podacima vanjske trgovine na razini proizvoda/roba. To je omogućilo izračunavanje vidljive potrošnje.

PRODCOM List jest popis proizvoda, dobara i usluga navedenih u nazivima istraživanja PRODCOM. PRODCOM List 2020.1) sadržava 3 800 obveznih šifara i naziva koji se u načelu upotrebljavaju za kompilaciju detaljnih proizvodnih statistika EU-a. PRODCOM List 2020.1) temelji se na CPA-u v.2.12) (= KPD 2015.3)) i povezan je s Kombiniranom nomenklaturom za 2020. (CN 2020) EU-a preko referentnih oznaka. Nije strukturirana kao hijerarhijska klasifikacija te je zbog toga dobila naziv "popis" iako su proizvodi podijeljeni u "odjeljke" koji se podudaraju s odjeljcima NACE-a Rev. 2 i pokrivaju gotovo sve proizvode i usluge iz područja B i C prema NACE-u. Nazivi istraživanja PRODCOM načelno sadržavaju stavke ili skupine stavaka iz CN-a kako bi omogućili usporedivost podataka vanjske trgovine i proizvodnje te se iz tog razloga ažuriraju na početku svake godine prema promjenama CN-a.

 

1) Uredba Komisije (EU) br. 2017/2119 od 22. studenoga 2017. o utvrđivanju ''popisa PRODCOM'' industrijskih proizvoda za 2017. predviđenog Uredbom Vijeća (EEZ) br. 3924/91 (SL L 325 od 8. prosinca 2017.)

2) Klasifikacija proizvoda po djelatnostima Republike Hrvatske 2015. – KPD 2015. (NN, br. 157/14.). KPD 2015. identičan je na svim razinama s CPA-om v. 2.1 EU-a.

3) Uredba Komisije (EU) br. 1209/2014 od 29. listopada 2014. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 451/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi nove Statističke klasifikacije proizvoda po djelatnostima (CPA) i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3696/93 (SL L 336 od 22. studenoga 2014.)

 

Prodana proizvodnja u PRODCOM-u. Pod pojmom "prodana proizvodnja" podrazumijeva se proizvodnja koju su neko vrijeme obavljale statističke jedinice i koja je prodana (fakturirana) u izvještajnoj godini. Količine i vrijednosti prodane proizvodnje na razini proizvoda iz NIP-a obično se bilježe ako su proizvodi isporučeni drugim poduzećima na domaćem tržištu, prodani u vlastitim prodavaonicama ili izvezeni na strana tržišta. Tu se ubrajaju i vlastito proizvedeni proizvodi dani u zakup ili leasing trećim osobama (npr. računalna oprema, telefonske instalacije, perilice). U prodanu proizvodnju uključeni su vlastito proizvedeni gotovi proizvodi (ili usluge) i gotovi proizvodi koje je statistička jedinica proizvela odnosno preradila na temelju ugovora s naručiteljem za treće osobe i obavljala na teritoriju Republike Hrvatske. Nisu uključeni gotovi proizvodi koji su se upotrebljavali (ili su namijenjeni) daljnjoj preradi u lokalnim jedinicama istog poduzeća ni zalihe gotovih proizvoda namijenjenih prodaji.

Vrijednost prodane PRODCOM proizvodnje obračunava se na temelju prodajne cijene koju je ostvario ili će ostvariti proizvođač u izvještajnom razdoblju (fakturirane vrijednosti). U vrijednost prodaje uključeni su i troškovi pakiranja i kada su obračunani (naplaćeni) posebno, a isključeni su sljedeći izdaci: bilo koji obračun poreza na promet i potrošnju (PDV i trošarine), troškovi otpreme kada su obračunani posebno ili bilo koji popusti potrošačima. Za proizvode koji su dani u zakup ili leasing trećim osobama određene su cijene koje su se za njih mogle postići na tržištu kao procijenjene vrijednosti.

Prerada na temelju ugovora (prema ugovoru s naručiteljem) u smislu PRODCOM-a postoji kada statistička jedinica na temelju ugovora s naručiteljem proizvodi odnosno prerađuje određene proizvode iz NIP-a i kada naručitelj osigurava sirovine i drugi materijal potreban za tu proizvodnju ili preradu (bez naplate/kupnje). Proizvodnja, odnosno prerada na temelju ugovora jest proizvodnja prema posebnom ugovoru između naručitelja i proizvođača. Za takvu proizvodnju samo proizvođač iskazuje količine ostvarene proizvodnje industrijskih proizvoda prema ugovoru, tj. u zemlji gdje se proizvodnja stvarno obavljala kako bi se izbjeglo dvostruko iskazivanje podataka. U tim slučajevima proizvođač prikazuje proizvodnju pod istom šifrom proizvoda iz NIP-a kao i vlastitu proizvodnju, a za vrijednost prodane proizvodnje iskazuje samo vrijednost naknade za izvršenu uslugu proizvodnje koju je stvarno naplatio od naručitelja. U svakom aranžmanu o proizvodnji odnosno preradi na temelju ugovora naručitelj i proizvođač odnosno prerađivač trebaju pripadati različitim poduzećima (poslovnim subjektima) jer proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora između lokalnih jedinica koje pripadaju istom poduzeću nije moguća prema definicijama Statističkih standarda PRODCOM-a.

Vidljiva domaća potrošnja izvedeni je pokazatelj izračunan bilanciranjem podataka o prodanim količinama i vrijednostima za 10 najvažnijih pojedinačnih proizvoda iz NIP-a 2020. s podacima o količinama i vrijednostima izvoza/uvoza istih pojedinačnih proizvoda/roba ili agregiranih na razinu istih proizvoda PRODCOM Lista 2020. (izvorno podaci vanjske trgovine agregirani iz Carinske tarife 2020. na razinu Kombinirane nomenklature 2020.). Za potrebe obračuna primijenjena je formula: proizvodnja + uvoz – izvoz. Kriterij važnosti proizvoda NIP-a 2020. s gledišta Republike Hrvatske određen je prema vrijednosti prodaje i izvoza. Podaci su iskazani u fizičkim mjernim jedinicama (količine) i u tisućama kuna (vrijednosno).

Napomena. Detaljne tablice rezultata PRODCOM-a za 2020. bit će raspoložive u predviđenome Statističkom izvješću pod naslovom Industrijska proizvodnja u 2020. Godišnji izvještaj – PRODCOM rezultati, br. 1679. koje će biti objavljeno do kraja ožujka 2022.

 

Kratice  
   
CPA Statistička klasifikacija proizvoda po djelatnostima
  Europske ekonomske zajednice
CN Kombinirana nomenklatura
CT Carinska tarifa
d. n. drugdje nespomenuto
EU Europska unija
hl hektolitar
kg kilogram
kom. komad
KPD 2015. Klasifikacija proizvoda po djelatnostima, verzija 2015.
kVA kilovoltamper
l litra
m3 kubični metar
mm milimetar
NACE Statistička klasifikacija ekonomskih djelatnosti u Europskoj 
  zajednici
NIP 2020. Nomenklatura industrijskih proizvoda, verzija 2020.
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PRODCOM Proizvodnja u Zajednici
PDV porez na dodanu vrijednost
t tona
tis. tisuća
uklj. uključujući

 

Znakovi  
   
- nema pojave
manje
manje ili jednako
više
= jednako

 

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Ivana Zoroja Milić, Goran Dolšak i Luka Mihelj

 

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

 

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Postavke pristupačnosti