Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. veljače 2022.
POSL-2021-1-1/4

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U PROSINCU 2021.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 54,7%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. PROSINCA 2021.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 307 413 168 242 54,7
Trgovačka društva 230 741 133 928 58,0
Zadruge 3 539 800 22,6
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 73 113 34 844 47,6
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 88 205 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI U PROSINCU 2021.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. PROSINCA 2021.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 307 413 100,0 168 242 100,0 133 928 33 514 88 205
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 772 1,9 2 953 1,8 2  604 2 2 645
B Rudarstvo i vađenje 344 0,1 168 0,1 184 - 40
C Prerađivačka industrija 24 058 7,8 15 084 9,0 14 949 3 7 994
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 567 0,5 742 0,4 739 - 10
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 333 0,4 859 0,5 856 2 93
F Građevinarstvo 30 840 10,0 18 065 10,7 17 998 1 9 832
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54 843 17,8 27 124 16,1 26 845 195 8 415
H Prijevoz i skladištenje 11 309 3,7 6 531 3,9 6 488 34 5 769
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 24 806 8,1 12 789 7,6 12 694 50 6 604
J Informacije i komunikacije 11 115 3,6 7 523 4,5 7 489 28 3 611
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 840 0,6 946 0,6 921 15 526
L Poslovanje nekretninama 10 285 3,3 5 493 3,3 5 491 - 528
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 476 10,2 21 377 12,7 21 189 156 13 627
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 964 3,9 7 046 4,2 7 025 3 3 164
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 069 1,0 911 0,5 17 893 6 043
P Obrazovanje 4 448 1,4 3 613 2,1 1 095 2 518 879
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 207 1,7 3  383 2,0 967 2 399 5 092
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22 837 7,4 11 363 6,8 1 811 9 537 2 914
S Ostale uslužne djelatnosti 50 244 16,3 22 253 13,2 4 565 17 678 10 328
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 46
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 0,0 - 0,0 - - -
  Nepoznato - - - - - - 45

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,8% i aktivnih od 16,1%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 9,0%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,7%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,3% i aktivnih od 13,2%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 79,6% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 69,9% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (20,0%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,8%), Prerađivačka industrija (11,2%), Građevinarstvo (13,4%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,5%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,9%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,5%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,2%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,7%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost. Uz nju, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a, PROSINAC 2021.

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. PROSINCA 2021.

          Ukupno Oblici vlasništva
državno privatno zadružno mješovito nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % 
  Ukupno 168 242 1 344 0,8 132 582 78,8 803 0,5 732 0,4 32 781 19,5
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 953 14 0,5 2 560 86,7 347 11,8 30 1,0 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 186 5 2,7 171 91,9 2 1,1 8 4,3 - -
C Prerađivačka industrija 15 084 61 0,4 14 708 97,5 132 0,9 181 1,2 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 742 35 4,7 694 93,5 4 0,5 9 1,2 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 859 320 37,3 530 61,7 1 0,1 7 0,8 1 0,1
F Građevinarstvo 18 065 76 0,4 17 874 98,9 67 0,4 47 0,3 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 27 124 40 0,1 26 711 98,5 85 0,3 128 0,5 160 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 531 61 0,9 6 394 97,9 9 0,1 36 0,6 31 0,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 789 42 0,3 12 588 98,4 45 0,4 67 0,5 47 0,4
J Informacije i komunikacije 7 523 37 0,5 7 410 98,4 6 0,1 45 0,6 25 0,3
K Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja 946 17 1,8 896 98,5 9 1,0 10 1,1 14 1,5
L Poslovanje nekretninama 5 493 37 0,7 5 433 94,7 2 0,0 21 0,4 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 377 179 0,8 20 956 98,9 33 0,2 100 0,5 109 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 046 68 1 6 945 98,0 18 0,3 13 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 911 33 3,6 4 0,4 1 0,1 1 0,1 872 95,7
P Obrazovanje 3 613 156 4,3 1 248 34,5 - - 4 0,1 2 205 61,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 383 46 1,4 1 160 34,3 17 0,5 3 0,1 2 157 63,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 363 83 0,7 1 782 15,7 15 0,1 8 0,1 9 475 83,4
S Ostale uslužne djelatnosti 22 253 34 0,2 4 517 20,3 10 0,0 14 0,1 17 678 79,4
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, PROSINAC 2021.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,8% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,5% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,9%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 97,9%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,9%), Prerađivačka industrija (97,5%) te Informacije i komunikacije (98,5%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. PROSINCA 2021.

         Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 168 242 62 278 88 220 13 683 3 470 319 272
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 953 1 100 1 544 252 46 4 7
B Rudarstvo i vađenje 186 35 101 38 10 - 2
C Prerađivačka industrija 15 084 3 274 8 612 2 373 669 92 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 742 412 258 54 12 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 859 142 320 275 106 14 2
F Građevinarstvo   18  065 5 284 10 607 1 886 265 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 27 124 7 055 17 508 2 159 311 45 46
H Prijevoz i skladištenje 6 531 1 629 4 198 561 109 19 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 789 3 462 8 113 1 090 106 6 12
J Informacije i komunikacije 7 523 2 363 4 453 596 91 15 5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 949 202 611 77 28 10 18
L Poslovanje nekretninama 5 493 3 473 1 891 120 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 377 5 633 14 568 1 052 117 3 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 046 2 653 3 834 441 97 9 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 911 16 223 448 173 29 22
P Obrazovanje 3 613 433 1 175 976 1 005 18 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 383 1 094 1 334 668 224 25 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 363 8 094 2 891 303 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti 22 253 15 923 5 979 314 35 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (52,4%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 37,0% subjekti bez zaposlenih, 8,1% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,1% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. PROSINCA 2021.

             Pravno ustrojbeni oblici 
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 230 741 133 928 1 216 723 166 209 98 630
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 537 2 604 38 20 3 380 2 034
B Rudarstvo i vađenje 336 184 14 8 294 168
C Prerađivačka industrija 23 647 14 949 360 195 18 029 11 566
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 559 739 8 5 1 316 656
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 320 856 8 4 1 074 744
F Građevinarstvo 30 024 17 998 126 72 20 975 12 121
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 54 277 26 845 163 80 42 644 21 397
H Prijevoz i skladištenje 11 251 6 488 64 39 6 468 4 091
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 24 611 12 694 127 90 13 103 7 351
J Informacije i komunikacije 11 031 7 489 37 27 8 533 6 036
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 457 921 103 74 1 221 772
L Poslovanje nekretninama 10 276 5 491 32 26 9 051 4 907
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 31 175 21 189 110 71 24 179 16 776
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 866 7 025 10 6 8 289 5 188
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 17 - - 20 12
P Obrazovanje 1 559 1 095 2 1 1 060 753
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 373 967 - - 1 056 786
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 942 1 811 10 4 1 800 1 104
S Ostale uslužne djelatnosti 7 481 4 565 4 1 3 716 2  167
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. PROSINCA 2021.

(nastavak)

             Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 61 614 33 791 367 184 1 062 465 273 135
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 110 544 1 1 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 6 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 5 119 3 140 3 1 126 45 10 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 229 75 - - 5 2 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 228 107 - - 9 1 1 -
F Građevinarstvo 8 596 5 684 46 9 271 110 10 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 11 191 5 250 11 2 250 109 18 6
H Prijevoz i skladištenje 4 633 2 334 6 3 43 20 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 11 345 5 237 2 - 30 14 4 2
J Informacije i komunikacije 2 404 1 395 6 4 47 25 4 3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 74 31 - - 18 11 41 33
L Poslovanje nekretninama 1 137 529 6 2 39 19 11 8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 411 4 084 275 155 175 90 25 12
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 513 1 809 4 3 32 17 18 8
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 511 338 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 315 180 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 116 687 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti 3 654 2 360 4 2 4 1 89 34
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 72,0% i aktivnih 73,6%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na nj otpada 26,7% registriranih i 25,2% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2021

            Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 73 133 45,8 70 207 2 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 40,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 217 89,9 217 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 62 45,2 62 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 217 6,9 217 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 197 79,2 197 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 37,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 035 29,4 609 2 426
P Obrazovanje 2 866 87,9 2 866 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 789 63,3 3 789 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 19 862 48,0 19 862 -
S Ostale uslužne djelatnosti 42 217 41,9 42 217 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 - 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,0% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 45,8% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 57,7% i udjelom aktivnih od 41,9%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,4%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i udjelom aktivnih od 63,3%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (87,9%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2021.

Županija Registrirane pravne osobe ukupno Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 307 413 230 741 133 928 3 593 800 73 133 88 205
Zagrebačka  19 548 15 344 9 372 142 29 4 062 5 215
Krapinsko-zagorska  5 528 3 663 2 318 75 17 1 790 2 522
Sisačko-moslavačka  6 802 4 064 2 321 163 28 2 575 2 240
Karlovačka  5 913 3 794 2 287 130 26 1 989 1 911
Varaždinska  9 049 6 450 4 170 96 18 2 503 2 829
Koprivničko-križevačka  5 095 3 209 1 942 198 36 1 688 1 612
Bjelovarsko-bilogorska  5 712 3 762 2 224 209 44 1 741 1 281
Primorsko-goranska  25 794 20 289 11 150 155 35 5 350 9 134
Ličko-senjska  2 576 1 536 925 75 11 965 832
Virovitičko-podravska  3 323 1 900 1 156 117 21 1 306 1 123
Požeško-slavonska  2 657 1 472 946 52 7 1 133 1 126
Brodsko-posavska  5 732 3 597 2 117 90 21 2 045 2 172
Zadarska  11 139 8 263 4 967 218 50 2 658 4 308
Osječko-baranjska  15 132 9 478 5 692 271 84 5 383 4 677
Šibensko-kninska  6 599 4 339 2 330 205 47 2 055 2 602
Vukovarsko-srijemska  6 647 3 713 2 197 212 64 2 722 2 317
Splitsko-dalmatinska  31 800 24 167 14 176 431 126 7 202 11 668
Istarska  22 844 18 933 10 622 111 17 3 800 7 557
Dubrovačko-neretvanska  8 919 6 157 3 882 100 34 2 662 3 775
Međimurska  7 064 5 434 3 374 48 9 1 582 1 389
Grad Zagreb  99 467 81 177 45 760 441 76 17 849 17 915

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,3%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,5% odnosno 13,2%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,2% i u aktivnima 34,2%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2020. I 2021.

            2020. 2021.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. – XII. I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. – XII.
Osnivanje 3 583 2 454 3 198 3 713 3 720 3 805 3 599 4 078
Trgovačka društva 3 127 2 194 2 843 3 354 3 278 3 436 3 262 3 695
Ostali 456 260 355 359 442 369 337 442
Brisanje 228 112 165 151 179 120 76 195
Poduzeća  11) 3 1 2 - 1 - -
Trgovačka društva 131 85 119 109 112 72 54 98
Ostalo 96 24 45 40 67 47 22 97
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 6 4 6 3 1 2 2 -

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja i brisanja, a smanjuje broj usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 90,6%.

.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta
2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi
– ministarstva
– uredi državne uprave
– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)
– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa
– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredila:
Vlasta Lide Kranjec 


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti