Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. travnja 2021.
PSZ-2021-1-3

ISSN 1334-0557

PRAVNE OSOBE POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI ODLUKE U 2020.

U 2020. državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj donijela su odluke u povodu prijava za 707 pravnih osoba – počinitelja kaznenih djela, što je za 8,0% manje prijavljenih pravnih osoba nego u 2019. Broj optuženih pravnih osoba u odnosu na prethodnu godinu veći je za 11,7%, a broj pravnih osoba proglašenih odgovornima za 58,1%.

U 2020. broj optuženih pravnih osoba iznosio je 86, a udio pravnih osoba koje su proglašene odgovornima iznosio je 57,0% (49 pravnih osoba).

U 2020. najzastupljenija su bila kaznena djela protiv gospodarstva. Udio prijavljenih pravnih osoba za kaznena djela protiv gospodarstva iznosio je 48,4%, optuženih 58,1% a proglašenih odgovornima 67,3%.

Za pravne osobe proglašene odgovornima izrečene su novčane kazne. U odnosu na visinu izrečene novčane kazne, najučestalije su novčane kazne 10 001 – 20 000 kuna (21 pravna osoba), a potom novčane kazne 20 001 – 50 000 kuna (20 pravnih osoba).

Za pet pravnih osoba sud je donio odluku o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelom.

1. PRAVNE OSOBE POČINITELJI KAZNENIH DJELA – PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I PROGLAŠENE ODGOVORNIMA

     2016. 2017. 2018. 2019. 2020.
Prijavljene 1028 883 758 768 707
Optužene 169 121 99 77 86
Proglašene odgovornima 59 31 31 31 49

G-1. PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE PRAVNE OSOBE OD 2016. DO 2020.

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

       Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2020.
2019.
radnih odnosa i socijalnog osiguranja okoliša opće sigurnosti imovine gospodarstva intelektualnog vlasništva službene dužnosti
Ukupno 707 97 14 35 81 342 10 58 70 92,0
Odbačena prijava 585 89 11 11 76 266 9 58 65 94,9
Obustavljena istraga 20 - - 1 1 18 - - - 100,0
Podnesena optužnica 102 8 3 23 4 58 1 - 5 77,2
Neposredno 65 8 3 13 4 32 1 - 4 77,3
Bez kaznenog naloga 35 1 2 4 4 20 - - 4 77,7
Uz kazneni nalog 30 7 1 9 - 12 1 - - 76,9
Poslije provedene istrage 37 - - 10 - 26 - - 1 77,0

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

        Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2020.
2019.
radnih odnosa i socijalnog osiguranja okoliša opće sigurnosti imovine gospodarstva intelektualnog vlasništva službene dužnosti
Ukupno 86 11 5 11 5 50 1 - 3 111,7
Proglašeni odgovornima 49 6 3 6 - 33 - - 1 158,1
Nisu proglašeni odgovornima 37 5 2 5 5 17 1 - 2 80,4
Odbačaj 1 - - - - 1 - - - -
Obustava kaznenog postupka 24 5 1 3 4 10 1 - - 61,5
Oslobađajuća presuda 6 - - 1 1 3 - - 1 150,0
Odbijajuća presuda 6 - 1 1 - 3 - - 1 200,0
Kazne i druge mjere – ukupno 49 6 3 6 - 33 - - 1 158,1
Novčana kazna  49 6 3 6 - 33 - - 1 158,1
  5 000 – 10 000 4 2 - - - 2 - - - 80,0
10 001 – 20 000 21 3 2 3 - 13 - - - 175,0
20 001 – 50 000 20 1 1 3 - 14 - - 1 181,8
50 001 – 100 000 3 - - - - 3 - - - 300,0
Više od 100 000  1 - - - - 1 - - - 50,0
Oduzimanje imovinske koristi 5 - - - - 5 - - - 55,6

G-2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U POVODU KAZNENE PRIJAVE ZA PRAVNE OSOBE U 2020.

G-3. ODLUKE SUDOVA U POVODU OPTUŽBE ZA PRAVNE OSOBE U 2020.

G-4. UDIO POJEDINIH VRSTA KAZNENIH DJELA ZA PRIJAVLJENE PRAVNE OSOBE U 2020.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), podaci o prijavljenim i optuženim pravnim osobama te pravnim osobama proglašenima odgovornima prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za pravnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (obrazac SP-1) i Statistički izvještaj za optuženu pravnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen (obrazac SP-2).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležna državna odvjetništva nakon donošenja konačne odluke te županijski i općinski sudovi koji sude u prvom stupnju nakon što je postupak pravomoćno završen. Jedinice promatranja jesu pravne osobe koje su počinitelji kaznenih djela.

Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN, br. 151/03., 110/07., 45/11. i 143/12.) stupio je na snagu 24. ožujka 2004. U statističkim istraživanjima primjenjuje se od 1. siječnja 2005.

Dana 1. siječnja 2013. godine stupio je na snagu novi Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19.). Navedenim zakonom, osim što su uvedeni novi i preinačeni postojeći opći instituti materijalnog kaznenog prava, propisan je i novi katalog kaznenih djela.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćene su sve prijavljene, optužene te pravne osobe proglašene odgovornima, kao počinitelji kaznenih djela.

Definicije

Prijavljena pravna osoba jest svaka pravna osoba prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen odlukom kojom je odbačena prijava, prekinuta istraga, obustavljena istraga ili podnesena optužnica.

Optužena pravna osoba jest svaka pravna osoba prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom suda o: odbačaju optužbe, obustavi kaznenog postupka, oslobađajućoj ili odbijajućoj presudi ili je pravna osoba proglašena odgovornom.

Pravna osoba proglašena odgovornom jest svaka pravna osoba za koju je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom suda kojom je pravna osoba proglašena odgovornom.

 

Kratice  
   
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Gordana Finzir, Vesna Đikanović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti