Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 20. travnja 2021.
RAD-2021-2-1/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U OŽUJKU 2021.

U ožujku 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 518 034, a od toga 710 380 čine žene. U odnosu na veljaču 2021. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,8%, a broj žena za 0,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u ožujku 2021. pao je za 1,5%, a u jednakom postotku pao je i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 1,9%, a broj zaposlenih žena za 2,0%.

U ožujku 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 314 323, a od toga 625 633 čine žene. U odnosu na veljaču 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,7%, a u jednakom postotku porastao je i broj žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u ožujku 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 1,9%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2021. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 2,2%, jednako kao i broj zaposlenih žena.

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u ožujku 2021. u odnosu na prethodni mjesec za 1,2%, jednako koliko je porastao i broj zaposlenih žena. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, kao i broj žena.

Broj nezaposlenih u ožujku 2021. u odnosu na veljaču 2021. pao je za 4,2%, a broj nezaposlenih žena za 3,9%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2021. iznosila je 9,3%, a za žene 10,7%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

       II. 2021. III. 2021. Indeksi
III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I. - III. 2021.
I. - III. 2020.
      ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 669 118  794 183 1 673 622  795 931 100,3 100,2 99,4 99,5 99,5 99,6
Ukupno zaposleni 1 506 732  705 140 1 518 034  710 380 100,8 100,7 98,5 98,5 98,1 98,0
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 305 229  621 324 1 314 323  625 633 100,7 100,7 98,1 98,2 97,8 97,8
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  182 381  77 665  184 610  78 605 101,2 101,2 101,5 101,7 99,9 99,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  19 122  6 151  19 101  6 142 99,9 99,9 99,6 99,1 99,7 99,2
Nezaposleni3)  162 386  89 043  155 588  85 551 95,8 96,1 108,5 107,8 114,7 114,6
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 9,7 11,2 9,3 10,7                   

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču i ožujak 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2021.

       Broj zaposlenih u ožujku 2021.2) Indeksi
III. 2021.
II. 2021.
III. 2021.
III. 2020.
I. - III. 2021.
I. - III. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 314 323  625 633 100,7 100,7 98,1 98,2 97,8 97,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 042  7 168 101,1 101,0 100,0 100,9 99,5 100,4
B Rudarstvo i vađenje  3 843   496 100,3 100,0 93,0 96,3 94,0 96,7
C Prerađivačka industrija  225 287  79 581 101,0 101,0 97,1 96,7 97,0 96,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 460  3 198 100,2 100,2 101,6 102,6 101,4 102,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 505  5 481 100,5 100,4 99,0 100,7 98,5 100,2
F Građevinarstvo  100 234  9 887 101,1 101,6 101,1 100,3 101,3 99,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  201 117  111 506 100,4 100,2 96,3 96,4 96,5 96,7
H Prijevoz i skladištenje  71 648  16 748 100,4 99,8 95,7 96,1 95,7 96,3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  61 913  32 591 100,7 100,5 87,8 87,1 84,6 83,7
J Informacije i komunikacije  46 316  16 783 100,8 100,9 103,5 102,6 103,3 102,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  37 221  25 658 99,8 99,7 98,6 98,4 98,7 98,5
L Poslovanje nekretninama  8 259  3 887 100,5 100,3 86,1 82,9 87,0 84,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  64 482  31 563 101,3 101,6 99,0 97,7 98,7 97,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  48 432  21 449 100,3 100,8 96,7 98,5 96,1 97,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  111 785  55 703 100,6 100,9 101,2 101,2 100,6 100,4
P Obrazovanje  120 246  95 316 100,9 100,9 101,4 101,5 101,6 101,8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  102 636  80 345 100,5 100,6 100,8 100,8 100,8 100,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija  25 591  14 481 101,1 100,9 95,1 94,8 94,7 94,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 306  13 792 100,8 101,0 100,1 102,1 99,1 100,8

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD OŽUJKA 2020. DO OŽUJKA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U OŽUJKU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti