Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. siječnja 2022.
RAD-2021-2-1/12

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U PROSINCU 2021.

U prosincu 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 573 652, a od toga 743 339 čine žene. U odnosu na studeni 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,8%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u prosincu 2021. porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,9%. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

U prosincu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 364 713, a od toga 656 696 čine žene. U odnosu na studeni 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u prosincu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,9%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u prosincu 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 0,9%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,4%.

Broj ukupno nezaposlenih u prosincu 2021. u odnosu na studeni 2021. ostao je nepromijenjen, a broj nezaposlenih žena porastao je za 0,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2021. iznosila je 7,4%, a za žene 8,7%.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     XI 2021 XII 2021 Indeksi
XII 2021
XI 2021
XII 2021
XII 2020
I - XII 2021
I - XII 2020
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 698 138  807 553 1 699 367  814 002 100,1 100,8 99,3 99,6 99,8 100,0
Ukupno zaposleni 1 572 437  737 191 1 573 652  743 339 100,1 100,8 101,5 101,9 100,7 101,0
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 361 473  649 836 1 364 713  656 696 100,2 101,1 101,2 101,8 100,3 100,9
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  192 332  81 442  190 242  80 704 98,9 99,1 103,4 102,7 103,3 102,8
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 632  5 913  18 697  5 939 100,3 100,4 97,3 96,0 98,0 96,8
Nezaposleni3)  125 701  70 362  125 715  70 663 100,0 100,4 78,6 80,5 90,7 90,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,4 8,7 7,4 8,7                 

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za studeni i prosinac 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U PROSINCU 2021.

     Broj zaposlenih u prosincu 2021.2) Indeksi
XII. 2021.
XI. 2021.
XII. 2021.
XII. 2020.
I. - XII. 2021.
I. - XII. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 364 713  656 696 100,2 101,1 101,2 101,8 100,3 100,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 429  7 270 97,8 94,4 99,1 98,2 100,2 101,7
B Rudarstvo i vađenje  3 685   459 98,9 96,2 92,2 84,4 92,8 95,6
C Prerađivačka industrija  228 384  80 882 99,7 100,0 99,6 100,6 98,8 98,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 418  3 124 99,2 96,7 97,9 89,8 101,0 101,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 628  5 397 99,0 96,7 99,2 94,5 99,7 100,9
F Građevinarstvo  103 515  10 350 99,8 98,0 98,7 103,2 101,8 102,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  207 903  116 902 101,1 102,4 101,1 102,1 98,7 99,2
H Prijevoz i skladištenje  72 178  16 378 97,6 94,3 98,4 93,0 98,3 98,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  74 027  40 349 95,1 97,4 107,3 107,4 100,1 99,7
J Informacije i komunikacije  50 720  19 412 103,9 109,8 104,9 102,7 105,2 104,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 888  25 388 99,5 99,3 98,0 97,8 98,7 98,6
L Poslovanje nekretninama  8 493  3 907 98,7 95,7 92,1 85,3 89,7 86,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  66 100  32 106 99,3 98,1 100,4 97,2 100,8 100,0
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  50 622  22 753 97,7 97,3 103,9 107,4 101,7 104,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  115 492  56 870 102,4 101,5 102,7 101,9 101,4 102,0
P Obrazovanje  122 448  97 367 100,0 100,0 100,9 100,9 102,7 102,9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  112 626  89 677 106,9 108,8 107,5 108,6 102,7 102,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 835  14 465 97,1 96,7 97,6 95,9 98,0 97,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 322  13 640 97,2 96,1 98,2 97,7 102,6 105,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD PROSINCA 2020. DO PROSINCA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U PROSINCU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Katarina Litva


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti