Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. listopada 2021.
RAD-2021-2-1/9

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U RUJNU 2021.

U rujnu 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 578 144, a od toga 738 267 čine žene. U odnosu na kolovoz 2021. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,7%, a broj žena za 0,6%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u rujnu 2021. porastao je za 2,0%, a broj zaposlenih žena za 2,6%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,7%.

U rujnu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 356 578, a od toga 645 748 čine žene. U odnosu na kolovoz 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,2%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u rujnu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 2,3%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,4%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u rujnu 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 3,5%, a broj zaposlenih žena za 4,0%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,4%.

Broj ukupno nezaposlenih u rujnu 2021. u odnosu na kolovoz 2021. pao je za 5,1%, a broj nezaposlenih žena za 7,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2021. iznosila je 7,0%, a za žene 8,2%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

  VIII. 2021. IX. 2021. Indeksi
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I. - IX. 2021.
I. - IX. 2020.
  ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 714 466  813 985 1 697 238  804 117 99,0 98,8 100,2 100,4 99,8 100,0
Ukupno zaposleni 1 588 965  743 070 1 578 144  738 267 99,3 99,4 102,0 102,6 100,3 100,7
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 360 046  646 885 1 356 578  645 748 99,7 99,8 101,6 102,3 99,9 100,4
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  210 284  90 244  202 975  86 599 96,5 96,0 105,6 104,8 103,2 102,8
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 635  5 941  18 591  5 920 99,8 99,6 97,0 95,5 98,3 97,2
Nezaposleni3)  125 501  70 915  119 094  65 850 94,9 92,9 80,8 81,3 94,6 94,1
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,3 8,7 7,0 8,2            

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za kolovoz i rujan 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U RUJNU 2021.

  Broj zaposlenih u rujnu 2021.2) Indeksi
IX. 2021.
VIII. 2021.
IX. 2021.
IX. 2020.
I. - IX. 2021.
I. - IX. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 356 578  645 748 99,7 99,8 101,6 102,3 99,9 100,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 043  7 662 100,8 101,2 101,1 103,8 100,2 101,8
B Rudarstvo i vađenje  3 831   499 100,0 99,4 92,4 98,2 92,9 97,2
C Prerađivačka industrija  227 212  80 476 99,6 99,7 99,7 99,8 98,5 98,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 535  3 227 100,4 100,4 101,4 103,0 101,4 102,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 052  5 626 99,9 99,9 100,2 102,1 99,6 101,4
F Građevinarstvo  102 020  10 505 99,0 99,1 102,3 104,4 102,1 102,1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  206 800  115 266 100,0 100,1 99,7 100,3 98,2 98,7
H Prijevoz i skladištenje  73 677  17 528 99,5 99,5 99,9 100,8 97,6 98,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  87 667  46 301 100,2 100,4 106,0 105,3 97,1 96,5
J Informacije i komunikacije  47 699  17 280 100,0 99,5 106,5 106,2 104,9 104,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 225  25 689 99,8 99,9 98,7 98,6 98,8 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 687  4 132 99,8 99,9 92,1 88,8 88,7 86,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 453  32 162 99,5 99,4 102,5 102,3 100,4 99,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  52 004  23 725 99,4 99,0 102,9 106,5 100,6 103,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 743  56 402 99,8 99,8 102,2 103,5 101,6 102,2
P Obrazovanje  112 096  88 099 99,4 99,4 103,1 103,4 102,9 103,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 271  81 511 100,2 100,2 103,4 103,5 102,0 102,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 768  15 003 100,0 99,7 99,7 99,3 97,5 97,6
S Ostale uslužne djelatnosti  21 795  14 655 99,3 100,0 105,4 110,4 103,1 106,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD RUJNA 2020. DO RUJNA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U RUJNU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti