Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. veljače 2021.
RAD-2021-2-1/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SIJEČNJU 2021.

U siječnju 2021. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 515 288, a od toga 709 733 čine žene. U odnosu na prosinac 2020. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,8%, a broj žena za 0,9%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u siječnju 2021. pao je za 0,3%, a broj žena za 0,7%.

U siječnju 2021. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 314 114, a od toga 626 007 čine žene. U odnosu na prosinac 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,8%, a u jednakom postotku pao je i broj žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u siječnju 2021. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 0,2%, a broj zaposlenih žena za 0,6%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u siječnju 2021. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj žena za 0,3%.

Broj nezaposlenih u siječnju 2021. u odnosu na prosinac 2020. porastao je za 3,4%, a broj nezaposlenih žena za 3,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2021. iznosila je 9,8%, a za žene 11,3%.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

                   XII. 2020. I. 2021. Indeksi
I. 2021.
XII. 2020.
I. 2021.
I. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 687 542  803 730 1 680 633  800 442 99,6 99,6 101,3 101,2
Ukupno zaposleni 1 527 697  715 913 1 515 288  709 733 99,2 99,1 99,7 99,3
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 324 502  631 155 1 314 114  626 007 99,2 99,2 99,8 99,4
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  183 981  78 573  181 993  77 562 98,9 98,7 99,2 98,5
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  19 214  6 185  19 181  6 164 99,8 99,7 100,0 99,3
Nezaposleni3)  159 845  87 817  165 345  90 709 103,4 103,3 118,2 118,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 9,5 10,9 9,8 11,3            

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za prosinac 2020. i siječanj 2021. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2021.

 

          Broj zaposlenih u siječnju 2021.2) Indeksi
I. 2021.
XII. 2020.
I. 2021.
I. 2020.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno 1 314 114 626 007 99,2 99,2 99,8 99,4
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 25 253 7 236 99,9 98,9 101,3 102,4
B Rudarstvo i vađenje 3 920 496 98,3 98,8 96,8 98,8
C Prerađivačka industrija 224 760 79 655 99,7 99,7 99,2 99,9
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 14 456 3 183 98,4 98,6 101,7 102,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 25 425 5 460 99,9 101,1 99,6 101,4
F Građevinarstvo 99 176 9 802 98,0 98,2 106,6 103,7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 201 964 112 120 99,9 99,8 98,9 98,5
H Prijevoz i skladištenje 72 021 16 956 100,1 99,5 98,4 98,2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 62 378 32 930 94,6 94,0 85,0 83,7
J Informacije i komunikacije 45 795 16 593 95,5 95,8 104,9 103,8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 37 540 25 877 100,2 100,0 99,0 98,9
L Poslovanje nekretninama 8 201 3 895 90,7 88,1 90,0 88,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 63 851 31 162 99,1 98,6 102,2 100,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 48 412 21 170 101,7 102,1 97,6 97,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 112 801 56 084 101,4 101,4 100,7 100,6
P Obrazovanje 119 937 95 110 99,3 99,3 103,3 103,7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 102 400 80 112 98,8 98,8 101,6 101,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija 25 620 14 553 98,5 98,3 95,9 96,1
S Ostale uslužne djelatnosti 20 204 13 613 100,4 101,3 102,9 105,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SIJEČNJA 2020. DO SIJEČNJA 2021.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SIJEČNJU 2021.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti