Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 19. studenog 2021.
RAD-2021-1-2/2

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH PO OBRAČUNSKIM RAZDOBLJIMA U 2021.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo tromjesečje 2021. iznosila je 7 121 kunu, što je u odnosu na prvo tromjesečje ove godine nominalno više za 1,0%, a realno niže za 0,6%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno je viša za 6,5%, a realno za 4,3%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za drugo tromjesečje 2021. iznosila je 9 585 kuna, što je u odnosu na prvo tromjesečje ove godine nominalno više za 1,1%, a realno niže za 0,5%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno je viša za 5,1%, a realno za 2,9%.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za treće tromjesečje 2021. iznosila je 7 091 kunu, što je u odnosu na drugo tromjesečje ove godine nominalno niže za 0,4%, a realno za 1,1%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno je viša za 5,3%, a realno za 2,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za treće tromjesečje 2021. iznosila je 9 549 kuna, što je u odnosu na drugo tromjesečje ove godine nominalno niže za 0,4%, a realno za 1,1%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine nominalno je viša za 4,0%, a realno za 0,9%.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA TROMJESEČJA 2021.

          I. – III. 2021. IV. – VI. 2021. VII. – IX. 2021. Indeksi
IV. – VI. 2021.
I. – III. 2021.
IV. – VI. 2021.
IV. – VI. 2020.
VII. – IX. 2021.
IV. – VI. 2021.
VII. – IX. 2021.
VII. – IX. 2020.
Neto plaća                                 
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, kune 7 052 7 121 7 091 101,0 106,5 99,6 105,3
Realna neto plaća po zaposlenome                 99,4 104,3 98,9 102,1
Bruto plaća                                      
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, kune 9 480 9 585 9 549 101,1 105,1 99,6 104,0
Realna bruto plaća po zaposlenome                  99,5 102,9 98,9 100,9

G-1. STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA TREĆE TROMJESEČJE 2021., PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.

Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnog vremena.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Katarina Litva, Zdenka Mandarić i Snježana Varga


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

 

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti