Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 10. svibnja 2021.
POSL-2021-1-1/1

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U OŽUJKU 2021.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 57,2%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike i na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

    Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 296 221 169 338 57,2
Trgovačka društva 220 588 134 365 60,9
Zadruge 3 573 833 23,3
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 72 060 34 140 47,4
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 85 142 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI U OŽUJKU 2021.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. OŽUJKA 2021.

     Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 296 221 100,0 169 338 100,0 135 198 34 140 85 142
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 564 1,9 2 943 1,7 2 941 2 2 673
B Rudarstvo i vađenje 339 0,1 189 0,1 189 - 43
C Prerađivačka industrija 23 089 7,8 14 997 8,9 14 994 3 7 710
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 463 0,5 721 0,4 721 - 9
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 278 0,4 848 0,5 845 3 81
F Građevinarstvo 28 754 9,7 17 175 10,1 17 174 1 9 196
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 53 613 18,1 28 173 16,6 27 981 192 8 439
H Prijevoz i skladištenje 10 683 3,6 6 965 4,1 6 931 34 5 787
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 23 694 8,0 13 478 8,0 13 428 50 6 730
J Informacije i komunikacije 10 432 3,5 7 224 4,3 7 198 26 3 214
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 849 0,6 953 0,6 929 24 520
L Poslovanje nekretninama 9 597 3,2 5 192 3,1 5 192 - 496
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 30 274 10,2 21 249 12,5 21 086 163 12 428
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 414 3,9 7 112 4,2 7 108 4 2 984
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 061 1,0 982 0,6 17 965 6 226
P Obrazovanje 4 339 1,5 3 594 2,1 1 089 2 505 748
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 032 1,7 3 370 2,0 961 2 409 5 101
R Umjetnost, zabava i rekreacija 22 348 7,5 11 386 6,7 1 799 9 587 2 832
S Ostale uslužne djelatnosti 49 342 16,7 22 785 13,5 4 614 18 171 9 829
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 46
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 0,0 1 0,0 - 1 -
  Nepoznato - - - - - - 50

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četirima područjima djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 18,1% i aktivnih od 16,6%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,5%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,7% i aktivnih od 13,5%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 79,8% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 70,0% zastupljeno u pet područja djelatnosti prema sljedećem redoslijedu učestalosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (20,7%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,6%), Prerađivačka industrija (11,1%), Građevinarstvo (12,7%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,9%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 20,2%. Polovica ih se nalazi u djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,1%), Obrazovanje (7,3%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,1%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,8%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najučestalija su djelatnost. Uz nju, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a, OŽUJAK 2021.

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. OŽUJKA 2021.

    Ukupno Oblici vlasništva
državno privatno zadružno mješovito nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %  broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % 
  Ukupno 169 338 1 338 0,8 132 905 78,4 835 0,5 794 0,5 33 466 19,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 943 15 0,5 2 546 86,5 350 11,9 30 1,0 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 189 4 2,1 174 92,1 2 1,1 9 4,8 - -
C Prerađivačka industrija 14 997 69 0,5 14 591 97,3 143 1,0 193 1,3 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 721 34 4,7 676 93,8 2 0,3 9 1,2 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 848 325 38,3 512 60,4 1 0,1 8 0,9 2 0,2
F Građevinarstvo 17 175 78 0,5 16 975 98,8 69 0,4 52 0,3 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 173 40 0,1 27 741 98,5 88 0,3 143 0,5 161 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 965 60 0,9 6 824 98,0 12 0,2 38 0,5 31 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 478 49 0,4 13 264 98,4 46 0,3 72 0,5 47 0,3
J Informacije i komunikacije 7 224 36 0,5 7 109 98,4 7 0,1 48 0,7 24 0,3
K Financijske djelatnostii djelatnosti osiguranja 953 18 1,9 894 93,8 8 0,8 10 1,0 23 2,4
L Poslovanje nekretninama 5 192 37 0,7 5 129 98,8 2 0,0 24 0,5 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 249 181 0,9 20 809 97,9 34 0,2 113 0,5 112 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 112 64 0,9 7 008 98,5 21 0,3 15 0,2 4 0,1
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 982 32 3,3 3 0,3 1 0,1 1 0,1 945 96,2
P Obrazovanje 3 594 136 3,8 1 224 34,1 - - 4 0,1 2 230 62,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 370 42 1,2 1 114 33,1 22 0,7 4 0,1 2 188 64,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 386 86 0,8 1 755 15,4 16 0,1 7 0,1 9 522 83,6
S Ostale uslužne djelatnosti 22 785 33 0,1 4 556 20,0 11 0,0 14 0,1 18 171 79,7
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 1 - - - - - - - - 1 100,0

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, OŽUJAK 2021.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 78,4% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,5% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,8% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 98,8%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,0%. Približno isti udio tog oblika vlasništva od proizvodnih djelatnosti imaju Građevinarstvo (98,8%), Prerađivačka industrija (97,3%) te Informacije i komunikacije (98,4%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. OŽUJKA 2021.

            Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 169 338 64 954 86 752 13 519 3 505 334 274
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 943 1 153 1 491 238 50 5 6
B Rudarstvo i vađenje 189 43 96 38 10 - 2
C Prerađivačka industrija 14 997 3 432 8 405 2 324 674 98 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 721 396 255 52 12 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 848 154 300 272 107 12 3
F Građevinarstvo 17 175 5 378 9 837 1 687 249 19 5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 173 7 941 17 629 2 198 310 48 47
H Prijevoz i skladištenje 6 965 1 870 4 440 510 109 20 16
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 478 4 000 8 094 1 216 144 11 13
J Informacije i komunikacije 7 224 2 380 4 164 570 90 15 5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 953 210 607 81 28 9 18
L Poslovanje nekretninama 5 192 3 251 1 808 124 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 21 249 5 951 14 141 1 039 108 6 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 112 2 722 3 791 470 106 9 14
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 982 38 258 444 196 26 20
P Obrazovanje 3 594 452 1 157 974 986 18 7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 370 1 134 1 303 646 225 24 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 386 8 145 2 850 319 56 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti 22 785 16 303 6 126 316 38 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 1 - - 1 - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (51,2%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 38,4% subjekti bez zaposlenih, 8,0% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,1% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

    Pravno ustrojbeni oblici 
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 220 588 134 365 1 224 777 160 288 98 016
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 341 2 591 38 23 3 256 1 986
B Rudarstvo i vađenje 331 187 14 9 289 166
C Prerađivačka industrija 22 678 14 851 364 212 17 494 11 530
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 456 720 8 5 1 228 623
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 265 844 8 4 1 056 754
F Građevinarstvo 27 941 17 106 126 74 19 862 11 617
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 53 051 27 894 166 90 41 964 22 093
H Prijevoz i skladištenje 10 589 6 919 64 41 6 200 4 071
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 23 500 13 382 126 95 12 651 7 534
J Informacije i komunikacije 10 351 7 191 36 28 8 006 5 737
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 411 920 104 79 1 178 760
L Poslovanje nekretninama 9 588 5 190 30 24 8 475 4 611
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 29 975 21 052 113 78 23 295 16 574
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 315 7 087 12 9 7 940 5 161
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 30 16 - - 18 11
P Obrazovanje 1 518 1 089 2 1 1 017 733
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 269 939 - - 977 754
R Umjetnost, zabava i rekreacija 2 794 1 783 9 4 1 725 1 089
S Ostale uslužne djelatnosti 7 183 4 603 4 1 3 656 2 211
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

(nastavak)

             Pravno ustrojbeni oblici 
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 57 439 34 779 364 192 1 007 464 266 137
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 038 574 1 1 4 4 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 10 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 4 687 3 061 4 2 119 45 10 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 215 90 - - 4 1 1 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 192 86 - - 8 - 1 -
F Građevinarstvo 7 646 5 306 46 9 251 99 10 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 10 647 5 584 11 2 245 118 18 7
H Prijevoz i skladištenje 4 277 2 783 6 3 41 20 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 10 689 5 739 2 - 28 12 4 2
J Informacije i komunikacije 2 254 1 395 6 4 45 25 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 70 32 - - 18 12 41 37
L Poslovanje nekretninama 1 036 528 5 1 32 18 10 8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 104 4 141 272 162 169 89 22 8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 312 1 888 4 3 30 15 17 11
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 10 4
P Obrazovanje 493 352 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 290 184 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 044 674 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti 3 417 2 351 4 3 4 1 98 36
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 72,7% i aktivnih 72,9%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na nj otpada 26,0% registriranih i 25,9% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,4%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. OŽUJKA 2021

     Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 72 060 47,4 69 635 2 425
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 60,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 214 89,7 214 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 59 44,1 59 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 220 10,9 220 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 195 83,6 195 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9 44,4 9 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 030 31,8 605 2 425
P Obrazovanje 2 818 88,9 2 818 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 718 64,8 3 718 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 19 521 49,1 19 521 -
S Ostale uslužne djelatnosti 42 113 43,1 42 113 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela 54 1,9 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,6% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,4% odnosi se na tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 47,4% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiriju područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 43,1%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,2% i udjelom aktivnih od 31,8%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i aktivnih od 64,8%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (88,9%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. OŽUJKA 2021.

Županija Registrirane pravne osobe ukupno Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirani aktivni
Republika Hrvatska 296 221 220 588 134 365 3 573 833 72 060 85 142
Zagrebačka  18 726 14 575 9 222 145 35 4 006 5 060
Krapinsko-zagorska  5 328 3 487 2 257 75 17 1 766 2 470
Sisačko-moslavačka  6 501 3 796 2 240 163 26 2 542 2 137
Karlovačka  5 713 3 611 2 293 131 29 1 971 1 831
Varaždinska  8 693 6 115 4 099 100 19 2 478 2 729
Koprivničko-križevačka  4 940 3 069 1 918 198 39 1 673 1 531
Bjelovarsko-bilogorska  5 590 3 585 2 205 208 48 1 797 1 271
Primorsko-goranska  24 894 19 465 11 277 153 30 5 276 8 828
Ličko-senjska  2 485 1 458 922 74 10 953 818
Virovitičko-podravska  3 212 1 805 1 113 116 22 1 291 1 066
Požeško-slavonska  2 562 1 394 940 53 8 1 115 1 082
Brodsko-posavska  5 500 3 389 2 057 92 22 2 019 2 015
Zadarska  10 680 7 849 4 961 220 57 2 611 4 288
Osječko-baranjska  14 526 8 960 5 751 272 86 5 294 4 450
Šibensko-kninska  6 351 4 138 2 344 206 43 2 007 2 526
Vukovarsko-srijemska  6 364 3 482 2 162 217 66 2 665 2 245
Splitsko-dalmatinska  30 672 23 125 14 239 437 124 7 110 11 119
Istarska  21 932 18 072 10 584 114 22 3 746 7 225
Dubrovačko-neretvanska  8 668 5 947 3 938 98 35 2 623 3 764
Međimurska  6 835 5 229 3 428 49 10 1 557 1 307
Grad Zagreb  96 049 78 037 46 415 452 85 17 560 17 380

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,4%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% odnosno 13,1%.

Tri županije imaju više od 5% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,4%) i Zagrebačka (6,3%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,4% i u aktivnima 34,5%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2020. I 2021.

     2020. 2021.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. – XII. I. – III.
Osnivanje 3 583 2 454 3 198 3 713 3 720
Trgovačka društva 3 127 2 194 2 843 3 354 3 278
Ostali 456 260 355 359 442
Brisanje 228 112 165 151 179
Poduzeća  11) 3 1 2 -
Trgovačka društva 131 85 119 109 112
Ostalo 96 24 45 40 67
Usklađivanja prema Zakonu o trgovačkim društvima 6 4 6 3 1

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u trima skupinama: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja i brisanja, a smanjuje broj usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 88,1%.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta
2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi
– ministarstva
– uredi državne uprave
– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)
– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa
– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja. 

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta određuje i četveroznamenkasti redni broj uz matični broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti