Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. veljače 2022.
RAD-2021-2-2/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2021.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u prosincu 2021. u odnosu na studeni iste godine niži je za 1,1%, a broj žena za 0,9%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u tri područja djelatnosti u rasponu od 0,6% (Informacije i komunikacije) do 1,6% (Obrazovanje). Pad broja zaposlenih prisutan je u 16 područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) do 11,1% (Rudarstvo i vađenje).

Zaposlenost je pala u svim županijama, i to u rasponu od 0,3% u Gradu Zagrebu do 2,8% u Virovitičko-podravskoj županiji.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2021.

      2021. Indeksi
X. XI. XII. XII. 2021.
XI. 2021.
XI. 2021.
X. 2021.
Ukupno 194 810 192 332 190 242 98,9 98,7
Žene 82 763 81 442 80 704 99,1 98,4
Muškarci 112 047 110 890 109 538 98,8 99,0

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U PROSINCU 2021., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

      Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII.
Republika Hrvatska ukupno 194 810 192 332 190 242 176 588 174 222 172 448 18 222 18 110 17 794
  žene 82 763 81 442 80 704 76 003 74 726 74 066 6 760 6 716 6 638
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno 10 101 10 062 9 910 10 101 10 062 9 910 - - -
  žene 3 425 3 383 3 327 3 425 3 383 3 327 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno  220  217  193  220  217  193 - - -
  žene  67  66  48  67  66  48 - - -
C  Prerađivačka industrija ukupno 25 767 25 754 25 599 25 767 25 754 25 599 - - -
  žene 9 540 9 499 9 470 9 540 9 499 9 470 - - -
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno  195  194  190  195  194  190 - - -
  žene  37  38  38  37  38  38 - - -
F  Građevinarstvo ukupno 23 507 23 746 23 445 23 507 23 746 23 445 - - -
  žene 1 753 1 753 1 736 1 753 1 753 1 736 - - -
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno 21 402 20 992 20 822 21 216 20 807 20 641  186  185  181
  žene 9 858 9 585 9 502 9 681 9 409 9 330  177  176  172
H  Prijevoz i skladištenje ukupno 14 671 14 439 14 290 14 671 14 439 14 290 - - -
  žene 1 611 1 547 1 531 1 611 1 547 1 531 - - -
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno 25 534 23 863 23 196 25 534 23 863 23 196 - - -
  žene 13 613 12 813 12 446 13 613 12 813 12 446 - - -
J  Informacije i komunikacije ukupno 3 994 4 016 4 040 3 994 4 016 4 040 - - -
  žene  813  818  821  813  818  821 - - -
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno 1 051 1 036 1 032 1 051 1 036 1 032 - - -
  žene  621  615  608  621  615  608 - - -
L  Poslovanje nekretninama ukupno  745  747  757  745  747  757 - - -
  žene  374  377  385  374  377  385 - - -
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno 19 924 19 891 19 866 15 554 15 512 15 488 4 370 4 379 4 378
  žene 10 827 10 837 10 845 8 893 8 903 8 915 1 934 1 934 1 930
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno 5 603 5 416 5 361 5 603 5 416 5 361 - - -
  žene 3 037 2 958 2 915 3 037 2 958 2 915 - - -
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno 6 466 6 386 6 118  81  79  83 6 385 6 307 6 035
  žene  545  529  484  46  44  45  499  485  439
P  Obrazovanje ukupno 1 294 1 318 1 339 1 294 1 318 1 339 - - -
  žene  671  696  716  671  696  716 - - -
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno 12 340 12 373 12 314 7 627 7 694 7 673 4 713 4 679 4 641
  žene 10 127 10 146 10 102 6 902 6 945 6 924 3 225 3 201 3 178
R  Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno 3 191 3 169 3 158 1 122 1 103 1 095 2 069 2 066 2 063
  žene 1 162 1 161 1 161  500  501  503  662  660  658
S  Ostale uslužne djelatnosti ukupno 16 808 16 776 16 730 16 311 16 283 16 235  497  493  495
  žene 13 164 13 136 13 112 12 901 12 876 12 851  263  260  261
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno 1 780 1 722 1 672 1 779 1 722 1 672  1 - -
  žene 1 434 1 404 1 376 1 434 1 404 1 376 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno  217  215  210  216  214  209  1  1  1
  žene  84  81  81  84  81  81 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

        Republika Hrvatska
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 194 810 82 763 192 332 81 442 190 242 80 704
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 10 101 3 425 10 062 3 383 9 910 3 327
B  Rudarstvo i vađenje  220  67  217  66  193  48
C  Prerađivačka industrija 25 767 9 540 25 754 9 499 25 599 9 470
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  195  37  194  38  190  38
F  Građevinarstvo 23 507 1 753 23 746 1 753 23 445 1 736
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 21 402 9 858 20 992 9 585 20 822 9 502
H  Prijevoz i skladištenje 14 671 1 611 14 439 1 547 14 290 1 531
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 25 534 13 613 23 863 12 813 23 196 12 446
J  Informacije i komunikacije 3 994  813 4 016  818 4 040  821
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 051  621 1 036  615 1 032  608
L  Poslovanje nekretninama  745  374  747  377  757  385
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 19 924 10 827 19 891 10 837 19 866 10 845
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 5 603 3 037 5 416 2 958 5 361 2 915
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6 466  545 6 386  529 6 118  484
P  Obrazovanje 1 294  671 1 318  696 1 339  716
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 340 10 127 12 373 10 146 12 314 10 102
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 3 191 1 162 3 169 1 161 3 158 1 161
S  Ostale uslužne djelatnosti 16 808 13 164 16 776 13 136 16 730 13 112
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 780 1 434 1 722 1 404 1 672 1 376
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  217  84  215  81  210  81

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Zagrebačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 12 323 5 105 12 328 5 099 12 214 5 065
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  445  180  450  180  444  178
B  Rudarstvo i vađenje  6  1  6  1  6  1
C  Prerađivačka industrija 2 746  830 2 763  841 2 743  832
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  14  3  14  3  14  3
F  Građevinarstvo 1 623  122 1 630  126 1 605  122
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 309  511 1 320  511 1 316  508
H  Prijevoz i skladištenje  992  100  993  99  987  101
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 163  673 1 162  676 1 150  671
J  Informacije i komunikacije  267  44  269  44  269  45
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  90  60  89  59  88  58
L  Poslovanje nekretninama  35  17  35  17  35  17
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  869  504  876  512  873  514
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  276  123  271  120  271  118
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  46  20  45  20  41  18
P  Obrazovanje  62  42  60  41  63  44
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  972  830  966  823  952  813
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  156  49  157  50  158  50
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 113  905 1 106  895 1 106  900
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  137  91  114  81  91  72
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  2 -  2 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Krapinsko-zagorska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 985 2 638 7 023 2 656 6 968 2 640
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  133  48  134  49  131  48
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 628  575 1 653  588 1 650  583
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  7  2  7  2  7  2
F  Građevinarstvo 1 492  107 1 497  108 1 476  108
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  756  317  752  312  748  310
H  Prijevoz i skladištenje  770  79  774  81  771  82
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  712  495  708  496  699  490
J  Informacije i komunikacije  66  13  65  14  65  14
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  40  22  39  21  39  21
L  Poslovanje nekretninama  4  1  4  1  4  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  328  182  332  186  331  185
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  112  60  116  60  111  58
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  22  8  24  9  22  9
P  Obrazovanje  24  12  24  11  25  12
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  324  269  323  269  324  272
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  37  11  38  11  38  11
S  Ostale uslužne djelatnosti  512  423  514  423  509  420
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  14  18  15  17  14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

          Sisačko-moslavačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 852 2 667 5 861 2 660 5 824 2 637
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  408  149  397  148  388  135
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  854  376  854  373  860  375
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  22  4  22  4  21  4
F  Građevinarstvo 1 018  82 1 039  81 1 035  85
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  683  306  686  306  685  310
H  Prijevoz i skladištenje  401  50  406  50  394  49
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  681  457  667  447  664  443
J  Informacije i komunikacije  107  18  110  18  114  19
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36  24  38  26  35  23
L  Poslovanje nekretninama  5  1  5  1  6  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  414  262  410  258  410  257
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  184  97  182  100  177  97
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  29  13  29  11  27  10
P  Obrazovanje  31  11  30  11  32  12
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  428  373  438  382  429  372
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  29  7  29  8  29  8
S  Ostale uslužne djelatnosti  502  421  500  419  500  420
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  19  16  18  17  17  16
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Karlovačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 375 2 560 5 330 2 521 5 292 2 504
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  202  60  201  59  200  58
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  798  318  794  317  791  317
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  11 -  11 -  11 -
F  Građevinarstvo  798  67  803  67  797  68
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  699  304  695  298  694  299
H  Prijevoz i skladištenje  312  52  299  44  294  43
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  917  626  875  594  859  579
J  Informacije i komunikacije  59  19  59  19  57  17
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  21  15  21  15  21  15
L  Poslovanje nekretninama  2  1  2  1  2  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  353  211  352  208  355  211
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  112  60  113  61  112  63
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  14  9  19  12  20  12
P  Obrazovanje  12  6  12  6  12  6
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  528  459  530  462  526  459
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  28  9  31  12  30  12
S  Ostale uslužne djelatnosti  428  310  430  311  429  309
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  13  18  14  18  14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  64  21  65  21  64  21

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

         Varaždinska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 8 272 3 299 8 299 3 294 8 265 3 288
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  403  202  395  193  404  199
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 527  436 1 538  433 1 541  433
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9  3  8  3  8  3
F  Građevinarstvo 1 072  58 1 084  59 1 081  60
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 052  559 1 063  567 1 057  572
H  Prijevoz i skladištenje 1 331  104 1 344  108 1 330  107
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  620  422  613  421  590  403
J  Informacije i komunikacije  135  23  134  24  138  27
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  32  23  30  22  31  22
L  Poslovanje nekretninama  17  6  18  6  18  6
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  636  374  632  370  631  373
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  120  71  123  72  121  71
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  32  21  30  19  31  19
P  Obrazovanje  12  8  11  7  12  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  514  431  518  433  510  427
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  71  31  68  30  77  37
S  Ostale uslužne djelatnosti  668  508  668  508  665  503
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  15  18  15  16  14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4  4  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

         Koprivničko-križevačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 961 1 729 3 960 1 718 3 928 1 723
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  411  183  399  171  393  168
B  Rudarstvo i vađenje  6  2  6  2  6  2
C  Prerađivačka industrija  613  187  613  186  610  190
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  4  1
F  Građevinarstvo  544  25  550  25  522  24
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  454  196  449  193  455  193
H  Prijevoz i skladištenje  259  24  265  24  261  24
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  419  276  417  281  411  280
J  Informacije i komunikacije  58  9  60  9  62  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  18  11  18  11  17  10
L  Poslovanje nekretninama  5  2  4  2  5  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  331  193  336  194  334  195
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  68  27  69  28  71  30
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  22  18  23  19  23  15
P  Obrazovanje  24  12  27  13  25  12
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  330  281  328  279  340  290
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  56  21  55  20  55  19
S  Ostale uslužne djelatnosti  335  257  333  256  330  254
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  4  4  4  4  4  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

       Bjelovarsko-bilogorska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 4 075 1 811 4 064 1 802 4 026 1 804
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  672  233  666  235  657  234
B  Rudarstvo i vađenje  36  16  35  15  34  14
C  Prerađivačka industrija  735  249  730  246  720  251
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3  1  3  1  3  1
F  Građevinarstvo  332  16  340  18  332  19
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  467  215  465  213  457  209
H  Prijevoz i skladištenje  302  38  302  38  303  37
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  358  227  357  228  352  232
J  Informacije i komunikacije  60  13  61  13  59  13
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  9  5  9  5  10  5
L  Poslovanje nekretninama  4  2  4  2  4  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  243  143  238  138  243  143
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  55  28  63  30  67  28
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  45  38  40  34  35  29
P  Obrazovanje  24  9  25  10  25  11
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  398  342  402  344  403  345
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  31  9  30  9  30  9
S  Ostale uslužne djelatnosti  288  217  280  212  276  209
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  6  8  7  10  9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  6  4  6  4  6  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Primorsko-goranska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 16 725 6 690 16 457 6 566 16 271 6 494
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  599  114  581  108  567  103
B  Rudarstvo i vađenje  33  2  34  4  32  2
C  Prerađivačka industrija 1 556  463 1 555  466 1 545  467
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 -  2 -  2 -
F  Građevinarstvo 2 105  149 2 135  143 2 098  137
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 708  732 1 650  708 1 643  700
H  Prijevoz i skladištenje  904  91  871  77  878  77
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 291 1 158 2 088 1 049 1 996 1 001
J  Informacije i komunikacije  353  83  362  83  360  82
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  88  63  90  65  88  63
L  Poslovanje nekretninama  206  119  211  121  216  129
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 722  987 1 759 1 010 1 750 1 004
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  592  270  563  261  553  255
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 348  28 1 329  27 1 316  26
P  Obrazovanje  101  62  101  63  102  66
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  872  678  879  686  885  696
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  263  88  259  90  258  91
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 539 1 226 1 551 1 232 1 546 1 222
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  416  367  409  362  408  362
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  27  10  28  11  28  11

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 2 363  966 2 298  928 2 249  914
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  180  44  183  46  181  45
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  2 -
C  Prerađivačka industrija  163  50  162  49  160  51
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo  332  40  331  40  321  32
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  289  140  287  137  287  141
H  Prijevoz i skladištenje  332  46  331  45  319  48
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  612  365  554  336  528  323
J  Informacije i komunikacije  13  2  13  2  14  2
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  18  13  20  15  19  14
L  Poslovanje nekretninama - - - - - -
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  114  52  113  49  113  49
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  47  27  46  25  45  25
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  17  1  19  1  21  1
P  Obrazovanje  8  2  8  2  8  3
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  75  59  74  58  75  59
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  7  2  7  2  7  2
S  Ostale uslužne djelatnosti  130  102  126  101  127  100
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  21  17  19  16  18  15
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4  4  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

            Virovitičko-podravska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 659 1 638 3 666 1 635 3 563 1 614
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  558  268  554  260  531  242
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  610  212  610  217  592  211
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  5  1  5  1  5  1
F  Građevinarstvo  503  45  517  45  472  45
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  570  294  565  290  562  291
H  Prijevoz i skladištenje  175  15  181  17  165  15
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  453  295  450  295  446  292
J  Informacije i komunikacije  42  7  43  8  42  8
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  7  3  7  3  7  3
L  Poslovanje nekretninama  6  3  6  3  6  3
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  214  120  216  121  213  123
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  47  34  44  33  46  34
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  16  10  15  10  16  9
P  Obrazovanje  6  4  7  5  7  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  191  159  190  157  195  161
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  10  4  9  3  9  3
S  Ostale uslužne djelatnosti  238  161  239  164  241  165
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  5  3  5  3  5  3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3 -  3 -  3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Požeško-slavonska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 046 1 209 3 057 1 200 3 040 1 187
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  315  106  315  104  318  105
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  457  161  459  159  460  164
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  2 -  2 -  2 -
F  Građevinarstvo  445  31  443  29  435  28
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  413  162  414  162  408  159
H  Prijevoz i skladištenje  263  19  259  19  260  19
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  364  191  367  192  367  190
J  Informacije i komunikacije  43  3  54  4  56  4
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  11  7  11  7  11  7
L  Poslovanje nekretninama  14  9  13  8  13  7
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  182  96  186  97  187  98
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  40  23  38  22  38  21
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  89  86  80  77  73  68
P  Obrazovanje  16  5  17  5  14  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  140  106  140  106  136  103
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  45  37  47  39  47  39
S  Ostale uslužne djelatnosti  205  165  210  169  213  169
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  2  2  2  1  2  2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

          Brodsko-posavska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 109 2 605 6 136 2 604 6 104 2 596
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  403  142  401  142  400  144
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 166  450 1 176  454 1 175  457
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10  2  10  2  10  2
F  Građevinarstvo  709  52  717  50  720  50
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  785  380  790  386  767  368
H  Prijevoz i skladištenje  682  80  677  78  674  79
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  693  400  701  399  689  393
J  Informacije i komunikacije  63  13  63  11  64  11
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  29  15  30  16  30  16
L  Poslovanje nekretninama  8  2  6  1  6  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  409  227  415  226  411  224
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  142  90  143  94  148  97
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  23  11  27  11  25  10
P  Obrazovanje  37  10  36  10  36  10
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  404  330  401  326  405  330
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  34  7  34  5  29  5
S  Ostale uslužne djelatnosti  490  374  488  374  494  380
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  18  18  17  17  17  17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3  2  3  2  3  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

       Zadarska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 9 965 3 992 9 708 3 867 9 538 3 785
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  490  104  488  103  480  103
B  Rudarstvo i vađenje  26  4  26  5  25  5
C  Prerađivačka industrija  888  304  884  299  884  301
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  1  12  2  12  2
F  Građevinarstvo 1 211  100 1 234  101 1 234  99
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 084  548 1 050  530 1 041  523
H  Prijevoz i skladištenje  685  115  665  109  667  105
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 735  826 1 591  761 1 511  714
J  Informacije i komunikacije  104  29  103  29  109  30
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  31  21  31  21  32  22
L  Poslovanje nekretninama  35  11  30  9  34  12
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  890  499  888  497  883  493
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  346  196  326  178  320  171
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  786  40  745  36  683  31
P  Obrazovanje  92  43  93  44  99  49
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  503  410  516  419  511  415
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  74  28  79  31  79  31
S  Ostale uslužne djelatnosti  725  561  715  551  708  545
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  242  150  228  141  222  133
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  6  2  4  1  4  1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Osječko-baranjska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 11 141 4 874 11 096 4 903 10 977 4 875
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 230  412 1 240  412 1 229  413
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 767  787 1 780  799 1 753  792
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  29  1  29  1  29  1
F  Građevinarstvo 1 354  77 1 338  79 1 315  78
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 210  562 1 209  559 1 208  556
H  Prijevoz i skladištenje  628  57  618  58  602  59
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 186  629 1 160  624 1 150  630
J  Informacije i komunikacije  298  41  300  41  304  42
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  47  27  46  27  46  27
L  Poslovanje nekretninama  27  14  26  13  27  14
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  940  490  895  483  893  478
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  195  116  194  116  186  110
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  64  50  75  61  63  48
P  Obrazovanje  94  46  97  48  101  48
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  833  690  843  697  827  686
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  123  38  125  39  125  41
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 072  802 1 071  808 1 073  817
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  37  33  43  36  39  33
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  7  2  7  2  7  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Šibensko-kninska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 646 2 282 5 420 2 167 5 350 2 108
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  248  52  252  51  249  48
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  513  200  507  196  501  192
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  15  2  15  2  12  2
F  Građevinarstvo  745  59  757  59  766  64
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  645  303  614  287  603  282
H  Prijevoz i skladištenje  304  28  308  31  315  30
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 317  626 1 164  562 1 109  525
J  Informacije i komunikacije  55  14  52  14  55  14
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37  16  35  13  34  12
L  Poslovanje nekretninama  27  14  26  14  24  12
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  468  259  468  257  466  257
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  178  78  160  67  163  66
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  181  13  165  7  168  5
P  Obrazovanje  8  5  8  5  8  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  230  193  228  191  225  188
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  72  31  65  27  62  25
S  Ostale uslužne djelatnosti  593  385  586  380  580  377
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  5  4  5  4  5  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4 -  4 -  4 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Vukovarsko-srijemska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 443 2 825 6 495 2 848 6 396 2 821
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  795  276  801  276  788  272
B  Rudarstvo i vađenje  39  16  38  15  38  15
C  Prerađivačka industrija 1 072  486 1 097  497 1 089  502
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10  2  10  2  10  2
F  Građevinarstvo  793  60  794  64  744  61
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  881  390  878  385  886  396
H  Prijevoz i skladištenje  357  45  352  47  345  45
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  779  405  786  409  794  407
J  Informacije i komunikacije  88  18  93  21  93  20
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  23  10  23  10  23  10
L  Poslovanje nekretninama  7  3  8  4  5  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  453  253  455  250  449  247
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  156  116  161  120  158  116
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  20  7  25  7  22  7
P  Obrazovanje  38  12  38  12  37  11
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  382  327  385  329  374  317
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  41  12  41  11  33  3
S  Ostale uslužne djelatnosti  477  361  477  363  477  364
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  30  25  31  25  29  24
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2  1  2  1  2  1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Splitsko-dalmatinska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 24 665 10 180 23 828 9 737 23 495 9 634
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  700  155  689  151  673  148
B  Rudarstvo i vađenje  13  1  13  1  13  1
C  Prerađivačka industrija 2 418  995 2 398  978 2 394  971
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  13  5  13  5  12  5
F  Građevinarstvo 2 628  245 2 666  244 2 667  243
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 586 1 314 2 454 1 214 2 399 1 182
H  Prijevoz i skladištenje 2 002  265 1 915  247 1 896  239
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4 290 2 041 3 770 1 793 3 648 1 740
J  Informacije i komunikacije  324  66  321  65  328  64
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  114  71  109  68  108  66
L  Poslovanje nekretninama  90  45  92  45  89  45
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 962 1 092 1 971 1 091 1 982 1 097
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  791  450  720  417  719  424
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 400  51 2 381  46 2 273  48
P  Obrazovanje  87  43  94  50  93  49
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 507 1 208 1 518 1 215 1 505 1 208
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  288  96  289  98  288  97
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 972 1 604 1 954 1 590 1 948 1 589
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  475  431  456  417  457  418
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5  2  5  2  3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

        Istarska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 16 276 6 550 15 847 6 286 15 631 6 196
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  980  272  976  263  952  253
B  Rudarstvo i vađenje  14  4  14  3  14  3
C  Prerađivačka industrija 1 521  469 1 484  441 1 469  438
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  1 -  1 -  1 -
F  Građevinarstvo 2 650  183 2 694  183 2 678  185
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 982  944 1 866  865 1 845  857
H  Prijevoz i skladištenje 1 001  149  977  139  960  138
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 876 1 519 2 620 1 395 2 521 1 335
J  Informacije i komunikacije  198  47  193  43  194  42
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  124  79  121  77  122  77
L  Poslovanje nekretninama  111  57  114  63  117  61
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 768  880 1 784  895 1 778  895
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  652  323  626  314  613  303
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  198  18  198  16  191  16
P  Obrazovanje  40  28  40  29  42  31
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  743  582  739  576  744  581
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  168  49  162  47  162  47
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 185  917 1 174  907 1 166  902
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  17  13  19  16  21  18
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  47  17  45  14  41  14

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Dubrovačko-neretvanska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 7 514 2 819 7 073 2 594 6 879 2 501
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  283  87  287  87  287  87
B  Rudarstvo i vađenje  34  20  32  19  11  4
C  Prerađivačka industrija  479  187  466  176  455  171
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  8  3  8  3  8  3
F  Građevinarstvo  698  81  709  81  703  79
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  599  311  560  287  549  275
H  Prijevoz i skladištenje  785  112  728  101  717  96
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 329  657 1 093  535 1 025  496
J  Informacije i komunikacije  68  9  63  9  65  10
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  115  58  108  57  106  57
L  Poslovanje nekretninama  10  5  11  5  11  5
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 122  504 1 072  478 1 052  468
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  369  208  326  189  314  179
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  807  16  820  17  783  16
P  Obrazovanje  7  4  8  5  8  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  225  166  221  163  221  163
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  92  41  85  37  85  37
S  Ostale uslužne djelatnosti  435  319  427  315  431  318
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  33  25  33  24  31  24
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  16  6  16  6  17  8

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Međimurska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 696 1 626 3 703 1 632 3 653 1 623
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  470  259  478  264  470  264
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  810  288  791  273  783  272
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  2  4  2  4  2
F  Građevinarstvo  416  26  417  25  414  25
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  246  96  242  95  237  96
H  Prijevoz i skladištenje  321  36  325  37  323  36
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  256  158  263  163  254  162
J  Informacije i komunikacije  98  18  94  17  93  16
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  30  14  30  13  30  13
L  Poslovanje nekretninama  13  3  13  3  13  3
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  308  162  309  164  305  163
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  111  70  116  75  110  73
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  14  10  18  12  17  12
P  Obrazovanje  14  7  15  8  14  7
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  294  259  294  260  291  256
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  20  6  22  8  21  7
S  Ostale uslužne djelatnosti  262  208  263  209  265  212
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  4  7  4  7  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  1 -  1 -  1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

       Grad Zagreb
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 30 719 14 698 30 683 14 725 30 579 14 695
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  176  79  175  81  168  80
B  Rudarstvo i vađenje  7  1  7  1  7  1
C  Prerađivačka industrija 3 446 1 517 3 440 1 511 3 424 1 500
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  14  4  14  4  15  4
F  Građevinarstvo 2 039  128 2 051  126 2 030  124
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 984 1 274 2 983 1 280 2 975 1 275
H  Prijevoz i skladištenje 1 865  106 1 849  98 1 829  102
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 483 1 167 2 457 1 157 2 433 1 140
J  Informacije i komunikacije 1 495  324 1 504  330 1 499  331
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  131  64  131  64  135  67
L  Poslovanje nekretninama  119  59  119  58  122  61
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 198 3 337 6 184 3 353 6 207 3 371
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 010  570 1 016  576 1 018  576
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  293  77  279  77  268  75
P  Obrazovanje  557  300  567  311  576  318
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 447 1 975 2 440 1 971 2 436 1 961
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 1 546  586 1 537  584 1 536  587
S  Ostale uslužne djelatnosti 3 639 2 938 3 664 2 949 3 646 2 937
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  254  183  250  185  238  176
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  16  9  16  9  17  9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti