Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 12. studenog 2021.
RAD-2021-2-2/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U TREĆEM TROMJESEČJU 2021.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u rujnu 2021. u usporedbi s kolovozom iste godine niži je za 3,5%, a broj žena za 4,0%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u sedam područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) do 8,3% (Rudarstvo i vađenje). Pad broja zaposlenih prisutan je u 12 područja djelatnosti u rasponu od po 0,5% (Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje i Ostale uslužne djelatnosti) do 14,1% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane).

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je ostvaren u deset županija i kreće se od 0,1% u Karlovačkoj županiji do 1,0% u Požeško-slavonskoj županiji. Broj zaposlenih pao je u deset županija i kreće se od 0,2% u Gradu Zagrebu do 10,9% u Ličko-senjskoj županiji. U Zagrebačkoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz kolovoza 2021.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2021.

    2021. Indeksi
VII. VIII. IX. IX. 2021.
VIII. 2021.
VIII. 2021.
VII. 2021.
Ukupno 210 764 210 284 202 975 96,5 99,8
Žene 90 526 90 244 86 599 96,0 99,7
Muškarci 120 238 120 040 116 376 96,9 99,8

G-1 ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U RUJNU 2021., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

       Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Republika Hrvatska ukupno 210 764 210 284 202 975 192 727 192 264 184 967 18 037 18 020 18 008
  žene 90 526 90 244 86 599 83 724 83 468 79 827 6 802 6 776 6 772
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno 10 439 10 376 10 226 10 439 10 376 10 226 - - -
  žene 3 550 3 556 3 469 3 550 3 556 3 469 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno  196  192  208  196  192  208 - - -
  žene  50  49  62  50  49  62 - - -
C  Prerađivačka industrija ukupno 26 374 26 309 26 025 26 374 26 309 26 025 - - -
  žene 9 893 9 870 9 715 9 893 9 870 9 715 - - -
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno  193  193  196 -  193  196 - - -
  žene  37  36  37 -  36  37 - - -
F  Građevinarstvo ukupno 23 258 23 179 23 274 23 258 23 179 23 274 - - -
  žene 1 792 1 780 1 757 1 792 1 780 1 757 - - -
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno 23 819 23 712 22 800 23 633 23 523 22 609  186  189  191
  žene 11 188 11 109 10 604 11 011 10 929 10 423  177  180  181
H  Prijevoz i skladištenje ukupno 15 631 15 658 15 320 15 631 15 658 15 320 - - -
  žene 1 838 1 833 1 757 1 838 1 833 1 757 - - -
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno 36 481 36 063 30 971 36 481 36 063 30 971 - - -
  žene 18 709 18 502 15 995 18 709 18 502 15 995 - - -
J  Informacije i komunikacije ukupno 3 889 3 931 3 966 3 889 3 931 3 966 - - -
  žene  802  814  815  802  814  815 - - -
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno 1 124 1 115 1 100 1 124 1 115 1 100 - - -
  žene  661  659  648  661  659  648 - - -
L  Poslovanje nekretninama ukupno  779  781  772  779  781  772 - - -
  žene  400  396  391  400  396  391 - - -
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno 19 757 19 880 19 896 15 396 15 522 15 536 4 361 4 358 4 360
  žene 10 843 10 849 10 841 8 908 8 920 8 908 1 935 1 929 1 933
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno 6 638 6 665 6 193 6 638 6 665 6 193 - - -
  žene 3 454 3 467 3 275 3 454 3 467 3 275 - - -
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno 6 288 6 289 6 260  91  93  86 6 197 6 196 6 174
  žene  554  554  549  52  54  51  502  500  498
P  Obrazovanje ukupno 1 230 1 243 1 268 1 230 1 243 1 268 - - -
  žene  622  630  648  622  630  648 - - -
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno 12 255 12 230 12 263 7 523 7 514 7 545 4 732 4 716 4 718
  žene 10 052 10 029 10 053 6 812 6 800 6 823 3 240 3 229 3 230
R  Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno 3 398 3 397 3 288 1 337 1 332 1 217 2 061 2 065 2 071
  žene 1 254 1 244 1 205  576  570  536  678  674  669
S  Ostale uslužne djelatnosti ukupno 16 900 16 964 16 883 16 402 16 470 16 391  498  494  492
  žene 13 202 13 248 13 197 12 932 12 984 12 936  270  264  261
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno 1 879 1 873 1 839 1 878 1 872 1 838  1  1  1
  žene 1 532 1 525 1 491 1 532 1 525 1 491 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno  236  234  227  235  233  226  1  1  1
  žene  93  94  90  93  94  90 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

     Republika Hrvatska
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 210 764 90 526 210 284 90 244 202 975 86 599
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 10 439 3 550 10 376 3 556 10 226 3 469
B  Rudarstvo i vađenje  196  50  192  49  208  62
C  Prerađivačka industrija 26 374 9 893 26 309 9 870 26 025 9 715
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  193  37  193  36  196  37
F  Građevinarstvo 23 258 1 792 23 179 1 780 23 274 1 757
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 23 819 11 188 23 712 11 109 22 800 10 604
H  Prijevoz i skladištenje 15 631 1 838 15 658 1 833 15 320 1 757
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 36 481 18 709 36 063 18 502 30 971 15 995
J  Informacije i komunikacije 3 889  802 3 931  814 3 966  815
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 124  661 1 115  659 1 100  648
L  Poslovanje nekretninama  779  400  781  396  772  391
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 19 757 10 843 19 880 10 849 19 896 10 841
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 6 638 3 454 6 665 3 467 6 193 3 275
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 6 288  554 6 289  554 6 260  549
P  Obrazovanje 1 230  622 1 243  630 1 268  648
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 12 255 10 052 12 230 10 029 12 263 10 053
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 3 398 1 254 3 397 1 244 3 288 1 205
S  Ostale uslužne djelatnosti 16 900 13 202 16 964 13 248 16 883 13 197
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 879 1 532 1 873 1 525 1 839 1 491
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  236  93  234  94  227  90

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Zagrebačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 12 327 5 131 12 307 5 102 12 302 5 091
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  456  186  457  188  441  182
B  Rudarstvo i vađenje  8  1  7  1  7  1
C  Prerađivačka industrija 2 738  837 2 737  832 2 737  830
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  17  4  16  3  15  3
F  Građevinarstvo 1 626  128 1 624  127 1 627  125
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 355  542 1 337  533 1 325  522
H  Prijevoz i skladištenje  991  99  994  101  992  96
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 177  680 1 172  677 1 171  678
J  Informacije i komunikacije  259  45  263  44  266  46
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  85  57  85  57  86  56
L  Poslovanje nekretninama  32  15  32  15  34  17
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  865  505  870  503  866  499
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  271  116  267  114  275  120
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  47  22  46  22  44  19
P  Obrazovanje  63  42  60  40  62  41
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  965  826  960  819  965  826
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  154  47  156  47  154  47
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 091  892 1 095  891 1 099  893
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  125  87  127  88  134  90
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2 -  2 -  2 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 960 2 650 6 963 2 636 6 989 2 648
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  134  49  136  50  133  47
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 631  570 1 629  568 1 632  579
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  7  2  7  2  7  2
F  Građevinarstvo 1 477  111 1 478  110 1 483  110
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  770  324  773  325  774  324
H  Prijevoz i skladištenje  749  78  751  76  766  78
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  709  497  700  486  704  488
J  Informacije i komunikacije  61  11  62  12  62  12
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  40  20  38  19  39  20
L  Poslovanje nekretninama  4  1  4  1  4  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  330  188  334  189  332  186
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  111  59  109  58  108  57
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  24  11  24  10  22  9
P  Obrazovanje  22  10  23  11  24  12
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  326  270  327  269  327  271
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  37  11  38  11  37  11
S  Ostale uslužne djelatnosti  508  422  512  425  517  427
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  19  16  17  14  17  14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Sisačko-moslavačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 803 2 639 5 784 2 640 5 820 2 639
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  407  155  402  157  410  152
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  825  351  834  360  847  367
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  24  4  22  4  22  4
F  Građevinarstvo 1 005  83  995  84 1 013  85
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  679  301  679  300  677  298
H  Prijevoz i skladištenje  420  49  419  49  415  51
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  703  475  692  467  673  454
J  Informacije i komunikacije  99  14  102  14  103  15
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35  23  35  23  36  24
L  Poslovanje nekretninama  6  2  6  2  5  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  395  255  396  255  409  262
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  187  104  185  102  182  97
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  28  15  23  11  26  10
P  Obrazovanje  30  11  29  11  29  11
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  432  374  427  369  433  375
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  32  9  33  9  31  7
S  Ostale uslužne djelatnosti  479  399  488  408  490  410
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  16  15  16  15  18  16
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Karlovačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 5 405 2 581 5 392 2 570 5 395 2 573
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  229  68  215  66  213  66
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  786  315  781  311  792  317
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10 -  12 -  12 -
F  Građevinarstvo  799  67  790  63  801  67
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  701  305  708  307  694  302
H  Prijevoz i skladištenje  326  56  318  54  312  52
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  947  651  943  642  937  638
J  Informacije i komunikacije  58  18  58  18  58  18
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  20  14  21  15  21  15
L  Poslovanje nekretninama  4  2  4  2  3  1
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  338  208  349  210  352  211
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  111  58  112  59  115  64
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  21  13  20  13  15  9
P  Obrazovanje  9  4  9  4  9  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  517  452  521  454  523  455
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  30  11  30  11  32  13
S  Ostale uslužne djelatnosti  414  303  417  305  424  306
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  18  14  18  14  18  14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  67  22  66  22  64  21

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

      Varaždinska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 8 213 3 268 8 192 3 268 8 218 3 274
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  400  195  397  197  402  199
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 509  429 1 507  425 1 513  428
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9  3  9  3  9  3
F  Građevinarstvo 1 053  59 1 062  60 1 063  59
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 076  575 1 068  569 1 064  566
H  Prijevoz i skladištenje 1 339  109 1 317  107 1 323  106
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  607  416  602  415  612  419
J  Informacije i komunikacije  129  25  129  24  131  24
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  31  20  31  20  31  20
L  Poslovanje nekretninama  18  7  18  7  17  6
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  637  380  638  378  641  376
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  115  64  114  64  114  65
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  35  22  35  21  32  21
P  Obrazovanje  13  10  13  9  12  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  507  420  512  428  510  429
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  67  27  63  27  63  26
S  Ostale uslužne djelatnosti  645  486  656  494  660  499
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  18  17  17  16  17  16
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5  4  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Koprivničko-križevačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 912 1 712 3 916 1 701 3 936 1 722
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  414  184  416  188  409  179
B  Rudarstvo i vađenje  6  2  6  2  6  2
C  Prerađivačka industrija  593  178  598  180  608  185
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  4  1
F  Građevinarstvo  531  26  540  26  537  25
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  455  202  446  191  450  198
H  Prijevoz i skladištenje  252  22  254  22  258  23
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  438  285  435  284  428  284
J  Informacije i komunikacije  53  8  54  9  58  9
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  17  10  17  10  16  10
L  Poslovanje nekretninama  3  1  5  2  5  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  327  186  319  184  324  191
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  73  31  72  29  75  32
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  25  18  22  15  22  18
P  Obrazovanje  22  9  24  11  26  12
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  322  274  320  272  328  279
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  49  21  55  21  54  21
S  Ostale uslužne djelatnosti  324  250  326  251  324  247
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  4  4  3  3  4  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Bjelovarsko-bilogorska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 4 060 1 808 4 038 1 797 4 050 1 810
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  668  223  659  226  658  229
B  Rudarstvo i vađenje  33  14  33  14  33  14
C  Prerađivačka industrija  746  259  744  256  743  257
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3  1  3  1  3  1
F  Građevinarstvo  335  21  329  19  330  17
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  459  208  463  209  467  215
H  Prijevoz i skladištenje  294  34  295  35  300  38
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  358  231  354  229  355  230
J  Informacije i komunikacije  59  11  60  12  59  12
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10  5  10  5  9  5
L  Poslovanje nekretninama  4  2  4  2  4  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  234  139  234  137  238  140
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  56  30  54  29  55  29
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  51  45  51  44  49  43
P  Obrazovanje  24  9  24  9  24  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  396  343  391  339  392  336
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  36  10  35  9  34  9
S  Ostale uslužne djelatnosti  280  212  281  211  283  213
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  8  7  8  7  8  7
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  6  4  6  4  6  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Primorsko-goranska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 19 561 8 084 19 354 7 972 17 955 7 302
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  655  134  650  136  628  127
B  Rudarstvo i vađenje  37  3  37  3  34  3
C  Prerađivačka industrija 1 673  520 1 656  516 1 590  477
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  3 -  3 -  3 -
F  Građevinarstvo 2 040  159 2 038  158 2 053  152
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 102  959 2 089  945 1 937  860
H  Prijevoz i skladištenje 1 068  140 1 057  133  980  120
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 4 260 2 038 4 131 1 968 3 196 1 527
J  Informacije i komunikacije  338  79  340  81  342  83
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  98  71  98  71  92  68
L  Poslovanje nekretninama  201  117  204  119  208  121
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 660  986 1 658  969 1 665  969
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  750  332  737  329  656  297
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 1 310  30 1 285  30 1 286  28
P  Obrazovanje  90  54  93  55  100  60
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  879  682  875  681  875  679
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  315  104  326  107  293  97
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 597 1 265 1 596 1 261 1 550 1 235
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  457  400  453  399  439  388
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  28  11  28  11  28  11

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 2 889 1 232 2 842 1 211 2 531 1 055
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  183  44  184  46  185  47
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  177  55  177  53  166  51
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F  Građevinarstvo  336  42  329  41  326  40
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  356  176  357  178  320  156
H  Prijevoz i skladištenje  350  54  349  55  333  47
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  964  538  928  519  730  418
J  Informacije i komunikacije  13  1  13  1  14  1
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  20  14  20  14  18  13
L  Poslovanje nekretninama  2  2  2  2  2  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  121  57  121  58  117  56
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  66  36  66  34  47  26
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  22  1  20  1  17  1
P  Obrazovanje  7  2  7  2  8  2
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  81  67  75  60  74  58
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  12  2  12  2  8  2
S  Ostale uslužne djelatnosti  151  116  152  119  138  111
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  23  21  25  22  23  20
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  4  4  4  4  4  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Virovitičko-podravska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 653 1 646 3 670 1 660 3 652 1 640
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  568  273  575  277  563  270
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  609  209  609  213  605  213
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  1  4  1  5  1
F  Građevinarstvo  486  45  491  44  503  44
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  570  297  570  294  569  292
H  Prijevoz i skladištenje  171  14  170  16  174  17
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  468  298  472  306  441  286
J  Informacije i komunikacije  40  8  42  9  42  8
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  7  3  7  3  7  3
L  Poslovanje nekretninama  7  4  7  4  7  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  210  121  211  121  216  123
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  43  33  42  32  46  34
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  22  14  18  12  18  12
P  Obrazovanje  6  4  5  3  5  3
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  190  155  191  157  193  159
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  9  4  9  4  10  4
S  Ostale uslužne djelatnosti  236  160  239  160  240  163
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  4  3  5  4  5  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3 -  3 -  3 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Požeško-slavonska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 002 1 208 3 006 1 207 3 035 1 227
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  313  104  308  101  316  103
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija  463  172  465  172  456  170
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - -  1 -  2 -
F  Građevinarstvo  433  33  429  34  433  33
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  405  164  400  156  411  164
H  Prijevoz i skladištenje  261  21  257  20  260  20
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  360  188  365  192  367  195
J  Informacije i komunikacije  36  3  39  3  42  3
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  10  6  10  6  10  6
L  Poslovanje nekretninama  14  9  14  9  14  9
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  179  95  178  93  182  98
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  41  23  42  23  42  23
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  83  82  88  84  95  91
P  Obrazovanje  14  3  16  5  16  5
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  141  106  144  109  143  108
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  47  39  46  38  45  38
S  Ostale uslužne djelatnosti  201  159  203  161  199  159
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1  1  1  1  2  2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Brodsko-posavska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 058 2 582 6 040 2 566 6 093 2 591
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  401  145  393  143  399  142
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija 1 135  448 1 142  448 1 155  449
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  9  1  9  1  10  2
F  Građevinarstvo  696  46  696  47  699  50
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  807  395  799  389  798  388
H  Prijevoz i skladištenje  689  79  698  82  700  82
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  673  385  654  373  672  386
J  Informacije i komunikacije  59  11  58  10  61  12
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  29  16  29  16  30  16
L  Poslovanje nekretninama  9  3  8  2  8  2
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  413  227  414  225  415  226
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  144  87  145  91  142  89
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  23  9  21  9  20  9
P  Obrazovanje  34  9  34  8  34  9
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  404  331  408  334  406  330
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  36  6  36  6  34  7
S  Ostale uslužne djelatnosti  477  366  475  363  489  373
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  16  16  17  17  17  17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  3  2  3  2  3  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Zadarska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 12 094 4 974 11 962 4 910 10 775 4 375
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  536  132  525  127  493  111
B  Rudarstvo i vađenje  28  5  26  4  26  4
C  Prerađivačka industrija  978  342  970  339  911  314
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  1  12  1  12  1
F  Građevinarstvo 1 229  115 1 237  118 1 203  108
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 335  682 1 322  671 1 210  622
H  Prijevoz i skladištenje  760  135  769  131  731  121
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 204 1 479 3 093 1 425 2 285 1 057
J  Informacije i komunikacije  103  33  105  33  106  31
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35  25  34  24  32  22
L  Poslovanje nekretninama  38  14  36  12  35  11
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  898  502  902  504  903  501
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  439  238  440  242  378  213
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  776  31  760  33  766  37
P  Obrazovanje  89  39  86  37  89  40
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  496  404  499  407  503  409
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  96  34  97  33  81  29
S  Ostale uslužne djelatnosti  763  595  767  598  743  581
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  260  161  263  164  257  159
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  19  7  19  7  11  4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Osječko-baranjska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 11 032 4 858 11 058 4 875 11 097 4 864
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 215  409 1 221  411 1 227  410
B  Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C  Prerađivačka industrija 1 726  770 1 740  782 1 765  791
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  27  1  28  1  29  1
F  Građevinarstvo 1 307  72 1 321  73 1 335  74
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 1 227  572 1 221  569 1 215  568
H  Prijevoz i skladištenje  618  61  614  58  631  57
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 219  648 1 208  650 1 197  642
J  Informacije i komunikacije  290  43  294  44  296  42
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  49  28  48  28  47  27
L  Poslovanje nekretninama  29  16  28  15  27  14
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  937  489  938  489  928  483
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  189  108  190  109  189  111
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  61  51  64  51  62  49
P  Obrazovanje  95  44  99  47  96  46
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  829  689  826  685  827  685
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  123  41  122  40  125  40
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 043  779 1 051  788 1 056  788
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  41  35  38  33  38  34
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  7  2  7  2  7  2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Šibensko-kninska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 7 153 3 026 7 112 3 000 6 507 2 678
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  281  66  280  63  258  56
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  574  235  570  234  549  215
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  14  2  14  2  16  2
F  Građevinarstvo  738  60  724  58  735  60
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  819  387  826  386  739  354
H  Prijevoz i skladištenje  337  32  339  32  326  30
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 361 1 140 2 331 1 118 1 923  893
J  Informacije i komunikacije  55  12  56  12  56  13
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  45  21  43  20  41  18
L  Poslovanje nekretninama  33  16  35  16  31  14
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  459  255  466  261  469  262
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  288  138  289  136  245  118
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  184  12  174  12  181  11
P  Obrazovanje  7  4  7  4  7  4
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  232  193  232  193  226  189
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  84  37  83  37  80  35
S  Ostale uslužne djelatnosti  632  413  633  413  615  400
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  4  3  4  3  5  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  5 -  5 -  4 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 6 520 2 853 6 500 2 844 6 457 2 819
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  805  272  800  275  804  275
B  Rudarstvo i vađenje  39  16  39  16  39  16
C  Prerađivačka industrija 1 097  492 1 083  487 1 067  485
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  10  2  10  2  10  2
F  Građevinarstvo  806  59  802  61  803  59
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  892  399  890  397  888  397
H  Prijevoz i skladištenje  348  47  352  46  355  47
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  806  421  789  402  775  399
J  Informacije i komunikacije  89  19  90  19  91  19
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  21  8  21  8  21  8
L  Poslovanje nekretninama  8  3  9  4  9  4
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  441  247  447  248  453  250
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  159  118  165  123  159  118
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  18  6  21  8  20  8
P  Obrazovanje  36  11  35  10  37  11
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  395  334  400  340  382  326
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  37  9  39  11  39  11
S  Ostale uslužne djelatnosti  477  360  473  358  472  357
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  34  29  33  28  31  26
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  2  1  2  1  2  1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 29 407 12 553 29 403 12 548 27 224 11 386
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  784  182  771  178  732  165
B  Rudarstvo i vađenje  13  1  12  1  12  1
C  Prerađivačka industrija 2 683 1 145 2 658 1 131 2 539 1 066
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  12  5  12  5  12  5
F  Građevinarstvo 2 573  238 2 533  238 2 559  231
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 187 1 708 3 183 1 707 2 948 1 542
H  Prijevoz i skladištenje 2 400  349 2 434  354 2 305  329
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 7 458 3 559 7 404 3 544 5 972 2 776
J  Informacije i komunikacije  318  61  321  65  323  64
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  122  79  125  81  125  78
L  Poslovanje nekretninama  110  55  112  56  102  51
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 820 1 045 1 826 1 047 1 843 1 050
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 167  586 1 206  596 1 021  526
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 269  52 2 331  55 2 318  54
P  Obrazovanje  74  38  76  38  80  39
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 477 1 186 1 481 1 193 1 489 1 196
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  365  128  350  125  314  110
S  Ostale uslužne djelatnosti 2 057 1 664 2 055 1 664 2 031 1 650
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  512  469  507  467  493  450
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  6  3  6  3  6  3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Istarska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 19 505 8 044 19 492 8 054 18 147 7 416
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 044  296 1 034  288 1 015  280
B  Rudarstvo i vađenje  13  4  13  4  14  4
C  Prerađivačka industrija 1 659  548 1 652  545 1 599  513
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - -  1 -  1 -
F  Građevinarstvo 2 611  190 2 603  186 2 617  186
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 519 1 200 2 499 1 191 2 313 1 092
H  Prijevoz i skladištenje 1 148  184 1 140  183 1 105  171
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 5 033 2 479 5 060 2 511 4 068 2 057
J  Informacije i komunikacije  193  48  196  50  196  50
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  144  92  138  89  134  86
L  Poslovanje nekretninama  114  59  112  57  113  58
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 702  867 1 735  875 1 759  879
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  839  402  846  407  781  380
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  215  19  199  20  184  22
P  Obrazovanje  38  27  38  27  39  28
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  745  586  735  576  737  580
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  200  64  196  60  183  56
S  Ostale uslužne djelatnosti 1 218  942 1 225  948 1 220  938
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  22  18  22  18  20  17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  48  19  48  19  49  19

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 8 655 3 346 8 718 3 381 8 308 3 179
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  300  94  305  96  295  92
B  Rudarstvo i vađenje  6  3  6  3  24  16
C  Prerađivačka industrija  526  221  527  226  506  203
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  8  3  8  3  8  3
F  Građevinarstvo  710  77  710  77  705  80
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  698  357  697  361  663  335
H  Prijevoz i skladištenje  846  126  862  130  854  126
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 1 952  947 1 962  951 1 724  844
J  Informacije i komunikacije  62  8  63  8  62  7
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  136  67  137  69  136  69
L  Poslovanje nekretninama  8  4  9  4  10  5
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 332  597 1 343  604 1 278  579
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  452  246  451  250  419  226
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  781  18  789  17  786  16
P  Obrazovanje  13  7  13  7  10  6
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  224  166  228  170  226  167
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  99  44  97  41  94  40
S  Ostale uslužne djelatnosti  442  321  455  327  453  329
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  44  34  41  31  39  30
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  16  6  15  6  16  6

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

    Međimurska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 3 653 1 607 3 673 1 611 3 679 1 619
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  467  254  472  259  466  255
B  Rudarstvo i vađenje  1 -  1 -  1 -
C  Prerađivačka industrija  789  274  801  277  809  286
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  4  2  4  2  4  2
F  Građevinarstvo  414  27  408  26  410  26
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  248  100  252  103  250  101
H  Prijevoz i skladištenje  314  37  317  37  319  36
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  261  165  258  160  254  154
J  Informacije i komunikacije  89  14  93  14  93  16
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  31  15  31  15  31  15
L  Poslovanje nekretninama  17  7  17  7  17  7
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  304  162  306  162  306  163
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  111  67  112  68  114  72
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  18  12  15  11  13  9
P  Obrazovanje  13  7  14  8  15  8
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  294  259  292  256  292  256
R  Umjetnost, zabava i rekreacija  19  6  21  6  20  6
S  Ostale uslužne djelatnosti  251  195  251  196  257  203
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  7  4  7  4  7  4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  1 -  1 -  1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2021.

(nastavak)

     Grad Zagreb
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 30 902 14 724 30 862 14 691 30 805 14 691
A  Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  179  85  176  84  179  82
B  Rudarstvo i vađenje  7  1  7  1  7  1
C  Prerađivačka industrija 3 457 1 523 3 429 1 515 3 436 1 519
D  Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E  Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  16  4  14  4  12  4
F  Građevinarstvo 2 053  134 2 040  130 2 039  126
G  Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 159 1 335 3 133 1 328 3 088 1 308
H  Prijevoz i skladištenje 1 950  112 1 952  112 1 881  110
I  Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 523 1 189 2 510 1 183 2 487 1 170
J  Informacije i komunikacije 1 486  330 1 493  332 1 505  330
K  Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  139  67  137  66  138  69
L  Poslovanje nekretninama  118  61  115  58  117  59
M  Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 155 3 332 6 195 3 337 6 200 3 337
N  Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 026  578 1 021  572 1 030  578
O  Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  275  71  283  75  284  73
P  Obrazovanje  531  278  538  284  546  290
Q  Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 403 1 935 2 386 1 918 2 412 1 940
R  Umjetnost, zabava i rekreacija 1 551  600 1 553  599 1 557  596
S  Ostale uslužne djelatnosti 3 614 2 903 3 614 2 907 3 623 2 915
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  246  178  251  177  247  175
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti  14  8  15  9  17  9

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10. 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti