Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 06. listopada 2021.
TUR-2021-2-2/4

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ u razdoblju od siječnja do kolovoza 2021.

 

U prvih osam mjeseci 2021. ostvareno 85 kružnih putovanja stranih brodova

U razdoblju od siječnja do kolovoza 2021. u hrvatske morske luke uplovilo je 15 stranih brodova za kružna putovanja s ostvarenih 85 kružnih putovanja. Na tim brodovima bilo je 86 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 237 dana.

Strani brodovi za kružna putovanja pod zastavom Paname ostvarili su najveći broj putovanja, i to njih 43, što je 50,6% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih osam mjeseci 2021. Isto tako najveći broj putnika pristigao je na brodovima pod zastavom Paname, i to 78 tisuća putnika, što je 90,7% od ukupnog broja putnika na brodovima za kružna putovanja.

Od ukupno ostvarenih 85 kružnih putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, njih 61. Slijede putovanja u Splitsko-dalmatinskoj, i to 21, te dva putovanja u Primorsko-goranskoj i jedno u Istarskoj županiji.

Luka Dubrovnik je najposjećenija

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (70 posjeta), slijede luke Split (40 posjeta), Korčula (26 posjeta), Hvar (24 posjeta) te Šibenik (22 posjeta).

Porast putovanja i putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u odnosu na prvih osam mjeseci 2020., ali pad u odnosu na isto razdoblje 2019.

U razdoblju od siječnja do kolovoza 2021. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja veći je za 64 putovanja, a ukupan broj dana boravka brodova veći je za 154 dana u odnosu na isto razdoblje 2020.

Broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u prvih osam mjeseci 2021. veći je za 82 tisuće u odnosu na isto razdoblje 2020., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su ograničavale broj putnika na tim brodovima.

U odnosu na prvih osam mjeseci 2019., broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 81,8%, broj dana boravka brodova manji je za 74,5%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 88,3%.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

   I. − VIII. 2020. I. − VIII. 2021. Indeksi
I. − VIII. 2021.
I. − VIII. 2020.
Strani brodovi za kružna putovanja 9 15 166,7
Putovanja 21 85 404,8
Dani boravka brodova 83 237 285,5
Putnici na brodu 3 983 85 924 1)

1) Indeks je veći od 999.

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2020. I 2021.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO KOLOVOZA 2021.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII. VIII. I. – VIII.
Ukupno 36 85 102 237 50 783 85 924
Bahami 3 5 19 30 233 306
Belgija 4 11 20 60 469 1 425
Francuska 1 5 6 25 155 654
Grčka - 4 - 24 - 80
Malta 8 11 28 31 2 865 4 192
Norveška 3 6 12 24 848 1 320
Panama 17 43 17 43 46 213 77 947

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020. I 2021.

    Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021.
Ukupno 466 21 85 929 83 237 732 826 3 983 85 924
I. 5 5 - 12 12 - 2 702 2 809 -
II. 11 7 - 49 29 - 1 243 745 -
III. 18 3 - 71 6 - 19 518 183 -
IV. 49 - - 97 - - 82 924 - -
V. 88 - - 157 - - 141 183 - -
VI. 101 - 15 168 - 43 161 668 - 8 203
VII. 96 1 34 195 6 92 155 844 25 26 938
VIII. 98 5 36 180 30 102 167 744 221 50 783

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO KOLOVOZA 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti