Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. svibnja 2021.
RAD-2021-2-1/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U TRAVNJU 2021.

U travnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 526 925, a od toga 714 987 čine žene. U odnosu na ožujak 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,6%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u travnju 2021. pao je za 1,2%, a broj žena za 0,9%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 1,7%, jednako kao i broj žena.

U travnju 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 320 607, a od toga 629 101 čine žene. U odnosu na ožujak 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,5%, a broj zaposlenih žena za 0,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u travnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 2,1%, a broj zaposlenih žena za 2,0%.

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u travnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec za 1,4%, jednako koliko je porastao i broj zaposlenih žena. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,3%, kao i broj žena.

Broj nezaposlenih u travnju 2021. u odnosu na ožujak 2021. pao je za 4,4%, a broj nezaposlenih žena za 4,6%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2021. iznosila je 8,9%, a za žene 10,2%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

  III. 2021. IV. 2021. Indeksi
IV. 2021.
III. 2021.
IV. 2021.
IV. 2020.
I. - IV. 2021.
I. - IV. 2020.
    ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 673 622  795 931 1 675 669  796 638 100,1 100,1 98,3 98,3 99,2 99,3
Ukupno zaposleni 1 518 034  710 380 1 526 925  714 987 100,6 100,6 98,8 99,1 98,3 98,3
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 314 323  625 633 1 320 607  629 101 100,5 100,6 98,3 98,6 97,9 98,0
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  184 610  78 605  187 166  79 726 101,4 101,4 102,4 103,2 100,5 100,4
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  19 101  6 142  19 152  6 160 100,3 100,3 99,7 99,1 99,7 99,2
Nezaposleni3)  155 588  85 551  148 744  81 651 95,6 95,4 93,4 92,1 108,9 108,4
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 9,3 10,7 8,9 10,2            

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2021. privremeni su. 
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2021.

    Broj zaposlenih u travnju 2021.2) Indeksi
IV. 2021.
III. 2021.
IV. 2021.
IV. 2020.
I. - IV. 2021.
I. - IV. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 320 607  629 101 100,5 100,6 98,3 98,6 97,9 98,0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 331  7 283 101,2 101,6 100,4 101,8 99,8 100,8
B Rudarstvo i vađenje  3 822   495 99,5 99,8 92,1 95,6 93,5 96,4
C Prerađivačka industrija  226 362  80 111 100,5 100,7 97,2 97,1 97,0 96,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 475  3 203 100,1 100,2 101,6 102,1 101,5 102,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 634  5 496 100,5 100,3 99,3 100,6 98,7 100,3
F Građevinarstvo  101 230  9 991 101,0 101,1 101,0 100,1 101,2 99,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  201 976  112 279 100,4 100,7 96,4 96,9 96,5 96,8
H Prijevoz i skladištenje  71 925  16 815 100,4 100,4 96,0 96,4 95,8 96,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  63 211  33 336 102,1 102,3 88,8 88,4 85,6 84,8
J Informacije i komunikacije  46 552  16 852 100,5 100,4 103,5 102,4 103,4 102,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 282  25 678 100,2 100,1 98,4 98,2 98,6 98,5
L Poslovanje nekretninama  8 249  3 876 99,9 99,7 85,3 81,8 86,6 84,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  64 753  31 723 100,4 100,5 98,8 97,6 98,7 97,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  49 057  21 673 101,3 101,0 97,4 98,8 96,4 97,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  111 132  55 592 99,4 99,8 100,9 101,7 100,7 100,7
P Obrazovanje  120 730  95 727 100,4 100,4 102,2 102,4 101,8 102,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  102 741  80 452 100,1 100,1 100,9 100,9 100,8 100,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 711  14 563 100,5 100,6 95,5 95,5 94,9 95,0
S Ostale uslužne djelatnosti  20 434  13 956 100,6 101,2 100,7 103,0 99,5 101,4

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD TRAVNJA 2020. DO TRAVNJA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U TRAVNJU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti