Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. studenog 2021.
RAD-2021-2-1/10

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U LISTOPADU 2021.

U listopadu 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 581 743, a od toga 742 292 čine žene. U odnosu na rujan 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,2%, a broj žena za 0,5%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u listopadu 2021. porastao je za 2,0%, a broj zaposlenih žena za 2,4%. Za razdoblje od siječnja do listopada 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

U listopadu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 368 324, a od toga 653 621 čine žene. U odnosu na rujan 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u listopadu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,4%. Za razdoblje od siječnja do listopada 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u listopadu 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 4,0%, a broj zaposlenih žena za 4,4%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj žena pao je za 0,2%.

Broj ukupno nezaposlenih u listopadu 2021. u odnosu na rujan 2021. porastao je za 3,7%, a broj nezaposlenih žena za 4,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u listopadu 2021. iznosila je 7,2%, a za žene 8,5%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

   IX. 2021. X. 2021. Indeksi
X. 2021.
IX. 2021.
X. 2021.
X. 2020.
I. - X. 2021.
I. - X. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 697 238  804 117 1 705 188  810 870 100,5 100,8 100,0 100,1 99,8 100,0
Ukupno zaposleni 1 578 144  738 267 1 581 743  742 292 100,2 100,5 102,0 102,4 100,5 100,8
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 356 578  645 748 1 368 324  653 621 100,9 101,2 101,8 102,4 100,1 100,6
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  202 975  86 599  194 810  82 763 96,0 95,6 104,0 103,0 103,3 102,8
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 591  5 920  18 609  5 908 100,1 99,8 97,0 95,4 98,2 97,0
Nezaposleni3)  119 094  65 850  123 445  68 578 103,7 104,1 80,1 80,9 93,1 92,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,0 8,2 7,2 8,5                  

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za rujan i listopad 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LISTOPADU 2021.

  Broj zaposlenih u listopadu 2021.2) Indeksi
X. 2021.
IX. 2021.
X. 2021.
X. 2020.
I. - X. 2021.
I. - X. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 368 324  653 621 100,9 101,2 101,8 102,4 100,1 100,6
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 995  7 631 99,8 99,6 100,5 102,5 100,2 101,9
B Rudarstvo i vađenje  3 730   476 97,4 95,4 91,9 93,9 92,8 96,8
C Prerađivačka industrija  228 383  80 683 100,5 100,3 99,7 99,8 98,6 98,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 549  3 231 100,1 100,1 101,0 102,3 101,4 102,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 064  5 618 100,0 99,9 100,3 102,0 99,7 101,5
F Građevinarstvo  103 425  10 555 101,4 100,5 102,4 104,7 102,1 102,4
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  206 692  115 071 99,9 99,8 99,8 100,3 98,4 98,8
H Prijevoz i skladištenje  74 572  17 676 101,2 100,8 101,5 102,0 98,0 98,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  85 570  45 177 97,6 97,6 109,7 109,1 98,4 97,9
J Informacije i komunikacije  48 276  17 500 101,2 101,3 106,3 106,4 105,1 104,6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 114  25 592 99,7 99,6 98,5 98,4 98,8 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 673  4 160 99,8 100,7 92,8 90,6 89,1 86,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 894  32 425 100,7 100,8 102,9 103,3 100,6 99,9
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  52 358  23 902 100,7 100,7 105,4 110,2 101,0 104,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 196  56 070 99,5 99,4 100,5 101,4 101,4 102,2
P Obrazovanje  121 331  96 288 108,2 109,3 102,4 102,6 102,9 103,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 796  81 933 100,5 100,5 103,1 103,0 102,1 102,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 829  15 017 100,2 100,1 100,2 99,7 97,8 97,8
S Ostale uslužne djelatnosti  21 877  14 616 100,4 99,7 103,5 106,6 103,2 106,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD LISTOPADA 2020. DO LISTOPADA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U LISTOPADU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti