Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 05. studenog 2021.
POD-2021-1-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PODUZEĆA U 2020. - privremeni podaci

Prikazani su podaci za nefinancijsko poslovno gospodarstvo Republike Hrvatske. Riječ je o djelatnostima industrije, građevinarstva, trgovine i nefinancijskih usluga, odnosno djelatnostima koje u najvećem dijelu čine tzv. realni sektor. Predmetni podaci objavljuju se na razini statističke jedinice ''poduzeće'' u skladu s definicijom i pravilima navedenima u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice, usklađeni su s odgovarajućim standardima Europske unije i međunarodno su usporedivi.

Smanjenje poslovne aktivnosti realnog sektora

U promatranom dijelu gospodarstva u 2020. došlo je do nominalnog smanjenja poslovne aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu (prometa za 9,0%, dodane vrijednosti za 6,6% i broja zaposlenih za 2,2%). Smanjenje aktivnosti ostvarila su sva područja, osim građevinarstva, koje je ostvarilo porast prometa za 0,9%, dodane vrijednosti za 15,5% i broja zaposlenih za 5,6%.

Prema privremenim rezultatima u 2020. u predmetnom dijelu gospodarstva aktivno je poslovalo ukupno 180 541 poduzeće s 1 087 304 zaposlene osobe prema definicijama strukturnih poslovnih statistika (vidi Metodološka objašnjenja). Predmetna poduzeća ostvarila su ukupan promet (prihod od prodaje proizvoda i usluga) u iznosu od 653 milijarde kuna te dodanu vrijednost u iznosu od 190,4 milijarde kuna.

Najveći udio dodane vrijednosti ostvaruju poduzeća iz područja industrije

Najveći broj poduzeća djelovao je u područjima nefinancijskih usluga (u kojima je aktivno poslovalo 97 341 poduzeće, odnosno 53,9%) i u području trgovine (u kojemu je poslovalo 35 386 poduzeća, odnosno 19,6%).

Najveći broj zaposlenih osoba bio je angažiran u području nefinancijskih usluga (s 402 781 zaposlenom osobom, odnosno 37,0%) i u području industrije (s 319 550 zaposlenih osoba, odnosno 29,4%).

Poduzeća u području trgovine imala su najveći udio u ostvarenom prometu (s ostvarenim prometom od 265,4 milijarde kuna, odnosno 40,6%). Slijede poduzeća u području industrije (s ostvarenim prometom od 194,7 milijardi kuna, odnosno 29,8%).

U ukupnoj dodanoj vrijednosti prema troškovima proizvodnih čimbenika najveći udio ostvarila su poduzeća iz područja industrije (34,1%) i poduzeća iz područja nefinancijskih usluga (33,2%).

Važno je napomenuti da se statistički podaci objavljeni u ovom Priopćenju ne mogu uspoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na temelju metodologija koje imaju drugačiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije.

1. ODABRANI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007.

  Promet, mil. kuna Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika, mil. kuna Troškovi osoblja, mil. kuna Broj zaposlenih osoba
2019. 2020.1) 2019. 2020.1) 2019. 2020.1) 2019. 2020.1)
Ukupno 717 706 653 006 203 866 190 365 111 653 110 902 1 111 669 1 087 304
Industrija (B, C, D, E) 207 417 194 694 66 971 64 862 36 899 36 538 326 714 319 550
Građevinarstvo (F) 58 164 58 661 15 920 18 382 10 416 11 402 119 702 126 422
Trgovina (G) 285 892 265 416 44 525 43 913 23 685 23 969 243 616 238 551
Nefinancijske usluge (H, I, J, L, M, N, S95) 166 233 134 234 76 450 63 208 40 654 38 993 421 637 402 781

1) Privremeni podaci

G-1. STOPA RASTA ODABRANIH STRUKTURNO-POSLOVNIH POKAZATELJA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2020.

G-2. STRUKTURA OSTVARENOG PROMETA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2020.

G-3. STRUKTURA OSTVARENE DODANE VRIJEDNOSTI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007.U 2020.

2. OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA NKD-u 2007. U 2020.

  Broj poduzeća Broj zaposlenih osoba Promet Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika Ukupne nabave roba i usluga Troškovi osoblja
    tis. kuna
  Ukupno 180 541 1 087 304 653 005 760 190 365 355 496 428 574 110 901 760
B Rudarstvo i vađenje 191 2 031 1 669 304 573 431 1 189 363 238 276
05 Vađenje ugljena i lignita - - - - - -
06 Vađenje sirove nafte i prirodnog plina - - - - - -
07 Vađenje metalnih ruda - - - - - -
08 Ostalo rudarstvo i vađenje 181 1 985 1 639 781 581 211 1 148 702 233 334
09 Pomoćne uslužne djelatnosti u rudarstvu 10 46 29 524 -7 780 40 661 4 942
C Prerađivačka industrija 22 159 271 228 153 048 725 49 523 848 110 841 126 29 916 155
10 Proizvodnja prehrambenih proizvoda 2 715 52 131 30 133 167 7 866 672 23 438 091 5 048 781
11 Proizvodnja pića 545 6 602 5 148 209 1 810 947 3 730 124 904 005
12 Proizvodnja duhanskih proizvoda 3 1 002 z z z z
13 Proizvodnja tekstila 616 3 558 1 237 761 435 121 916 302 267 130
14 Proizvodnja odjeće 1 131 13 187 3 204 139 1 134 378 2 297 234 895 657
15 Proizvodnja kože i srodnih proizvoda 212 9 968 2 719 064 922 368 1 982 867 780 410
16 Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala 1 844 18 577 7 907 463 2 349 995 5 975 338 1 525 978
17 Proizvodnja papira i proizvoda od papira 289 4 864 3 638 934 1 009 685 2 829 380 543 016
18 Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa 1 364 8 354 4 716 813 1 519 142 3 413 697 893 081
19 Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda 8 9 006 z z z z
20 Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda 374 5 941 5 641 052 1 724 564 4 013 847 736 407
21 Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka 51 5 654 6 660 474 3 090 991 4 512 160 1 228 273
22 Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 1 084 12 962 7 753 472 2 219 354 5 801 192 1 209 102
23 Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda 1 185 13 064 9 411 279 3 190 961 6 699 345 1 598 564
24 Proizvodnja metala 105 3 956 2 000 235 684 455 1 448 834 431 405
25 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme 3 628 35 222 14 582 320 6 227 774 9 211 386 3 830 530
26 Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda 504 3 338 2 236 990 681 513 1 643 415 406 864
27 Proizvodnja električne opreme 405 11 144 7 513 934 2 305 650 5 521 611 1 616 838
28 Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n. 700 11 780 6 735 611 2 315 534 4 885 769 1 453 561
29 Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 144 2 329 1 191 583 384 989 851 679 237 471
30 Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava 326 6 616 2 910 666 1 303 365 2 175 667 760 531
31 Proizvodnja namještaja 1 136 10 911 4 133 393 1 356 164 3 068 694 929 735
32 Ostala prerađivačka industrija 1 784 5 430 1 570 846 618 155 1 047 798 353 044
33 Popravak i instaliranje strojeva i opreme 2 006 15 632 6 684 088 3 293 343 3 587 624 2 471 558
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 569 14 671 29 490 632 8 627 193 21 779 726 2 452 695
35 Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 569 14 671 29 490 632 8 627 193 21 779 726 2 452 695
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 852 31 620 10 485 733 6 137 921 5 760 087 3 930 565
36 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom 130 7 225 1 859 839 1 582 285 827 878 884 094
37 Uklanjanje otpadnih voda 82 555 350 051 156 205 263 018 67 564
38 Skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; oporaba materijala 554 22 445 7 568 542 3 979 589 4 304 729 2 725 616
39 Djelatnosti sanacije okoliša te ostale djelatnosti gospodarenja otpadom 86 1 395 707 301 419 842 364 461 253 291
F Građevinarstvo 24 043 126 422 58 661 043 18 382 229 43 881 577 11 402 489
41 Gradnja zgrada 7 600 47 365 23 691 601 6 096 347 19 484 492 4 012 365
42 Gradnja građevina niskogradnje 942 22 006 15 880 498 5 237 921 11 440 651 3 031 410
43 Specijalizirane građevinske djelatnosti 15 501 57 051 19 088 943 7 047 962 12 956 433 4 358 713
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 35 386 238 551 265 416 105 43 913 011 230 527 173 23 968 604
45 Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala 6 329 25 390 28 329 687 3 859 788 24 749 311 2 370 847
46 Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 14 489 79 985 129 940 292 19 749 248 114 589 476 9 924 334
47 Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima 14 568 133 176 107 146 126 20 303 975 91 188 386 11 673 422
H Prijevoz i skladištenje 12 868 89 927 32 708 954 14 157 962 21 959 115 9 977 444
49 Kopneni prijevoz i cjevovodni transport 10 216 49 584 17 496 152 7 356 275 12 493 968 4 411 192
50 Vodeni prijevoz 1 125 4 649 1 913 010 720 306 1 558 953 559 154
51 Zračni prijevoz 13 1 133 625 287 139 034 641 370 244 847
52 Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu 1 401 23 745 10 405 721 4 534 600 6 287 046 3 668 484
53 Poštanske i kurirske djelatnosti 113 10 816 2 268 784 1 407 747 977 778 1 093 766
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 20 767 99 580 17 884 072 7 178 781 13 061 437 6 753 623
55 Smještaj 3 485 32 475 7 103 750 3 148 593 5 087 042 3 044 593
56 Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića 17 282 67 105 10 780 322 4 030 188 7 974 395 3 709 030
J Informacije i komunikacije 11 717 53 424 33 060 716 17 132 724 17 090 745 8 139 594
58 Izdavačke djelatnosti 892 5 223 2 102 138 922 360 1 310 254 682 062
59 Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa 1 359 2 563 1 181 747 506 302 720 023 169 884
60 Emitiranje programa 193 4 883 2 259 716 1 164 340 1 275 067 700 748
61 Telekomunikacije 356 9 160 12 239 919 6 606 778 5 875 307 1 745 228
62 Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima 7 924 27 774 13 783 680 7 146 185 7 149 772 4 270 550
63 Informacijske uslužne djelatnosti 993 3 821 1 493 516 786 759 760 322 571 122
L Poslovanje nekretninama 5 171 12 256 8 208 074 3 999 262 5 224 453 925 709
68 Poslovanje nekretninama 5 171 12 256 8 208 074 3 999 262 5 224 453 925 709
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 410 86 165 28 818 190 14 789 480 16 181 219 8 725 092
69 Pravne i računovodstvene djelatnosti 10 648 25 286 5 337 386 3 771 962 1 932 663 1 920 808
70 Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem 7 044 11 820 4 189 287 2 045 839 2 741 648 965 079
71 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza 6 864 28 097 10 738 903 5 423 939 6 102 029 3 537 635
72 Znanstveno istraživanje i razvoj 297 2 983 1 239 330 785 891 519 181 589 418
73 Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta 3 320 8 179 4 979 223 1 658 084 3 497 763 1 065 169
74 Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4 970 7 439 1 606 394 745 220 967 812 374 605
75 Veterinarske djelatnosti 267 2 361 727 667 358 546 420 124 272 379
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 248 57 078 12 001 557 5 495 955 7 768 552 4 214 485
77 Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing) 3 755 8 287 3 962 624 1 071 630 3 401 707 537 123
78 Djelatnosti zapošljavanja 337 8 918 1 438 705 914 349 573 517 865 220
79 Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima 2 764 6 576 1 642 458 402 740 1 567 142 496 136
80 Zaštitne i istražne djelatnosti 210 12 258 1 334 438 1 103 375 332 331 892 994
81 Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika 3 074 16 250 2 499 741 1 418 473 1 252 233 981 577
82 Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti 1 108 4 789 1 123 591 585 387 641 622 441 434
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 2 160 4 351 1 552 655 453 556 1 164 002 257 029

G-4. BROJ PODUZEĆA, ZAPOSLENIH OSOBA, PROMET I DODANA VRIJEDNOST U 2020.

 

B Rudarstvo i vađenje

C Prerađivačka industrija

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E Opskrba vodom uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo

G Trgovina na veliko i na malo popravak motornih vozila i motocikala

H Prijevoz i skladištenje

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

J Informacije i komunikacije

L Poslovanje nekretninama

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Nefinancijsko poslovno gospodarstvo

S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Uvod u strukturne poslovne statistike

Strukturne poslovne statistike (SPS) opisuju strukturu, izvođenje i učinak gospodarskih djelatnosti, vrednovan u tržišnim cijenama, promatranjem jedinica koje te djelatnosti obavljaju. One osiguravaju informacije o prihodima i rashodima, zaposlenosti, produktivnosti, nacionalnoj i regionalnoj specijalizaciji, veličini poduzeća, investicijama itd.

Svrha istraživanja o strukturnim statistikama poduzeća jest praćenje poslovanja i osiguravanje međunarodno usporedivih podataka potpuno u skladu s europskim standardima strukturnih poslovnih statistika (Uredba br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008.). Dobiveni pokazatelji omogućuju analizu poslovanja i strukturnih promjena poslovne populacije. Osnova su za izradu tržišnih analiza i donošenje poslovnih odluka te za izračun bruto domaćeg proizvoda i ocjenu osnovnih makroekonomskih kategorija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci za kompilaciju strukturnih poslovnih statistika i izračune pokazatelja SPS-a prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora. Glavni izvor podataka jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD). Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastita istraživanja Državnog zavoda za statistiku − Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P) te Investicije u zaštitu okoliša i izdaci za dobra i usluge u okolišu (obrazac IDU-OK) u skladu s relevantnom metodologijom.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja koja se koristi u strukturnim poslovnim statistikama jest poduzeće – poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije. Zavisno od poslovnih i organizacijskih okolnosti, može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko pravnih jedinica. U poduzeća su, osim pravnih jedinica, također uključena slobodna zanimanja i obrti.

Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno ako se to ne može sa sigurnošću utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih.

Obuhvat

U ovoj publikaciji podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Obuhvaćaju se aktivna poduzeća (pravne i fizičke osobe) koja su prema glavnoj djelatnosti svrstana u područja od B do J i od L do N te odjeljak 95 područja S prema NKD-u 2007.

Objavljivanje

Prvi nacionalni rezultati za određeni uži izbor varijabli objavljuju se najkasnije 11 mjeseci po isteku referentne (izvještajne) godine. Konačni nacionalni rezultati za prošireni set varijabli objavljuju se najkasnije 19 mjeseci po isteku referentne (izvještajne) godine. Nakon nacionalne objave podatke također preuzima i objavljuje Eurostat.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom br. 250/2009 Europske komisije tretiraju se kao takvi i ne objavljuju se.

Definicije varijabli

Broj poduzeća (EU-ova šifra 11110) jest broj poduzeća registriranih u Statističkome poslovnom registru koje su bile aktivne barem dio izvještajnog razdoblja.

Broj zaposlenih osoba (EU-ova šifra 16110) jest ukupan broj osoba koje rade u poduzeću (uključujući vlasnike koji rade, ortake koji redovito rade u jedinici, neplaćene obiteljske radnike i volontere) te osoba koje rade izvan poduzeća kojem pripadaju, a ono ih plaća.

Promet (EU-ova šifra 12110) obuhvaća obračunane prihode od prodaje proizvoda, roba i usluga trećim stranama, bez odbitnog PDV-a. Isključeni su financijski, ostali i izvanredni prihodi.

Dodana vrijednost prema troškovima proizvodnih čimbenika (EU-ova šifra 12150) jest bruto zarada od poslovnih aktivnosti poduzeća prilagođena za operativne subvencije i indirektne poreze, izračunana u bruto izrazu (bez oduzimanja amortizacije). Prihod i rashod klasificiran kao financijski isključen je iz dodane vrijednosti.

Ukupne nabave roba i usluga (EU-ova šifra 13110) uključuju vrijednost svih roba i usluga (bez odbitnog PDV-a) nabavljenih u obračunskom razdoblju, osim kapitalnih dobara čija se upotreba registrira kao upotreba fiksnoga kapitala. Rashodi klasificirani kao financijski isključeni su.

Troškovi osoblja (EU-ova šifra 13310) jesu naknade koje je poslodavac obračunao i plative su zaposlenicima u zamjenu za obavljen rad, a sastoje se od nadnica i plaća (EU-ova šifra 13320) i troškova socijalnog osiguranja (EU-ova šifra 13330).

 

Kratice  
   
d. n. drugdje nespomenuto
EEZ Europska ekonomska zajednica
EU-ova šifra šifra varijable Europske unije
Eurostat Statistički ured Europske unije
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
tis. tisuća
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Paula Nimac, Stjepan Boroš i Ana Bašadur


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti