Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 14. svibnja 2021.
RAD-2021-2-2/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2021.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u ožujku 2021. u odnosu na veljaču iste godine viši je za 1,2%, a broj žena također za 1,2%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 17 područja djelatnosti u rasponu od 0,2% (Umjetnost, zabava i rekreacija) do 2,9% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Pad broja zaposlenih prisutan je u dva područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi) do 0,2% (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe).

Broj zaposlenih porastao je u svim županijama, i to u rasponu od 0,5% u Varaždinskoj županiji i Gradu Zagrebu do 3,6% u Virovitičko-podravskoj županiji.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2021.

     2021. Indeksi
I. II. III. III. 2021.
II. 2021.
II. 2021.
I. 2021.
Ukupno 181 993 182 381 184 610 101,2 100,2
Žene 77 562 77 665 78 605 101,2 100,1
Muškarci 104 431 104 716 106 005 101,2 100,3

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U OŽUJKU 2021., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska ukupno 181 993 182 381 184 610 164 011 164 371 166 540 17 982 18 010 18 070
  žene 77 562 77 665 78 605 70 722 70 837 71 776 6 840 6 828 6 829
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno 9 012 9 071 9 239 9 012 9 071 9 239 - - -
  žene 2 938 2 974 3 034 2 938 2 974 3 034 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno 187 190 191 187 190 191 - - -
  žene 42 46 46 42 46 46 - - -
C  Prerađivačka industrija ukupno 24 610 24 676 24 936 24 610 24 676 24 936 - - -
  žene 9 096 9 095 9 182 9 096 9 095 9 182 - - -
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno 176 179 183 176 179 183 - - -
  žene 35 37 36 35 37 36 - - -
F  Građevinarstvo ukupno 21 834 21 961 22 328 21 834 21 961 22 328 - - -
  žene 1 639 1 658 1 692 1 639 1 658 1 692 - - -
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno 20 624 20 652 20 784 20 421 20 451 20 585 203 201 199
  žene 9 444 9 467 9 552 9 250 9 275 9 362 194 192 190
H  Prijevoz i skladištenje ukupno 13 607 13 639 13 827 13 607 13 639 13 827 - - -
  žene 1 472 1 472 1 504 1 472 1 472 1 504 - - -
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno 22 595 22 539 23 197 22 595 22 539 23 197 - - -
  žene 12 055 12 035 12 420 12 055 12 035 12 420 - - -
J  Informacije i komunikacije ukupno 3 571 3 593 3 653 3 571 3 593 3 653 - - -
  žene 710 721 744 710 721 744 - - -
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno 1 011 1 011 1 020 1 011 1 011 1 020 - - -
  žene 599 596 600 599 596 600 - - -
L  Poslovanje nekretninama ukupno 711 711 716 711 711 716 - - -
  žene 354 356 361 354 356 361 - - -
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno 18 453 18 488 18 641 14 112 14 152 14 291 4 341 4 336 4 350
  žene 10 206 10 231 10 327 8 298 8 320 8 407 1 908 1 911 1 920
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno 5 021 5 043 5 129 5 021 5 043 5 129 - - -
  žene 2 691 2 701 2 773 2 691 2 701 2 773 - - -
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno 6 189 6 232 6 295 81 77 76 6 108 6 155 6 219
  žene 580 568 563 48 46 44 532 522 519
P  Obrazovanje ukupno 1 170 1 176 1 193 1 170 1 176 1 193 - - -
  žene 584 589 592 584 589 592 - - -
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno 12 216 12 233 12 223 7 474 7 494 7 480 4 742 4 739 4 743
  žene 10 002 10 019 10 026 6 748 6 770 6 769 3 254 3 249 3 257
R  Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno 3 046 3 039 3 045 947 946 966 2 099 2 093 2 079
  žene 1 111 1 108 1 113 426 424 437 685 684 676
S  Ostale uslužne djelatnosti ukupno 16 035 16 029 16 094 15 548 15 545 15 616 487 484 478
  žene 12 521 12 512 12 569 12 254 12 242 12 302 267 270 267
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno 1 705 1 702 1 698 1 704 1 701 1 697 1 1 1
  žene 1 397 1 396 1 388 1 397 1 396 1 388 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno 220 217 218 219 216 217 1 1 1
  žene 86 84 83 86 84 83 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

    Republika Hrvatska
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 181 993 77 562 182 381 77 665 184 610 78 605
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 9 012 2 938 9 071 2 974 9 239 3 034
B  Rudarstvo i vađenje  187  42  190  46  191  46
C  Prerađivačka industrija 24 610 9 096 24 676 9 095 24 936 9 182
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  176  35  179  37  183  36
F  Građevinarstvo 21 834 1 639 21 961 1 658 22 328 1 692
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 20 624 9 444 20 652 9 467 20 784 9 552
H  Prijevoz i skladištenje 13 607 1 472 13 639 1 472 13 827 1 504
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 22 595 12 055 22 539 12 035 23 197 12 420
J  Informacije i komunikacije 3 571  710 3 593  721 3 653  744
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 011  599 1 011  596 1 020  600
L  Poslovanje nekretninama  711  354  711  356  716  361
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 18 453 10 206 18 488 10 231 18 641 10 327
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 021 2 691 5 043 2 701 5 129 2 773
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6 189  580 6 232  568 6 295  563
P  Obrazovanje 1 170  584 1 176  589 1 193  592
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 216 10 002 12 233 10 019 12 223 10 026
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 3 046 1 111 3 039 1 108 3 045 1 113
S  Ostale uslužne djelatnosti 16 035 12 521 16 029 12 512 16 094 12 569
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 705 1 397 1 702 1 396 1 698 1 388
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  220  86  217  84  218  83

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Zagrebačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 11 894 4 982 11 881 4 976 11 979 5 015
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  398  169  400  169  407  173
B  Rudarstvo i vađenje  7  1  7  1  7  1
C  Prerađivačka industrija 2 715  841 2 698  837 2 716  843
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  15  4  15  4  15  4
F  Građevinarstvo 1 503  117 1 506  117 1 534  118
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 363  539 1 360  539 1 354  537
H  Prijevoz i skladištenje  945  96  949  90  954  92
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 169  663 1 153  658 1 172  671
J  Informacije i komunikacije  246  41  245  42  251  43
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  86  60  85  59  87  59
L  Poslovanje nekretninama  32  16  31  16  31  16
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  773  472  782  477  791  480
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  251  103  254  107  252  109
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  48  20  46  19  51  20
P  Obrazovanje  68  39  68  38  69  40
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  948  800  964  815  966  823
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  147  47  148  48  149  50
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 062  864 1 057  855 1 049  848
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  116  90  111  85  122  88
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  2 -  2 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Krapinsko-zagorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 620 2 558 6 635 2 570 6 672 2 578
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  126  47  123  47  124  47
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 645  577 1 647  581 1 636  575
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  7  2  7  2  7  2
F  Građevinarstvo 1 371  112 1 378  109 1 420  110
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  764  327  757  321  757  323
H  Prijevoz i skladištenje  657  73  657  75  662  77
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  624  436  632  445  631  451
J  Informacije i komunikacije  58  9  57  9  57  9
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  39  22  39  22  41  22
L  Poslovanje nekretninama  5  2  5  2  5  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  307  178  307  180  311  183
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  99  51  101  50  99  50
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  21  11  24  13  24  14
P  Obrazovanje  22  10  21  9  22  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  339  280  340  281  332  274
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  35  9  36  9  36  9
S  Ostale uslužne djelatnosti  484  399  487  402  491  408
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  16  13  16  13  16  13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

   Sisačko-moslavačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 387 2 479 5 404 2 488 5 492 2 508
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  348  127  350  127  373  136
B  Rudarstvo i vađenje  2 -  2 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  765  333  779  337  791  341
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  22  3  23  4  24  4
F  Građevinarstvo  895  84  893  86  906  82
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  646  287  651  287  659  292
H  Prijevoz i skladištenje  387  42  383  42  392  41
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  646  425  640  425  647  430
J  Informacije i komunikacije  96  14  96  13  99  14
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  34  23  34  22  34  22
L  Poslovanje nekretninama  6  2  6  2  6  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  379  243  389  248  392  250
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  161  87  156  85  171  89
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  30  18  37  22  35  19
P  Obrazovanje  31  10  29  9  30  10
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  435  378  431  374  432  375
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  31  7  32  7  32  8
S  Ostale uslužne djelatnosti  459  383  458  384  454  380
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  14  13  15  14  14  13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Karlovačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 137 2 420 5 175 2 439 5 235 2 486
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  206  59  209  62  215  63
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  749  301  754  300  763  303
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  8 -  8 -  10 -
F  Građevinarstvo  768  62  778  65  778  69
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  699  294  703  296  705  302
H  Prijevoz i skladištenje  296  43  306  45  310  46
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  828  564  831  563  864  593
J  Informacije i komunikacije  49  15  51  16  53  17
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  19  14  20  15  20  15
L  Poslovanje nekretninama  3  1  3  1  3  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  335  205  330  203  330  202
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  110  57  114  60  109  57
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  19  11  16  9  17  9
P  Obrazovanje  10  5  10  5  10  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  510  444  516  453  525  461
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  28  10  27  9  26  8
S  Ostale uslužne djelatnosti  414  299  415  301  414  300
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  13  16  13  15  12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  69  23  68  23  68  23

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Varaždinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 7 853 3 185 7 883 3 208 7 922 3 209
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  366  167  373  171  381  180
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 520  446 1 527  443 1 521  437
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  8  3  8  3  9  3
F  Građevinarstvo  992  58  988  56 1 006  58
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 065  557 1 077  572 1 077  575
H  Prijevoz i skladištenje 1 159  97 1 158  98 1 175  100
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  581  398  587  400  579  390
J  Informacije i komunikacije  124  22  129  25  127  25
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  27  17  28  17  29  18
L  Poslovanje nekretninama  17  6  16  6  17  7
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  601  362  595  364  608  369
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  109  62  105  58  104  56
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  38  25  36  24  36  22
P  Obrazovanje  12  9  11  8  10  7
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  510  426  519  433  511  427
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  66  26  67  26  66  26
S  Ostale uslužne djelatnosti  633  481  635  481  642  486
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  20  18  19  18  19  18
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5  5  5  5  5  5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Koprivničko-križevačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 597 1 572 3 626 1 574 3 715 1 602
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  312  131  318  133  327  140
B  Rudarstvo i vađenje  5  1  5  1  6  2
C  Prerađivačka industrija  537  154  539  155  565  160
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  4  1
F  Građevinarstvo  495  27  516  28  536  25
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  435  193  432  190  440  196
H  Prijevoz i skladištenje  236  25  234  26  237  25
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  399  262  403  262  410  265
J  Informacije i komunikacije  50  7  51  7  51  8
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  15  9  16  9  17  9
L  Poslovanje nekretninama  3  1  3  1  3  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  328  182  322  181  325  183
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  63  30  64  30  67  33
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  23  17  22  16  25  17
P  Obrazovanje  20  8  21  8  20  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  311  264  313  266  311  264
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  43  18  45  18  48  20
S  Ostale uslužne djelatnosti  311  235  311  235  319  241
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  7  7  7  4  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Bjelovarsko-bilogorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 852 1 710 3 883 1 742 3 945 1 751
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  583  191  585  193  588  193
B  Rudarstvo i vađenje  28  11  29  12  30  12
C  Prerađivačka industrija  719  252  733  258  754  262
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  3  1  3  1
F  Građevinarstvo  316  16  316  18  335  15
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  450  203  456  208  456  208
H  Prijevoz i skladištenje  290  33  282  35  291  34
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  338  216  343  218  348  222
J  Informacije i komunikacije  54  10  54  10  54  9
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  8  4  8  4  8  4
L  Poslovanje nekretninama  4  2  4  2  4  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  227  133  224  132  227  134
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45  24  47  25  47  26
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  39  32  40  33  40  34
P  Obrazovanje  22  8  23  9  23  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  393  339  403  347  405  351
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  28  8  31  9  30  8
S  Ostale uslužne djelatnosti  292  218  290  219  290  218
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  6  7  6  7  6
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5  3  5  3  5  3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 15 599 6 246 15 660 6 259 15 949 6 367
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  551  90  556  90  562  90
B  Rudarstvo i vađenje  34  2  35  4  33  3
C  Prerađivačka industrija 1 481  448 1 493  443 1 513  454
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 -  3  1  3 -
F  Građevinarstvo 2 031  138 2 036  144 2 080  147
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 618  700 1 629  701 1 645  716
H  Prijevoz i skladištenje  830  74  828  71  851  80
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 928  995 1 915  987 2 019 1 032
J  Informacije i komunikacije  297  58  299  60  306  66
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  89  65  88  64  86  62
L  Poslovanje nekretninama  190  108  190  108  196  112
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 580  941 1 586  945 1 607  958
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  513  236  521  239  533  248
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 333  30 1 347  32 1 381  32
P  Obrazovanje  83  52  86  54  88  55
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  862  663  876  672  875  674
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  238  84  232  83  229  83
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 505 1 196 1 507 1 194 1 508 1 191
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  408  356  408  357  408  354
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  26  10  25  10  26  10

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Ličko-senjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 2 179  884 2 173  876 2 203  887
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  149  36  150  37  155  38
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  148  41  145  42  144  41
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo  340  38  344  38  344  40
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  255  115  251  114  257  115
H  Prijevoz i skladištenje  299  47  304  47  312  48
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  550  336  544  328  550  335
J  Informacije i komunikacije  10  1  10  1  10  1
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  18  14  18  14  18  14
L  Poslovanje nekretninama  1  1  1  1  1  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  123  51  122  51  121  51
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  35  20  36  21  37  22
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  19  2  16 -  21 -
P  Obrazovanje  6  2  6  2  8  3
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  76  62  75  61  75  61
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  8  3  8  3  8  3
S  Ostale uslužne djelatnosti  122  98  121  97  123  98
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  15  13  17  15  14  12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4  4  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 343 1 499 3 314 1 492 3 434 1 539
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  437  199  431  199  454  210
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  569  196  563  195  594  204
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  4  1
F  Građevinarstvo  425  43  422  40  457  42
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  550  275  544  274  550  281
H  Prijevoz i skladištenje  158  13  155  13  160  14
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  425  269  428  272  447  282
J  Informacije i komunikacije  37  8  37  8  36  8
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  7  3  7  3  7  3
L  Poslovanje nekretninama  8  5  8  5  8  5
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  206  118  207  119  205  120
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  45  29  44  27  49  33
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  28  20  19  13  19  13
P  Obrazovanje  6  4  6  4  6  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  194  158  194  159  195  160
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  10  4  9  4  9  4
S  Ostale uslužne djelatnosti  226  151  228  153  226  152
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  5  3  5  3  5  3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3 -  3 -  3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 2 838 1 169 2 837 1 163 2 870 1 169
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  283  91  288  93  290  92
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  446  163  448  163  455  166
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo  400  29  394  28  404  31
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  377  158  382  161  385  162
H  Prijevoz i skladištenje  226  19  228  18  235  19
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  339  176  336  174  341  177
J  Informacije i komunikacije  33  4  32  3  34  4
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10  6  10  6  10  6
L  Poslovanje nekretninama  11  6  11  6  13  8
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  179  95  176  93  176  93
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  39  21  40  21  41  22
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  102  101  100  98  92  90
P  Obrazovanje  16  2  15  2  16  2
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  143  107  145  109  140  106
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  43  37  43  37  44  37
S  Ostale uslužne djelatnosti  189  152  188  150  193  153
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  2  2  1  1  1  1
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 692 2 434 5 693 2 425 5 742 2 460
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  352  128  353  128  358  131
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 106  432 1 109  434 1 112  436
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  8  1  10  1  10  1
F  Građevinarstvo  617  44  625  42  643  46
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  770  371  764  367  761  373
H  Prijevoz i skladištenje  644  80  645  80  654  83
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  638  353  631  349  645  365
J  Informacije i komunikacije  53  11  55  11  55  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  28  14  28  14  28  14
L  Poslovanje nekretninama  8  3  8  3  9  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  392  217  394  220  395  219
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  133  79  132  77  129  77
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  22  9  24  9  22  8
P  Obrazovanje  31  8  32  8  32  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  370  305  369  305  374  308
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  27  2  28  3  29  3
S  Ostale uslužne djelatnosti  470  359  464  356  464  355
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  19  16  18  16  18  17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3  2  3  2  3  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Zadarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 9 217 3 607 9 222 3 603 9 305 3 654
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  467  92  467  93  471  93
B  Rudarstvo i vađenje  25  4  25  4  27  4
C  Prerađivačka industrija  794  270  810  271  809  269
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  11  1  11  1  12  2
F  Građevinarstvo 1 139  98 1 137  96 1 141  101
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 023  496 1 015  494 1 017  492
H  Prijevoz i skladištenje  617  99  616  98  622  100
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 503  707 1 488  699 1 521  718
J  Informacije i komunikacije  89  21  88  21  88  22
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  33  22  33  22  33  22
L  Poslovanje nekretninama  38  13  38  14  36  12
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  866  471  871  474  875  483
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  309  168  306  167  312  176
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  774  35  778  35  787  33
P  Obrazovanje  92  43  91  41  91  40
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  479  391  484  395  493  403
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  70  27  70  27  74  28
S  Ostale uslužne djelatnosti  658  512  661  512  664  516
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  223  135  226  137  225  138
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  7  2  7  2  7  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 10 302 4 595 10 309 4 595 10 444 4 669
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 079  357 1 082  360 1 109  367
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 601  716 1 603  710 1 637  730
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26  1  26  1  25  1
F  Građevinarstvo 1 186  65 1 199  68 1 217  71
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 167  538 1 172  546 1 186  551
H  Prijevoz i skladištenje  571  53  567  54  585  56
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 095  578 1 099  581 1 122  602
J  Informacije i komunikacije  261  38  265  39  272  42
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  47  28  47  28  47  28
L  Poslovanje nekretninama  21  10  21  9  21  9
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  854  460  854  457  852  465
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  198  116  191  111  185  108
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  85  69  83  72  90  79
P  Obrazovanje  92  43  91  43  93  44
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  824  683  831  689  817  679
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  119  37  117  36  118  37
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 029  768 1 017  757 1 023  766
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  39  33  37  32  38  32
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  8  2  7  2  7  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 028 2 043 5 033 2 045 5 122 2 069
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  228  45  226  47  232  46
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  444  182  451  184  463  186
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  2  12  2  12  2
F  Građevinarstvo  698  56  712  60  708  61
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  579  277  578  273  581  273
H  Prijevoz i skladištenje  267  24  264  23  270  25
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 056  516 1 058  520 1 099  537
J  Informacije i komunikacije  45  10  45  10  44  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  32  13  33  14  34  15
L  Poslovanje nekretninama  26  13  27  14  24  12
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  459  248  453  244  466  247
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  152  62  143  57  148  58
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  162  9  163  9  168  8
P  Obrazovanje  8  5  8  5  8  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  239  200  237  198  234  195
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  46  16  44  16  52  21
S  Ostale uslužne djelatnosti  568  362  572  366  572  365
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  4  3  4  3  4  3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  2 -  2 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 029 2 639 6 015 2 629 6 121 2 674
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  713  235  718  233  730  242
B  Rudarstvo i vađenje  37  14  38  15  38  15
C  Prerađivačka industrija  996  457  994  453 1 021  467
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10  2  10  2  11  2
F  Građevinarstvo  719  52  716  53  746  54
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  847  378  851  379  862  383
H  Prijevoz i skladištenje  322  43  321  44  323  43
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  723  356  713  349  745  372
J  Informacije i komunikacije  76  18  77  19  79  19
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  23  8  23  8  23  8
L  Poslovanje nekretninama  12  6  11  5  9  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  442  245  435  240  436  240
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  128  92  144  107  145  108
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  20  6  23  8  19  7
P  Obrazovanje  31  9  29  9  28  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  400  340  385  327  384  326
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  34  3  33  3  33  3
S  Ostale uslužne djelatnosti  460  344  456  343  452  342
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  34  30  36  31  35  30
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2  1  2  1  2  1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Splitsko-dalmatinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 22 484 9 261 22 618 9 308 22 965 9 432
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  667  144  677  151  670  149
B  Rudarstvo i vađenje  15  1  15  1  15  1
C  Prerađivačka industrija 2 386  969 2 379  968 2 391  962
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  13  6  13  6  12  5
F  Građevinarstvo 2 501  211 2 537  220 2 557  222
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 365 1 174 2 368 1 172 2 408 1 198
H  Prijevoz i skladištenje 1 848  247 1 867  250 1 901  253
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 538 1 685 3 544 1 690 3 697 1 760
J  Informacije i komunikacije  299  56  303  61  311  65
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  108  65  107  64  108  65
L  Poslovanje nekretninama  92  45  90  45  92  46
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 697  973 1 726  992 1 749  998
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  687  396  697  400  708  411
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 119  43 2 143  33 2 167  34
P  Obrazovanje  68  36  73  40  74  39
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 488 1 191 1 479 1 186 1 482 1 187
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  290  92  289  94  295  94
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 833 1 495 1 842 1 505 1 853 1 509
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  466  429  467  429  472  433
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4  3  2  1  3  1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

   Istarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 14 648 5 864 14 713 5 873 14 953 6 009
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  915  235  921  236  933  236
B  Rudarstvo i vađenje  15  4  15  4  15  4
C  Prerađivačka industrija 1 424  419 1 433  418 1 450  428
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo 2 400  161 2 407  161 2 432  171
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 825  865 1 840  874 1 868  887
H  Prijevoz i skladištenje  916  130  933  134  941  131
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 347 1 257 2 348 1 251 2 455 1 313
J  Informacije i komunikacije  167  38  166  38  168  38
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  127  81  125  80  124  81
L  Poslovanje nekretninama  95  48  97  49  99  50
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 564  812 1 578  815 1 592  826
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  523  261  526  264  559  281
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  231  18  229  18  212  19
P  Obrazovanje  35  26  35  26  34  25
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  729  575  730  574  733  577
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  141  42  145  45  144  45
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 115  854 1 114  854 1 127  867
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  28  20  20  14  17  13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  51  18  51  18  50  17

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Dubrovačko-neretvanska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 948 2 585 6 977 2 599 7 034 2 611
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  267  79  273  85  278  87
B  Rudarstvo i vađenje  6  3  6  3  6  3
C  Prerađivačka industrija  448  176  452  174  458  177
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  7  3  7  3  7  3
F  Građevinarstvo  678  73  681  73  685  73
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  558  298  552  294  549  287
H  Prijevoz i skladištenje  715  95  711  95  722  98
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 130  543 1 140  553 1 168  564
J  Informacije i komunikacije  56  8  57  7  59  7
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  97  52  98  49  100  50
L  Poslovanje nekretninama  8  4  8  4  8  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 098  498 1 096  500 1 092  498
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  335  191  335  192  338  196
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  766  17  775  15  783  13
P  Obrazovanje  6  4  6  4  6  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  222  164  224  167  223  166
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  80  36  81  37  79  36
S  Ostale uslužne djelatnosti  423  312  426  316  426  317
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  32  22  32  21  30  21
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  16  7  17  7  17  7

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Međimurska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 507 1 583 3 487 1 564 3 520 1 572
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  419  244  422  248  423  248
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  774  271  785  276  797  281
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3  2  3  2  3  2
F  Građevinarstvo  405  25  403  25  409  25
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  239  94  236  93  242  96
H  Prijevoz i skladištenje  289  35  293  35  301  35
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  244  154  240  151  243  155
J  Informacije i komunikacije  90  16  91  16  91  15
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  30  14  30  15  29  15
L  Poslovanje nekretninama  15  6  15  6  15  6
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  271  156  271  158  269  155
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  114  73  108  67  112  67
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  15  12  15  12  16  13
P  Obrazovanje  8  3  8  3  9  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  313  274  294  256  292  257
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  18  5  18  5  18  5
S  Ostale uslužne djelatnosti  251  195  246  192  242  189
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  4  7  4  7  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  1 -  1 -  1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

   Grad Zagreb
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 29 839 14 247 29 843 14 237 29 988 14 344
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  146  72  149  72  159  73
B  Rudarstvo i vađenje  8  1  8  1  8  1
C  Prerađivačka industrija 3 343 1 452 3 334 1 453 3 346 1 460
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  2  12  2  12  2
F  Građevinarstvo 1 955  130 1 973  131 1 990  131
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 029 1 305 3 034 1 312 3 025 1 305
H  Prijevoz i skladištenje 1 935  104 1 938  99 1 929  104
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 494 1 166 2 466 1 160 2 494 1 186
J  Informacije i komunikacije 1 381  305 1 385  305 1 408  312
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  134  65  134  67  137  68
L  Poslovanje nekretninama  116  56  118  57  116  57
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 5 772 3 146 5 770 3 138 5 822 3 173
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  972  533  979  536  984  546
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  295  75  296  78  290  79
P  Obrazovanje  503  258  507  262  516  263
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 431 1 958 2 424 1 952 2 424 1 952
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 1 544  598 1 536  589 1 526  585
S  Ostale uslužne djelatnosti 3 531 2 844 3 534 2 840 3 562 2 868
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  226  171  233  177  227  173
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  12  6  13  6  13  6

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti