Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 09. travnja 2021.
PSZ-2021-1-2

ISSN 1334-0557

MALOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA PREMA VRSTI ODLUKE U 2020.

U 2020. državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj donijela su odluke u povodu prijava za počinjena kaznena djela za 1 079 maloljetnih počinitelja kaznenih djela, što je za 11,1% manje nego u 2019. U odnosu na prethodnu godinu, broj optuženih počinitelja pao je za 10,0%, a broj počinitelja kojima su izrečene kazne ili druge mjere za 8,5%.

U 2020. bilo je 268 maloljetnih osoba kojima su izrečene kazne ili druge mjere. Od toga je izrečeno 220 odgojnih mjera, odnosno 82,1%. U izricanju kazni ili drugih mjera maloljetnici se dijele na mlađe i starije. U odnosu na prethodnu godinu, broj osuđenih starijih maloljetnika (183) smanjen je za 10,3% dok je broj osuđenih mlađih maloljetnika (85) pao za 4,5%.

Starijim maloljetnicima izrečeno je 7 kazni maloljetničkog zatvora (pad za 36,4%) te 41 pridržaj maloljetničkog zatvora (rast za 20,6%).

Najveći je broj počinitelja kaznenih djela protiv imovine, odnosno podignuta je 601 prijava (55,7%) i 169 optužaba (56,7%).

1. MALOLJETNI POČINITELJI KAZNENIH DJELA – PRIJAVLJENI, OPTUŽENI I OSUĐENI

    Prijavljeni Optuženi Osuđeni
ukupno ženske osobe ukupno ženske osobe ukupno ženske osobe
2019. 1 213 151 331 40 293 37
2020. 1 079 124 298 18 268 18
Indeksi
2020.
2019.
88,9 82,1 90,0 45,0 91,5 48,6

2. ODLUKE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

    Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2020.
2019.
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta zdravlja ljudi imovine krivotvorenja javnog reda
Ukupno 1 079 119 93 11 57 53 601 22 33 90 88,9
Ženske osobe 124 4 11 - 4 3 78 2 3 19 82,1
Podnesen prijedlog za izricanje kazne ili druge mjere  383 41 28 5 28 43 200 5 9 24 100,0
Postupak nije pokrenut 674 77 64 4 26 5 394 17 22 65 84,7
Prijavljeno djelo nije kazneno djelo 24 4 1 - 8 - 7 - 2 2 77,4
Beznačajno djelo 18 - - - - 1 17 - - - 200,0
Postoje okolnosti koje isključuju krivnju 40 8 2 - 7 - 19 - 2 2 90,9
Ne postoji osnovana sumnja 146 12 19 2 9 2 77 - 4 21 108,9
Razlozi svrhovitosti 446 53 42 2 2 2 274 17 14 40 77,2
Prijava nije vjerodostojna - - - - - - - - - - -
Pripremni postupak obustavljen 22 1 1 2 3 5 7 - 2 1 62,9
Prijavljeno djelo nije kazneno djelo - - - - - - - - - - -
Beznačajno djelo - - - - - - - - - - -
Postoje okolnosti koje isključuju krivnju 3 - - - 1 - - - 1 1 150,0
Nema dokaza 12 - - 2 - 3 7 - - - 60,0
Državni odvjetnik odustao - - - - - - - - - - -
Razlozi svrhovitosti 7 1 1 - 2 2 - - 1 - 77,7
Mjere tijekom pripremnog postupka 101 8 19 - 2 6 54 1 5 6 86,3
Nadzor centra za socijalnu skrb 68 7 8 - 1 5 36 1 5 5 86,1
Privremeni smještaj u ustanovu socijalne skrbi 33 1 11 - 1 1 18 - - 1 86,8

3. ODLUKE SUDOVA I IZREČENE KAZNE ILI DRUGE MJERE PREMA VRSTAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

    Ukupno Kaznena djela protiv Ostala kaznena djela Indeksi
2020.
2019.
života i tijela osobne slobode spolne slobode spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta zdravlja ljudi imovine krivotvorenja javnog reda
Ukupno 298 22 19 5 22 41 169 4 9 7 90,0
Ženske osobe 18 1 1 - 2 3 10 - - 1 45,0
Izrečene kazne ili druge mjere 268 20 16 4 21 40 149 4 9 5 91,5
Ženske osobe  18 1 1 - 2 3 10 - - 1 48,6
Obustavljen postupak 30 2 3 1 1 1 20 - - 2 78,9
Razlozi svrhovitosti 8 1 1 - - - 6 - - - 57,1
Državni odvjetnik odustao od izricanja kazne ili druge mjere 11 1 2 - - - 6 - - 2 61,1
Ostali razlozi 11 - - 1 1 1 8 - - - 183,3
Mjere tijekom pripremnog postupka 25 1 3 - 3 3 15 - - - 119,0
Nadzor centra za socijalnu skrb 15 1 1 - 1 3 9 - - - 136,4
Privremeni smještaj u ustanovu socijalne skrbi 10 - 2 - 2 - 6 - - - 100,0
Izrečene kazne ili druge mjere – ukupno 268 20 16 4 21 40 149 4 9 5 91,5
Mlađi maloljetnici – svega 85 7 5 2 6 5 55 - 2 3 95,5
Ženske osobe 3 1 - - - - 1 - - 1 16,7
Odgojne mjere 85 7 5 2 6 5 55 - 2 3 95,5
Mjere upozorenja 24 3 2 - 3 1 13 - 1 1 80,0
Mjere pojačanog nadzora 32 4 3 - - 3 21 - 1 - 84,2
Zavodske mjere 29 - - 2 3 1 21 - - 2 138,1
Stariji maloljetnici – svega 183 13 11 2 15 35 94 4 7 2 89,7
Ženske osobe 15 - 1 - 2 3 9 - - - 78,9
Maloljetnički zatvor 7 1 1 - 1 - 4 - - - 63,6
Odgojne mjere 135 11 10 1 12 25 67 3 5 1 84,9
Mjere upozorenja 49 5 3 - 8 11 18 1 3 - 62,8
Mjere pojačanog nadzora 66 6 4 1 3 11 38 2 1 - 111,9
Zavodske mjere 20 - 3 - 1 3 11 - 1 1 90,9
Pridržaj maloljetničkog zatvora 41 1 - 1 2 10 23 1 2 1 120,6
Sigurnosne mjere 12 - 2 - 1 6 2 - - 1 60,0

G-1.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE MALOLJETNE OSOBE U 2019. I 2020.

G-2.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE MALOLJETNE OSOBE PO GRUPAMA KAZNENIH DJELA U 2020.

G-3.  KAZNE ILI DRUGE MJERE IZREČENE PREMA MALOLJETNICIMA U 2020.

Stariji maloljetnici

Mlađi maloljetnici

G-4.  PRIJAVLJENE, OPTUŽENE I OSUĐENE MALOLJETNE OSOBE OD 2011. DO 2020.

broj osoba

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i metode prikupljanja podataka

Na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), podaci o kriminalitetu maloljetnih prijavljenih, optuženih i osuđenih osoba prikupljaju se redovitim statističkim istraživanjima koja se koriste sljedećim statističkim izvještajima: Statistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen (obrazac SK-3) i Statistički izvještaj za maloljetnu osobu prema kojoj je kazneni postupak pred vijećem pravomoćno završen (obrazac SK-4).

Statističke izvještaje ispunjavaju nadležna državna odvjetništva nakon donošenja konačne odluke te županijski i općinski sudovi koji sude u prvom stupnju nakon što je postupak pravomoćno završen. Jedinice promatranja jesu maloljetni počinitelji kaznenih djela, koji mogu biti počinitelji, supočinitelji, poticatelji ili pomagatelji.

Dana 1. siječnja 2013. stupio je na snagu novi Kazneni zakon (NN, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. – ispravak, 101/17., 118/18. i 126/19.). Navedenim zakonom, osim što su uvedeni novi i preinačeni postojeći opći instituti materijalnoga kaznenog prava, propisan je i novi katalog kaznenih djela.

Obuhvat

Statističkim istraživanjima obuhvaćeni su svi maloljetni počinitelji kaznenih djela – prijavljeni, optuženi i osuđeni – radi ispitivanja obujma i rasprostranjenosti kriminaliteta za područje cijele Republike Hrvatske.

Definicije

Kriminalitet u smislu statističkih istraživanja obuhvaća pojavu od podnošenja prijave za počinjeno kazneno djelo do okončanja postupka od strane državnog odvjetništva, odnosno pravomoćne odluke suda nadležnoga za maloljetnike.

Maloljetni počinitelj kaznenih djela jest osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela imala navršenih 14 godina, a nije navršila 18 godina života, prema kojoj postupak po kaznenoj prijavi nije pokrenut (odbačena prijava), pripremni postupak je obustavljen ili je podnesen prijedlog za izricanje kazne ili druge mjere. Kazneni postupak pravomoćno je završen odlukom kojom se postupak obustavlja ili se izriče kazna ili druga mjera.

Mlađi maloljetnik jest osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršila 14, a nije navršila 16 godina života i koja se ne može kazniti, nego joj se mogu izreći samo odgojne mjere.

Stariji maloljetnik jest osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela navršila 16, a nije navršila 18 godina života i kojoj se mogu izreći odgojne mjere, a uz uvjete predviđene Zakonom o sudovima za mladež i maloljetnički zatvor.

Prijavljena osoba jest maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojem je postupak po kaznenoj prijavi i pripremni postupak završen.

Optužena osoba jest maloljetna osoba prema kojoj je kazneni postupak pravomoćno završen odlukom kojom je obustavljen postupak ili je izrečena kazna ili druga mjera (maloljetnički zatvor ili odgojne mjere).

Osuđena osoba jest maloljetni počinitelj kaznenog djela prema kojem je izrečena kazna ili druga mjera: maloljetnički zatvor, pridržaj maloljetničkog zatvora ili odgojna mjera (sudski ukor, posebne obveze, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u disciplinski centar, upućivanje u odgojnu ustanovu, upućivanje u odgojni zavod i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu).

Stupanjem na snagu novog Zakona o sudovima za mladež (NN, br. 84/11., 143/12., 148/13., 56/15. i 126/19.) prestala je primjena dotadašnje odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj. U isto vrijeme počela je primjena nove odgojne mjere upućivanja u disciplinski centar.

 

Kratice  
NN Narodne novine

 

Znakovi  
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Gordana Finzir, Vesna Đikanović i Mario Vlajčević

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti