Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. kolovoza 2021.
POSL-2021-1-1/2

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U LIPNJU 2021.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 57,7%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30. LIPNJA 2021.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 299 963 173 113 57,7
Trgovačka društva 223 975 137 764 61,5
Zadruge 3 581 842 23,5
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 72 407 34 507 47,7
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 90 347 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI U LIPNJU 2021.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 30. LIPNJA 2021.

     Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 299 963 100,0 173 113 100,0 138 606 34 507 90 347
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 636 1,9 3 012 1,7 3 010 2 2 693
B Rudarstvo i vađenje 339 0,1 189 0,1 189 - 41
C Prerađivačka industrija 23 431 7,8 15 342 8,9 15 339 3 7 924
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 499 0,5 757 0,4 757 - 10
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 297 0,4 867 0,5 864 3 82
F Građevinarstvo 29 477 9,8 17 885 10,3 17 884 1 9 420
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54 053 18,0 28 622 16,5 28 427 195 9 459
H Prijevoz i skladištenje 10 869 3,6 7 157 4,1 7 123 34 6 107
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 24 094 8,0 13 872 8,0 13 822 50 8 262
J Informacije i komunikacije 10 613 3,5 7 413 4,3 7 386 27 3 396
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 857 0,6 970 0,6 942 28 532
L Poslovanje nekretninama 9 802 3,3 5 400 3,1 5 400 - 520
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 672 10,2 21 652 12,5 21 489 163 12 798
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 579 3,9 7 280 4,2 7 276 4 3 602
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 065 1,0 986 0,6 20 966 6 349
P Obrazovanje 4 368 1,5 3 624 2,1 1 102 2 522 778
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 102 1,7 3 440 2,0 1 002 2 438 5 120
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22 502 7,5 11 540 6,7 1 838 9 702 2 993
S Ostale uslužne djelatnosti 49 652 16,6 23 103 13,3 4 735 18 368 10 162
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 50
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 0,0 1 0,0 - 1 -
  Nepoznato - - - - - - 49

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 18,0% i aktivnih od 16,5%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,5%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,6% i aktivnih od 13,3%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,1% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 70,0% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (20,5%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,5%), Prerađivačka industrija (11,1%), Građevinarstvo (12,9%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (10,0%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,9%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,1%), Obrazovanje (7,3%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,1%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,8%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost. Uz nju, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a, LIPANJ 2021.

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 30. LIPNJA 2021.

     Ukupno Oblici vlasništva
državno privatno zadružno mješovito nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % 
  Ukupno 173 113 1 359 0,8 136 327 78,7 845 0,5 790 0,5 33 792 19,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 012 15 0,5 2 611 86,7 354 11,8 30 1,0 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 189 4 2,1 174 92,1 2 1,1 9 4,8 - -
C Prerađivačka industrija 15 342 68 0,4 14 935 97,3 145 0,9 192 1,3 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 757 34 4,5 712 94,1 2 0,3 9 1,2 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 867 324 37,4 532 61,4 1 0,1 8 0,9 2 0,2
F Građevinarstvo 17 885 79 0,4 17 682 98,9 71 0,4 52 0,3 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 622 41 0,1 28 188 98,5 89 0,3 143 0,5 161 0,6
H Prijevoz i skladištenje 7 157 60 0,8 7 017 98,0 12 0,2 37 0,5 31 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 872 48 0,3 13 661 98,5 46 0,3 70 0,5 47 0,3
J Informacije i komunikacije 7 413 38 0,5 7 296 98,4 7 0,1 48 0,6 24 0,3
K Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja 970 18 1,9 907 93,5 8 0,8 10 1,0 27 2,8
L Poslovanje nekretninama 5 400 37 0,7 5 338 98,9 2 0,0 23 0,4 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 652 183 0,8 21 208 97,9 35 0,2 114 0,5 112 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 280 65 0,9 7 175 98,6 21 0,3 15 0,2 4 0,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 986 33 3,3 5 0,5 1 0,1 1 0,1 946 95,9
P Obrazovanje 3 624 149 4,1 1 250 34,5 - - 4 0,1 2 221 61,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 440 43 1,3 1 164 33,8 22 0,6 4 0,1 2 207 64,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 540 87 0,8 1 794 15,5 16 0,1 7 0,1 9 636 83,5
S Ostale uslužne djelatnosti 23 103 33 0,1 4 677 20,2 11 0,0 14 0,1 18 368 79,5
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 1 - - - - - - - - 1 100,0

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, LIPANJ 2021.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,7% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,5% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,5% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,9%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,0%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,9%), Prerađivačka industrija (97,3%) te Informacije i komunikacije (98,4%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH, STANJE 30. LIPNJA 2021.

             Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 173 113 68 747 86 738 13 517 3 504 333 274
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 012 1 219 1 492 239 50 6 6
B Rudarstvo i vađenje 189 43 96 38 10 - 2
C Prerađivačka industrija 15 342 3 751 8 416 2 338 676 97 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 757 433 254 52 12 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 867 173 301 271 107 12 3
F Građevinarstvo 17 885 6 071 9 859 1 684 247 19 5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 622 8 437 17 592 2 189 309 48 47
H Prijevoz i skladištenje 7 157 2 064 4 437 511 109 20 16
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 872 4 378 8 109 1 217 145 10 13
J Informacije i komunikacije 7 413 2 568 4 164 571 90 15 5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 970 230 603 82 28 9 18
L Poslovanje nekretninama 5 400 3 458 1 809 124 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 652 6 367 14 132 1 036 107 6 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 280 2 895 3 790 467 105 9 14
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 986 41 259 444 196 26 20
P Obrazovanje 3 624 484 1 155 974 986 18 7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 440 1 201 1 305 647 225 24 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 540 8 300 2 849 318 57 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti 23 103 16 633 6 116 314 38 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 1 - - 1 - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (50,1%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 39,7% subjekti bez zaposlenih, 7,8% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. LIPNJA 2021.

       Pravno ustrojbeni oblici 
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 223 975 137 764 1 223 777 162 212 99 940
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 410 2 656 38 23 3 297 2 025
B Rudarstvo i vađenje 331 187 14 9 289 166
C Prerađivačka industrija 23 018 15 194 363 211 17 688 11 722
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 492 756 8 5 1 258 654
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 284 863 8 4 1 063 760
F Građevinarstvo 28 662 17 814 126 74 20 247 11 994
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 53 487 28 339 166 90 42 188 22 319
H Prijevoz i skladištenje 10 775 7 111 64 41 6 277 4 153
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 23 900 13 776 125 94 12 809 7 691
J Informacije i komunikacije 10 531 7 379 36 28 8 144 5 882
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 423 933 104 79 1 188 771
L Poslovanje nekretninama 9 793 5 398 31 25 8 646 4 782
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 372 21 455 113 78 23 584 16 862
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 480 7 255 11 9 8 044 5 267
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 19 - - 20 13
P Obrazovanje 1 532 1 102 2 1 1 029 744
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 310 980 - - 1 014 791
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 834 1 822 10 5 1 742 1 105
S Ostale uslužne djelatnosti 7 306 4 724 4 1 3 684 2 238
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. LIPNJA 2021.

(nastavak)

     Pravno ustrojbeni oblici 
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 58 869 36 219 366 194 1 033 491 272 143
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 066 600 1 1 4 4 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 10 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 4 830 3 209 4 2 123 49 10 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 221 95 - - 4 1 1 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 204 99 - - 8 - 1 -
F Građevinarstvo 7 973 5 627 46 9 260 109 10 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 10 856 5 800 11 2 248 121 18 7
H Prijevoz i skladištenje 4 384 2 891 6 3 43 22 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 10 932 5 977 2 - 28 12 4 2
J Informacije i komunikacije 2 295 1 437 6 4 46 26 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 72 34 - - 18 12 41 37
L Poslovanje nekretninama 1 065 560 5 1 35 21 11 9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 205 4 249 274 164 172 92 24 10
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 372 1 948 4 3 31 16 18 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 5
P Obrazovanje 495 354 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 294 188 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 066 696 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti 3 511 2 444 4 3 4 1 99 37
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 72,4% i aktivnih 72,5%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na nj otpada 26,3% registriranih i 26,3% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

    Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 72 407 47,7 69 981 2 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 60,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 217 89,9 217 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 60 45,0 60 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 216 13,0 216 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 196 83,2 196 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9 44,4 9 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 031 31,9 605 2 426
P Obrazovanje 2 833 89,0 2 833 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 747 65,1 3 747 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 19 635 49,4 19 635 -
S Ostale uslužne djelatnosti 42 300 43,4 42 300 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 1,9 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,6% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,4% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 47,7% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 43,4%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,2% i udjelom aktivnih od 31,9%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i aktivnih od 65,1%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (89,0%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2021.

Županija Registrirane pravne osobe ukupno Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 299 963 223 975 137 764 3 581 842 72 407 90 347
Zagrebačka  19 012 14 844 9 488 145 36 4 023 5 150
Krapinsko-zagorska  5 402 3 553 2 323 75 17 1 774 2 507
Sisačko-moslavačka  6 605 3 885 2 330 164 27 2 556 2 183
Karlovačka  5 782 3 675 2 357 131 29 1 976 1 851
Varaždinska  8 813 6 224 4 203 100 19 2 489 2 766
Koprivničko-križevačka  4 978 3 101 1 950 198 39 1 679 1 558
Bjelovarsko-bilogorska  5 653 3 644 2 265 208 48 1 801 1 298
Primorsko-goranska  25 195 19 740 11 550 153 30 5 302 9 521
Ličko-senjska  2 518 1 485 949 75 11 958 933
Virovitičko-podravska  3 249 1 837 1 146 116 22 1 296 1 089
Požeško-slavonska  2 600 1 425 970 53 8 1 122 1 091
Brodsko-posavska  5 591 3 472 2 140 92 22 2 027 2 087
Zadarska  10 847 8 005 5 115 220 57 2 622 4 841
Osječko-baranjska  14 726 9 126 5 923 276 90 5 324 4 548
Šibensko-kninska  6 429 4 206 2 407 206 43 2 017 3 005
Vukovarsko-srijemska  6 455 3 556 2 236 217 66 2 682 2 296
Splitsko-dalmatinska  31 060 23 482 14 603 438 125 7 140 12 538
Istarska  22 233 18 356 10 865 114 22 3 763 7 872
Dubrovačko-neretvanska  8 743 6 011 4 003 99 36 2 633 4 081
Međimurska  6 892 5 279 3 478 49 10 1 564 1 331
Grad Zagreb  97 180 79 069 47 463 452 85 17 659 17 801

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,7%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 13,9%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,3% i u aktivnima 34,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2020. I 2021.

    2020. 2021.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. – XII. I. – III. IV. – VI.
Osnivanje 3 583 2 454 3 198 3 713 3 720 3 805
Trgovačka društva 3 127 2 194 2 843 3 354 3 278 3 436
Ostali 456 260 355 359 442 369
Brisanje 228 112 165 151 179 120
Poduzeća  11) 3 1 2 - 1
Trgovačka društva 131 85 119 109 112 72
Ostalo 96 24 45 40 67 47
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 6 4 6 3 1 2

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja i usklađivanja, a smanjuje broj brisanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 90,3%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta
2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi
– ministarstva
– uredi državne uprave
– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)
– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa
– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti