Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 18. lipnja 2021.
RAD-2021-2-1/5

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SVIBNJU 2021.

U svibnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 540 637, a od toga 721 231 čine žene. U odnosu na travanj 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,9%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u svibnju 2021. porastao je za 1,3%, a broj žena za 1,8%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,0%.

U svibnju 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 326 591, a od toga 632 485 čine žene. U odnosu na travanj 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,5%, a u jednakom postotku porastao je i broj žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u svibnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u svibnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec za 4,4%, a broj zaposlenih žena za 3,8%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 2,4%, a broj žena za 3,0%.

Broj nezaposlenih u svibnju 2021. u odnosu na travanj 2021. pao je za 7,2%, a broj nezaposlenih žena za 7,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u svibnju 2021. iznosila je 8,2%, a za žene 9,5%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    IV. 2021. V. 2021. Indeksi
V. 2021.
IV. 2021.
V. 2021.
V. 2020.
I. - V. 2021.
I. - V. 2020.
     ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 675 669  796 638 1 678 667  796 863 100,2 100,0 100,0 100,1 99,3 99,5
Ukupno zaposleni 1 526 925  714 987 1 540 637  721 231 100,9 100,9 101,3 101,8 98,9 99,0
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 320 607  629 101 1 326 591  632 485 100,5 100,5 100,8 101,6 98,5 98,7
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  187 166  79 726  195 356  82 770 104,4 103,8 104,9 104,5 101,4 101,3
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  19 152  6 160  18 690  5 976 97,6 97,0 97,4 95,9 99,3 98,5
Nezaposleni3)  148 744  81 651  138 030  75 632 92,8 92,6 87,4 86,0 104,3 103,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 8,9 10,2 8,2 9,5                

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za travanj i svibanj 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SVIBNJU 2021

       Broj zaposlenih u svibnju 2021.2) Indeksi
V. 2021.
IV. 2021.
V. 2021.
V. 2020.
I. - V. 2021.
I. - V. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 326 591  632 485 100,5 100,5 100,8 101,6 98,5 98,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 261  7 280 99,7 100,0 100,8 102,5 100,0 101,1
B Rudarstvo i vađenje  3 817   496 99,9 100,2 92,0 95,9 93,2 96,3
C Prerađivačka industrija  226 775  80 145 100,2 100,0 99,2 99,3 97,5 97,4
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 491  3 209 100,1 100,2 101,8 102,6 101,5 102,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 614  5 506 99,9 100,2 99,9 101,8 98,9 100,6
F Građevinarstvo  101 820  10 130 100,6 101,4 103,2 103,0 101,6 100,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  202 624  112 685 100,3 100,4 99,0 99,9 97,0 97,4
H Prijevoz i skladištenje  72 394  16 941 100,7 100,7 98,0 98,1 96,2 96,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  65 527  34 595 103,7 103,8 101,7 101,1 88,6 87,8
J Informacije i komunikacije  46 861  16 994 100,7 100,8 105,0 104,4 103,7 102,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 267  25 698 100,0 100,1 99,1 99,0 98,7 98,6
L Poslovanje nekretninama  8 394  3 962 101,8 102,2 88,8 86,0 87,0 84,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  64 517  31 695 99,6 99,9 99,4 98,6 98,9 97,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  49 470  22 027 100,8 101,6 103,8 107,9 97,8 99,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  111 442  55 811 100,3 100,4 101,6 102,8 100,8 101,1
P Obrazovanje  120 589  95 643 99,9 99,9 104,3 104,8 102,3 102,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 256  80 893 100,5 100,5 102,1 102,2 101,1 101,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 781  14 597 100,3 100,2 98,9 99,0 95,7 95,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 691  14 178 101,3 101,6 105,4 109,3 100,6 102,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SVIBNJA 2020. DO SVIBNJA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SVIBNJU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti