Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. kolovoza 2021.
RAD-2021-2-1/7

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SRPNJU 2021.

U srpnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 586 735, a od toga 745 167 čine žene. U odnosu na lipanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,5%, a broj žena za 1,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u srpnju 2021. porastao je za 2,3%, a broj žena za 3,0%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 0,2%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,1%.

U srpnju 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 357 351, a od toga 648 719 čine žene. U odnosu na lipanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,5%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u srpnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 2,0%, a broj zaposlenih žena za 2,9%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,1%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u srpnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 2,6%, a broj zaposlenih žena za 3,2%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj žena za 0,4%.

Broj nezaposlenih u srpnju 2021. u odnosu na lipanj 2021. pao je za 0,2%, dok je broj nezaposlenih žena porastao za 1,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju 2021. iznosila je 7,4%, a za žene 8,7%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

      VI. 2021. VII. 2021. Indeksi
VII. 2021.
VI. 2021.
VII. 2021.
VII. 2020.
I. - VII. 2021.
I. - VII. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 689 716  802 935 1 712 741  816 091 101,4 101,6 100,6 100,9 99,7 99,8
Ukupno zaposleni 1 563 484  732 872 1 586 735  745 167 101,5 101,7 102,3 103,0 99,8 100,1
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 339 431  639 195 1 357 351  648 719 101,3 101,5 102,0 102,9 99,5 99,9
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  205 402  87 731  210 764  90 526 102,6 103,2 105,0 104,1 102,6 102,3
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 651  5 946  18 620  5 922 99,8 99,6 97,2 95,3 98,7 97,6
Nezaposleni3)  126 232  70 063  126 006  70 924 99,8 101,2 83,2 83,0 98,3 97,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,5 8,7 7,4 8,7                          

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za lipanj i srpanj 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SRPNJU 2021.

      Broj zaposlenih u srpnju 2021.2) Indeksi
VII. 2021.
VI. 2021.
VII. 2021.
VII. 2020.
I. - VII. 2021.
I. - VII. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 357 351  648 719 101,3 101,5 102,0 102,9 99,5 99,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 756  7 521 101,9 102,4 100,7 102,7 100,1 101,5
B Rudarstvo i vađenje  3 851   504 100,5 101,2 92,7 99,0 93,1 96,8
C Prerađivačka industrija  227 899  80 888 100,0 100,2 99,9 100,3 98,2 98,2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 441  3 212 99,6 100,1 100,6 101,1 101,5 102,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 045  5 631 101,5 102,0 100,9 103,2 99,4 101,2
F Građevinarstvo  102 168  10 447 99,5 101,5 102,1 103,8 102,0 101,4
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  206 204  114 637 101,2 101,1 99,8 100,3 97,8 98,3
H Prijevoz i skladištenje  73 303  17 319 100,9 101,6 99,2 100,1 97,0 97,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  81 539  43 069 114,3 114,0 109,1 108,9 94,0 93,5
J Informacije i komunikacije  47 579  17 303 100,7 100,6 106,5 106,5 104,5 103,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 344  25 785 100,1 100,3 99,1 99,1 98,8 98,7
L Poslovanje nekretninama  8 631  4 090 102,1 102,5 90,3 87,4 87,9 85,2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  65 515  32 190 100,7 100,7 102,0 101,6 99,7 98,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  51 427  23 369 102,2 103,9 104,1 109,3 99,8 102,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 874  56 454 100,7 100,6 102,8 104,0 101,2 101,8
P Obrazovanje  119 951  95 040 99,2 99,1 104,3 104,7 103,0 103,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 267  81 638 100,8 100,7 103,5 103,6 101,6 101,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 710  15 062 102,7 102,4 100,5 100,7 96,9 97,0
S Ostale uslužne djelatnosti  21 847  14 560 104,8 102,6 107,3 111,5 102,3 105,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SRPNJA 2020. DO SRPNJA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SRPNJU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti