Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 05. studenog 2021.
TUR-2021-2-2/5

ISSN 1334-0557

KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ u razdoblju od siječnja do rujna 2021.

 

U prvih devet mjeseci 2021. ostvarena 134 kružna putovanja stranih brodova

U razdoblju od siječnja do rujna 2021. u hrvatske morske luke uplovila su 24 strana broda za kružna putovanja s ostvarena 134 kružna putovanja. Na tim brodovima bilo je 138 tisuća putnika, koji su u Hrvatskoj boravili 372 dana.

Strani brodovi za kružna putovanja pod zastavom Paname ostvarili su najveći broj putovanja, i to njih 59, što je 44,0% od ukupno ostvarenih putovanja u prvih devet mjeseci 2021. Isto tako najveći broj putnika pristigao je na brodovima pod zastavom Paname, i to 113 tisuća putnika, što je 82,5% od ukupnog broja putnika na brodovima za kružna putovanja.

Od ukupno 134 kružna putovanja, najviše ih je ostvareno u Dubrovačko-neretvanskoj (69,4%) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (24,6%), što je ukupno 94,0%. Preostalih 6,0% putovanja ostvareno je u sljedećim županijama: Primorsko-goranskoj (3,0%), Istarskoj i Zadarskoj (svaka po 1,5%).

Luka Dubrovnik je najposjećenija

Najviše posjeta stranih brodova za kružna putovanja imala je luka Dubrovnik (111 posjeta), slijede luke Split (63 posjeta), Korčula (40 posjeta), Hvar (34 posjeta) te Šibenik (31 posjet).

Porast putovanja i putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u odnosu na prvih devet mjeseci 2020., ali pad u odnosu na isto razdoblje 2019.

U razdoblju od siječnja do rujna 2021. broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja veći je za 108 putovanja, a ukupan broj dana boravka brodova veći je za 248 dana u odnosu na isto razdoblje 2020.

Broj putnika na stranim brodovima za kružna putovanja u prvih devet mjeseci 2021. veći je za 133 tisuće u odnosu na isto razdoblje 2020., kada su zbog pandemije bolesti COVID-19 bile uvedene strože epidemiološke mjere koje su ograničavale broj putnika na tim brodovima.

U odnosu na prvih devet mjeseci 2019., broj putovanja stranih brodova za kružna putovanja manji je za 76,4%, broj dana boravka brodova manji je za 67,3%, dok je broj putnika na tim brodovima manji za 84,5%.

1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA

   I. − IX. 2020. I. − IX. 2021. Indeksi
I. − IX. 2021.
I. − IX. 2020.
Strani brodovi za kružna putovanja 10 24 240,0
Putovanja 26 134 515,4
Dani boravka brodova 124 372 300,0
Putnici na brodu 4 138 137 529 1)

1) Indeks je veći od 999.

G-1. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ PO MJESECIMA U 2020. I 2021.

2. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PREMA ZASTAVI BRODA U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2021.

Zastava broda Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
IX. I. – IX. IX. I. – IX. IX. I. – IX.
Ukupno 49 134 135 372 51 605 137 529
Bahami 9 14 29 59 5 110 5 416
Belgija 5 16 23 83 675 2 100
Francuska 5 10 24 49 645 1 299
Grčka - 4 - 24 - 80
Italija 1 1 1 1 1 213 1 213
Malta 7 18 21 52 4 480 8 672
Nizozemska 2 2 3 3 1 822 1 822
Norveška 3 9 15 39 1 556 2 876
Panama 16 59 16 59 35 506 113 453
Ujedinjena Kraljevina 1 1 3 3 598 598

3. KRUŽNA PUTOVANJA STRANIH BRODOVA, DANI BORAVKA I PUTNICI PO MJESECIMA U 2019., 2020. I 2021.

    Putovanja Dani boravka broda Putnici na brodu
2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021. 2019. 2020. 2021.
Ukupno 567 26 134 1 137 124 372 885 365 4 138 137 529
I. 5 5 - 12 12 - 2 702 2 809 -
II. 11 7 - 49 29 - 1 243 745 -
III. 18 3 - 71 6 - 19 518 183 -
IV. 49 - - 97 - - 82 924 - -
V. 88 - - 157 - - 141 183 - -
VI. 101 - 15 168 - 43 161 668 - 8 203
VII. 96 1 34 195 6 92 155 844 25 26 938
VIII. 98 5 36 180 30 102 167 744 221 50 783
IX. 101 5 49 208 41 135 152 539 155 51 605

G-2. NAJPOSJEĆENIJE MORSKE LUKE U REPUBLICI HRVATSKOJ U RAZDOBLJU OD SIJEČNJA DO RUJNA 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje ulazaka stranih brodova za kružna putovanja u teritorijalno more Republike Hrvatske, broja putnika na brodu te dana boravka broda u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Rezultati ovog istraživanja daju pokazatelje potrebne za analizu turizma u Republici Hrvatskoj.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvor podataka za statističko istraživanje o kružnim putovanjima stranih brodova u Republici Hrvatskoj jest Hrvatski integrirani pomorski informacijski sustav (CIMIS). Državni zavod za statistiku preuzima dio baze podataka od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture te je dalje statistički obrađuje.

U sustav CIMIS, putem ovlaštenih pomorskih agenata i brodara, brodovi dostavljaju, među ostalim podacima, i podatke o brodu, putovanju i putnicima. Točnost i cjelovitost podataka u službenom postupku prijave verificira lučka kapetanija.

Obuhvat i usporedivost

Jedinica promatranja za ovo istraživanje jest strani brod koji je na turističkome kružnom putovanju i ulazi u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U tablicama 1., 2. i 3. podaci o kružnim putovanjima stranih brodova obuhvaćaju samo morske luke prvog ulaska stranog broda za kružno putovanje u teritorijalno more Republike Hrvatske.

U grafikonu G-2. podaci o posjetima stranih brodova na kružnim putovanjima obuhvaćaju sve morske luke koje su ti brodovi posjetili za vrijeme boravka u teritorijalnome moru Republike Hrvatske. Posjeti u morskim lukama prikazuju se po statističkim lukama koje se sastoje od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

Definicije

Brod za kružna putovanja jest putnički brod čija namjena nije prijevoz osoba od jedne luke do druge luke odredišta, nego je namijenjen za uživanje u putovanju i sadržajima na brodu (luksuznom ugođaju, avanturama, obrazovanju, kulturi, zabavi, sportskim aktivnostima, wellnessu ili rekreaciji). Opremljen je za višednevni boravak putnika i mora pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluge smještaja. Brod za kružna putovanja pristaje na svojem putu u lukama koje su zanimljive turističke destinacije.

Putovanje je ulazak stranog broda za kružna putovanja u prvu luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Posjet je ulazak stranog broda za kružna putovanja u svaku luku teritorijalnog mora Republike Hrvatske.

Putnici na brodu jesu osobe koje su doputovale brodom, bez obzira na dob. Članovi posade na brodu ne smatraju se putnicima.

Dani boravka broda čine ukupan broj dana koje brod provede u teritorijalnome moru Republike Hrvatske.

Zastava broda predstavlja državu u kojoj je brod registriran, odnosno upisan u upisnik brodova te je u skladu s njezinim zakonodavstvom.

Statistička luka sastoji se od jedne ili više luka pod nadzorom lučke ispostave koja može registrirati kretanja brodova, putnika i tereta.

 

 

Kratice  
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti