Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. rujna 2021.
RAD-2021-2-1/8

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U KOLOVOZU 2021.

U kolovozu 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 588 965, a od toga 743 070 čine žene. U odnosu na srpanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih žena pao za 0,3%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u kolovozu 2021. porastao je za 2,1%, a broj zaposlenih žena za 2,6%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,4%.

U kolovozu 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 360 046, a od toga 646 885 čine žene. U odnosu na srpanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,2%, dok je broj zaposlenih žena pao za 0,3%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u kolovozu 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 2,4%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,3%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u kolovozu 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,3%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,3%.

Broj ukupno nezaposlenih u kolovozu 2021. u odnosu na srpanj 2021. pao je za 0,4%, dok je broj nezaposlenih žena ostao na istoj razini. Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2021. iznosila je 7,3%, a za žene 8,7%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    VII. 2021. VIII. 2021. Indeksi
VIII. 2021.
VII. 2021.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
I. - VIII. 2021.
I. - VIII. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 712 741  816 091 1 714 466  813 985 100,1 99,7 100,4 100,5 99,8 99,9
Ukupno zaposleni 1 586 735  745 167 1 588 965  743 070 100,1 99,7 102,1 102,6 100,1 100,4
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 357 351  648 719 1 360 046  646 885 100,2 99,7 101,7 102,4 99,7 100,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  210 764  90 526  210 284  90 244 99,8 99,7 105,0 104,1 102,9 102,5
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 620  5 922  18 635  5 941 100,1 100,3 97,2 95,7 98,5 97,4
Nezaposleni3)  126 006  70 924  125 501  70 915 99,6 100,0 82,9 83,1 96,3 95,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,4 8,7 7,3 8,7                     

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za srpanj i kolovoz 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U KOLOVOZU 2021.

       Broj zaposlenih u kolovozu 2021.2) Indeksi
VIII. 2021.
VII. 2021.
VIII. 2021.
VIII. 2020.
I. - VIII. 2021.
I. - VIII. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 360 046  646 885 100,2 99,7 101,7 102,4 99,7 100,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 846  7 572 100,3 100,7 100,0 102,3 100,1 101,6
B Rudarstvo i vađenje  3 831   502 99,5 99,6 92,2 98,4 92,9 97,0
C Prerađivačka industrija  228 039  80 745 100,1 99,8 99,9 100,0 98,4 98,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 478  3 214 100,3 100,1 101,3 102,9 101,5 102,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 067  5 634 100,1 100,1 100,2 102,3 99,5 101,3
F Građevinarstvo  103 020  10 598 100,8 101,4 102,8 104,9 102,1 101,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  206 870  115 129 100,3 100,4 99,5 100,0 98,0 98,5
H Prijevoz i skladištenje  74 058  17 610 101,0 101,7 100,1 101,0 97,4 97,9
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  87 521  46 109 107,3 107,1 106,8 106,1 95,8 95,3
J Informacije i komunikacije  47 694  17 359 100,2 100,3 106,8 106,8 104,7 104,2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 283  25 716 99,8 99,7 98,9 98,8 98,8 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 706  4 137 100,9 101,1 91,3 88,5 88,3 85,6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 771  32 366 100,4 100,5 102,7 102,6 100,1 99,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  52 327  23 970 101,8 102,6 103,2 107,7 100,3 103,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  113 025  56 523 100,1 100,1 103,1 104,4 101,5 102,1
P Obrazovanje  112 788  88 665 94,0 93,3 102,7 102,9 102,9 103,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 018  81 332 99,8 99,6 103,2 103,3 101,8 101,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 763  15 050 100,2 99,9 99,7 99,8 97,2 97,3
S Ostale uslužne djelatnosti  21 941  14 654 100,4 100,6 106,4 110,9 102,9 105,7

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD KOLOVOZA 2020. DO KOLOVOZA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U KOLOVOZU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti