Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 05. studenog 2021.
POD-2021-3-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNI POKAZATELJI POSLOVNE DEMOGRAFIJE U 2020. - privremeni podaci

 

Statistika poslovne demografije poduzeća obuhvaća poduzeća iz područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Skupina djelatnosti K 64.2 – Djelatnosti holding društava i područje O − Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje isključeni su iz obuhvata.

Do izvještajne godine 2019. u podacima nisu bile obuhvaćene fizičke osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost, a pritom su obveznici poreza na dohodak koji se određuje u paušalnom iznosu. Budući da se nakon porezne reforme u 2017. svake godine znatno povećavao broj jedinica koje su obveznici paušalnog oporezivanja, utjecaj na podatke poslovne demografije bio je sve veći. Zbog toga je obuhvat jedinica poslovne demografije od 2019. nadalje uvećan za navedeni skup jedinica i nije usporediv s podacima prethodnih godina.

Prema privremenim rezultatima, u 2020. bilo je aktivno ukupno 206 331 poduzeće, koje je zapošljavalo 1 197 588 osoba.

U ukupnom broju aktivnih poduzeća u 2020. najzastupljenija su poduzeća u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (područje M), Građevinarstvo (područje F) te Prerađivačka industrija (područje C).

Najveći udio u ukupnom broju zaposlenih osoba imale su djelatnosti Prerađivačka industrija (područje C) i Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G).

U ukupnom broju rođenja poduzeća u 2020. djelatnosti s najvećim udjelom bile su Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (područje M), Građevinarstvo (područje F) te Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G).

Primjećuje se pad u stopama preživljavanja u odnosu na prethodna razdoblja, što je moglo biti prouzročeno poteškoćama u gospodarstvu, koje su posljedica pojave bolesti COVID-19 u 2020.

U ukupnom broju smrti poduzeća u 2019. najveći udio imala su poduzeća u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (područje G), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (područje M) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (područje I).

 

Napomena

Podaci za 2019. i 2020. nisu usporedivi s podacima prethodnih godina zbog proširenja obuhvata aktivnih poduzeća. Osim toga, do 2019. referentne godine pravne i fizičke osobe koristile su se kao ekvivalent poduzeću, dok se od 2019. primjenjuje definicija poduzeća prema metodologiji EU-a. To znači da je u nekim slučajevima više pravnih osoba koje su dio iste grupe poduzeća grupirano u jedno poduzeće ako su njihove djelatnosti povezane i čine dio istoga proizvodnog procesa.

1. BROJ PODUZEĆA PREMA STATUSU AKTIVNOSTI

        2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020.1)
Broj aktivnih poduzeća 161 754 163 109 168 168 175 022 207 713 206 331
Broj rođenja poduzeća 13 258 14 026 14 792 16 667 26 192 19 498
Broj smrti poduzeća 13 893 12 768 11 062 13 739 24 6901)

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 8. srpnja 2022.

G-1. BROJ PODUZEĆA PREMA STATUSU AKTIVNOSTI, 2015.-2020.

1) Privremeni podaci. Konačni podaci za broj aktivnih poduzeća i broj rođenja u 2020., te broj smrti poduzeća u 2019. bit će objavljeni u bazi podataka 8. srpnja 2022.

2. BROJ AKTIVNIH PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

                      2018. 2019. 2020.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno                 175 022 1 142 972 207 713 1 224 872 206 331 1 197 588
B Rudarstvo i vađenje 237 4 008 203 1 910 194 2 133
C Prerađivačka industrija 20 039 268 499 22 361 279 214 22 159 271 164
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 649 14 045 599 14 685 569 14 671
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 825 29 780 838 31 543 852 31 620
F Građevinarstvo 19 153 106 088 22 959 119 702 24 043 126 422
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 35 865 232 199 36 919 243 616 35 386 238 551
H Prijevoz i skladištenje 9 473 81 668 13 635 92 583 12 868 89 927
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 21 069 109 463 21 888 117 053 20 767 99 580
J Informacije i komunikacije 7 455 44 802 11 091 51 511 11 717 53 424
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (bez 64.2) 1 166 38 480 1 406 38 870 1 321 34 866
L Poslovanje nekretninama 5 116 12 320 5 365 11 328 5 171 12 256
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 26 616 76 544 32 642 84 390 33 410 86 165
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 041 58 035 11 710 60 355 11 248 57 078
P Obrazovanje 1 872 9 582 2 541 10 025 2 772 10 748
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 6 520 25 452 6 594 25 667 6 602 26 463
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 423 14 084 3 140 15 219 3 159 14 959
S Ostale uslužne djelatnosti 8 503 17 923 13 822 27 201 14 093 27 561

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 8. srpnja 2022.

3. BROJ ROĐENJA PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

                                2018. 2019. 2020.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno                     16 667 34 826 26 192 41 685 19 498 29 277
B Rudarstvo i vađenje 15 15 8 10 9 67
C Prerađivačka industrija 1 351 3 596 2 006 3 785 1 562 2 724
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 33 41 37 49 59 62
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 49 76 59 105 50 73
F Građevinarstvo 2 098 4 485 3 379 6 827 2 865 5 399
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 862 4 840 3 172 4 870 2 537 3 629
H Prijevoz i skladištenje 1 202 1 993 2 230 3 353 1 247 2 072
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 931 10 255 2 774 6 576 1 736 3 647
J Informacije i komunikacije 871 1 294 2 215 2 674 1 682 2 025
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (bez 64.2) 48 67 110 148 85 113
L Poslovanje nekretninama 612 717 703 803 504 550
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 2 203 3 073 4 284 5 156 3 492 4 046
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 073 2 146 2 091 3 184 1 211 1 661
P Obrazovanje 167 322 479 590 426 510
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 235 505 279 523 385 762
R Umjetnost, zabava i rekreacija 289 360 617 753 394 472
S Ostale uslužne djelatnosti 628 1 041 1 749 2 279 1 254 1 465

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 8. srpnja 2022.

4. STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA ROĐENIH OD 2015. DO 2019.

          Rođenja u
2015. 2016. 2017. 2018. 2019.
Jedna godina preživljavanja 84 85 89 85 782)
Dvije godine preživljavanja 71 75 76 672) ...
Tri godine preživljavanja 63 65 632) ... ...
Četiri godine preživljavanja 57 542) ... ... ...
Pet godina preživljavanja 492) ... ... ... ...

1) Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine rođenja, izraženo u postotku. 
2) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 8. srpnja 2022.

G-2. STOPA PREŽIVLJAVANJA1) PODUZEĆA ROĐENIH OD 2015. DO 2019.

1) Stopa preživljavanja pokazuje koliko je poduzeća nastavilo neprekinutu aktivnost nakon godine rođenja izraženo u postotku. Privremeni podatak. Konačni rezultati bit će objavljeni u bazi 8. srpnja 2022.

5. BROJ SMRTI PODUZEĆA I BROJ ZAPOSLENIH PREMA NKD-u 2007.

    2017. 2018. 2019.1)
broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih broj poduzeća broj zaposlenih
Ukupno      11 062 16 683 13 739 21 427 24 690 32 055
B Rudarstvo i vađenje 9 10 17 17 26 28
C Prerađivačka industrija 1 050 1 829 1 337 2 434 2 182 3 210
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 60 71 51 54 101 132
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 30 37 51 66 53 60
F Građevinarstvo 1 210 1 840 1 562 2 423 2 362 3 322
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 2 703 3 708 3 316 4 639 4 375 5 529
H Prijevoz i skladištenje 474 693 621 1 130 1 397 1 840
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 2 049 4 113 2 437 5 015 3 084 5 279
J Informacije i komunikacije 374 492 518 644 1 622 1 761
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (bez 64.2) 66 65 52 58 133 157
L Poslovanje nekretninama 412 435 592 652 1 347 1 383
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 134 1 329 1 324 1 627 3 996 4 381
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 545 766 806 1 241 1 847 2 275
P Obrazovanje 86 85 124 181 352 454
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 71 127 67 130 140 183
R Umjetnost, zabava i rekreacija 177 167 283 326 446 494
S Ostale uslužne djelatnosti 612 916 581 790 1 227 1 567

1) Privremeni podaci. Konačni podaci objavit će se u bazi podataka 8. srpnja 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Podaci poslovne demografije pripremljeni su u skladu s metodologijom Eurostata i OECD-a.

Izvor podataka

Statistika poslovne demografije poduzeća temelji se na podacima Statističkoga poslovnog registra (SPR-a) Državnog zavoda za statistiku.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja u statistici poslovne demografije jest poduzeće. Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

 

Obuhvat

Podaci poslovne demografije obuhvaćaju poduzeća registrirana u SPR-u i razvrstana u područja od B do S Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007., s iznimkom djelatnosti K 64.2 Djelatnosti holding društava i područja O – Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje.

Definicije i objašnjenja

Poduzećem u statističkom smislu smatra se poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije. Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko njih. U poduzeća su osim pravnih osoba također uključena slobodna zanimanja i obrti (od 2019. i oni čija je aktivnost utvrđena na temelju prijava poreza na dohodak u paušalnom iznosu). Potpuno se provodi Uredba Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice, te poduzeća postaju središnja jedinica promatranja u poslovnoj demografiji. Do 2019. referentne godine pravne i fizičke osobe koristile su se kao ekvivalent poduzeću, dok će primjena zajedničke EU-ove definicije poduzeća osigurati jasnu distinkciju između tih pojmova.

Broj aktivnih poduzeća jest broj poduzeća registriranih u Statističkome poslovnom registru koja su bila aktivna barem dio izvještajne godine.

Poduzeće se smatra aktivnim ako je imalo zaposlene ili ostvarilo promet ili investicije.

Broj zaposlenih jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća, i izračunava se kao godišnji prosjek.

Rođenja poduzeća obuhvaćaju poduzeća koja su započela ekonomsku aktivnost u izvještajnoj godini.

Rođenja isključuju događaje kao što su nastanak izdvajanjem dijela poduzeća u novo poduzeće, nastanak spajanjem ili dijeljenjem postojećih poduzeća te restrukturiranjem grupa poduzeća.

Rođenje poduzeća nije istovjetno registraciji poduzeća u nadležnom registru, nego je rezultat usporedbe i analize populacija aktivnih poduzeća u tri uzastopne godine

Smrti poduzeća obuhvaćaju poduzeća koja dvije uzastopne godine od posljednje godine aktivnosti nisu bila ekonomski aktivna. Iz populacije poduzeća koja su prestala s aktivnošću isključuju se poduzeća koja su prestala poslovati zbog podjele, pripajanja drugom poduzeću (preuzimanjem) i spajanja s drugim poduzećem u novo poduzeće.

Preživjelo poduzeće jest ono koje nije imalo prekida u aktivnosti u godinama nakon godine u kojoj je rođeno.

Stopa preživljavanja novorođenih poduzeća u određenome referentom razdoblju jest broj poduzeća rođenih u godini xx-n koja su preživjela do godine xx, iskazan kao udio u ukupnom broju rođenih poduzeća u godini xx-n.

 

Teritorijalni ustroj

Obuhvaćena su poduzeća koja imaju sjedište na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Kratice
 
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
EEZ Europska ekonomska zajednica
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
SPR Statistički poslovni registar

 

Znakovi  
   
ne raspolaže se podatkom

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Zrinka Pavlović i Ana Veledar


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti