Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. prosinca 2021.
RAD-2021-2-1/11

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U STUDENOME 2021.

U studenome 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 572 437, a od toga 737 191 čine žene. U odnosu na listopad 2021. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, a broj žena za 0,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u studenome 2021. porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

U studenome 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 361 473, a od toga 649 836 čine žene. U odnosu na listopad 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u studenome 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 2,2%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u studenome 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, kao i broj žena.

Broj ukupno nezaposlenih u studenome 2021. u odnosu na listopad 2021. porastao je za 1,8%, a broj nezaposlenih žena za 2,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenome 2021. iznosila je 7,4%, a za žene 8,7%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

  X. 2021. XI. 2021. Indeksi
XI. 2021.
X. 2021.
XI. 2021.
XI. 2020.
I. - XI. 2021.
I. - XI. 2020.
  ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 705 188  810 870 1 698 138  807 553 99,6 99,6 99,8 100,0 99,8 100,0
Ukupno zaposleni 1 581 743  742 292 1 572 437  737 191 99,4 99,3 101,8 102,2 100,6 101,0
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 368 324  653 621 1 361 473  649 836 99,5 99,4 101,6 102,2 100,3 100,8
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  194 810  82 763  192 332  81 442 98,7 98,4 103,6 102,7 103,3 102,8
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 609  5 908  18 632  5 913 100,1 100,1 97,0 95,4 98,1 96,9
Nezaposleni3)  123 445  68 578  125 701  70 362 101,8 102,6 80,3 81,6 91,9 91,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,2 8,5 7,4 8,7            

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za listopad i studeni 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U STUDENOME 2021.

  Broj zaposlenih u studenome 2021.2) Indeksi
XI. 2021.
X. 2021.
XI. 2021.
XI. 2020.
I. - XI. 2021.
I. - XI. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 361 473  649 836 99,5 99,4 101,6 102,2 100,3 100,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 008  7 699 100,1 100,9 101,0 103,3 100,3 102,0
B Rudarstvo i vađenje  3 727   477 99,9 100,2 93,2 94,6 92,8 96,6
C Prerađivačka industrija  229 102  80 873 100,3 100,2 99,8 99,8 98,8 98,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 532  3 231 99,9 100,0 100,7 102,0 101,3 102,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 891  5 582 99,3 99,4 100,3 101,7 99,7 101,5
F Građevinarstvo  103 701  10 558 100,3 100,0 101,2 104,7 102,0 102,6
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  205 695  114 171 99,5 99,2 99,9 100,0 98,5 98,9
H Prijevoz i skladištenje  73 975  17 374 99,2 98,3 100,8 100,3 98,3 98,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  77 838  41 446 91,0 91,7 110,3 110,9 99,5 99,0
J Informacije i komunikacije  48 834  17 682 101,2 101,0 106,6 106,9 105,2 104,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 067  25 558 99,9 99,9 98,5 98,4 98,8 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 608  4 084 99,3 98,2 93,2 90,3 89,5 86,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  66 562  32 727 101,0 100,9 103,4 103,7 100,9 100,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  51 810  23 389 99,0 97,9 106,3 110,5 101,5 104,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 787  56 025 100,5 99,9 100,2 100,3 101,3 102,0
P Obrazovanje  122 465  97 409 100,9 101,2 102,1 102,4 102,8 103,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 354  82 402 100,5 100,6 103,2 103,2 102,2 102,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 615  14 961 99,2 99,6 100,4 99,8 98,0 98,0
S Ostale uslužne djelatnosti  20 902  14 188 95,5 97,1 100,9 102,4 103,0 105,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD STUDENOGA 2020. DO STUDENOGA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U STUDENOME 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti