Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 15. prosinca 2021.
NR-2021-2-3

ISSN 1334-0557

BRUTO DOMAĆI PROIZVOD I STVARNA INDIVIDUALNA POTROŠNJA
U STANDARDU KUPOVNE MOĆI U 2020.

Eurostat 15. prosinca 2021. objavljuje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) i stvarnoj individualnoj potrošnji (SIP-u) po stanovniku za 2020., iskazane standardom kupovne moći (SKM-om).

G-1. INDEKSI OBUJMA BDP-a I SIP-a PO STANOVNIKU U 2020. (EU-27 = 100)

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

Državni zavod za statistiku zajedno sa statističkim uredima ostalih europskih zemalja sudjeluje u Europskom programu usporedbe radi međunarodnog uspoređivanja fizičkog obujma svih kategorija finalne potrošnje BDP-a svih zemalja sudionica projekta.

Ovdje predstavljamo najnovije analize pariteta kupovne moći (PKM-a) i s njima povezanih ekonomskih pokazatelja (BDP i SIP) po stanovniku za razdoblje od 2018. do 2020. s naglaskom na posljednju referentnu godinu.

Rezultati Europskog programa usporedbe cijena i BDP-a pokazuju da BDP po stanovniku u Republici Hrvatskoj izražen u paritetu kupovne moći za 2020. iznosi 64% prosjeka 27 država članica EU-a, dok SIP po stanovniku u istoj godini iznosi 68% prosjeka EU-27.

Luksemburg, država s najvećim BDP-om prema SKM-u

Od država članica EU-a, najveći BDP po stanovniku prema SKM-u ima Luksemburg i njegova je razina više od dva i pol puta viša od prosjeka EU-27 te iznosi 263%, dok najnižu razinu BDP-a ima Bugarska i ona iznosi 55% prosjeka EU-27.

Najveća razina BDP-a po stanovniku u Luksemburgu dijelom je posljedica velikog udjela prekograničnih radnika u ukupnom broju zaposlenih. Iako prekogranični radnici sudjeluju u BDP-u, oni ne čine dio rezidentnog stanovništva koji je uključen u izračunavanje BDP-a po stanovniku.

Uobičajeno je da se BDP po stanovniku koristi kao pokazatelj razine blagostanja u državama, ali on nije jedini takav pokazatelj. Pokazatelj koji bolje odražava stanje blagostanja u kućanstvima jest SIP po stanovniku i homogenija je kategorija od razine BDP-a. No bez obzira na homogenost te kategorije još uvijek postoje znatne razlike među državama članicama.

SIP je najmanji u Albaniji

SIP po stanovniku prema SKM-u među državama članicama EU-a u 2020. kretao se od 39% ispod prosjeka EU-27 u Bugarskoj do 45% iznad prosjeka EU-27 u Luksemburgu.

Osim Luksemburga, najveći SIP po stanovniku prema SKM-u ostvarile su Njemačka, Danska, Nizozemska, Austrija, Belgija, Finska, Ujedinjena Kraljevina i Švedska, i to u rasponu između 10% i 24% iznad prosjeka EU-27.

Zatim slijedi Francuska, čiji je SIP po stanovniku u SKM-u iznosio oko 10% iznad prosjeka EU-27.

Skupinu zemalja čija je razina SIP-a po stanovniku ispod prosjeka EU-27 čine Italija, Cipar, Litva, Irska, Španjolska, Portugal, Češka Republika, Poljska, Slovenija i Malta te se on kreće u rasponu od 4% do 20%.

Između 20% i 30% ispod prosjeka EU-27 jesu Rumunjska, Estonija, Grčka i Slovačka.

Najnižu razinu SIP-a po stanovniku ima skupina zemalja koju čine Letonija, Mađarska, Hrvatska i Bugarska, čiji je prosjek između 30% i 39% ispod prosjeka EU-27.

Uz 27 država članica EU-a u analizu su uključene i države članice Efte (Norveška, Švicarska i Island), države kandidatkinje za članstvo u EU (Turska, Crna Gora, Srbija, Sjeverna Makedonija1) i Albanija) te država potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU (Bosna i Hercegovina).

U državama Efte u 2020. SIP se kretao između 19% i 26% iznad prosjeka EU-27, dok se u državama kandidatkinjama kretao između 32% i 61% ispod prosjeka EU-27, a u državi potencijalnoj kandidatkinji iznosio je 58% ispod prosjeka EU-27.

1) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

1. BDP I SIP PO STANOVNIKU U SKM-u, INDEKSI OBUJMA (EU-27 = 100) U 2018., 2019. I 2020., PREGLED PO DRŽAVAMA SUDIONICAMA

            indeksi obujma (EU-27 = 100)
Države1) BDP po stanovniku SIP po stanovniku
2018. 2019. 2020. 2018. 2019. 2020.
EU-27 100 100 100 100 100 100
EA-19 107 106 105 106 106 105
Države članice EU-a            
Luksemburg 262 254 263 152 149 145
Njemačka 124 121 123 123 122 124
Danska 129 127 135 117 115 122
Nizozemska 129 128 132 115 115 117
Austrija 128 126 124 119 118 116
Belgija 118 118 119 114 114 114
Finska 111 109 113 113 111 113
Švedska 120 119 123 111 108 112
Francuska 104 106 104 109 109 110
Italija 97 96 94 100 100 96
Cipar 91 92 88 95 96 96
Litva 81 84 87 91 92 95
Irska 190 190 209 95 95 90
Španjolska 91 91 84 92 91 85
Portugal 78 79 76 85 86 84
Češka Republika 92 93 93 84 85 84
Poljska 71 73 76 78 79 83
Slovenija 87 88 89 81 82 82
Malta 102 103 97 86 86 81
Rumunjska 66 69 72 74 78 80
Estonija 81 82 84 75 75 77
Grčka 66 66 62 78 77 74
Slovačka 70 69 70 68 69 71
Letonija 69 69 70 71 71 70
Mađarska 71 73 74 65 67 70
Hrvatska 65 66 64 65 66 68
Bugarska 52 53 55 57 59 61
Ujedinjena Kraljevina2) 107 107 104 116 117 113
Države članice Efte            
Norveška 156 145 140 132 128 126
Švicarska 160 157 160 125 123 124
Island 128 127 120 116 114 119
Države kandidatkinje za članstvo u EU            
Turska 63 59 62 66 67 68
Crna Gora 48 50 45 59 60 59
Srbija 40 41 43 48 49 51
Sjeverna Makedonija3) 38 38 38 42 42 43
Albanija 30 30 30 38 39 39
Država potencijalna kandidatkinja za članstvo u EU            
Bosna i Hercegovina (BiH) 32 32 33 40 41 42

1) Države su poredane po razini SIP-a po stanovniku u 2020. Države s jednakom vrijednošću poredane su prema protokolarnom redoslijedu.

2) Od 1.veljače 2020. Ujedinjena Kraljevina na uređeni je način prestala biti članicom EU-a. Stoga su podaci koji se na nju odnose prikazani izdvojeno.

3) Republika Hrvatska od 15. veljače 2019. godine u svim oblicima službene komunikacije upotrebljava ime Republika Sjeverna Makedonija.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o PKM-u, BDP-u i SKM-u, indeksi obujma i podaci o stanovništvu objavljeni su na Eurostatovoj internetskoj stranici u odjeljku National Accounts (including GDP), pododjeljku Annual national accounts, te u Eurostatovoj bazi podataka (Tables by themes, Economy and finance, National accounts (including GDP), Annual national accounts, GDP per capita in PPPs).

Eurostat također objavljuje PKM-ove i iz njih izvedene pokazatelje na mrežnoj stranici Statistics Explained (Economy and finance, Comparative price levels (PPPs)).

Definicije i objašnjenja

PKM-ovi su pokazatelji razlike u razini cijena u pojedinim državama. Oni označavaju koliko valutnih jedinica košta određena količina robe i usluga u različitim državama. PKM-ovi se mogu koristiti kao stope konverzije valuta za pretvaranje rashoda izraženih u nacionalnim valutama u umjetnu zajedničku valutu (SKM), čime se eliminira učinak razlika u razini cijena u pojedinim državama.

SKM je jedinica umjetne valute koja eliminira razlike u razinama cijena među državama. Na taj način jedna jedinica SKM-a kupuje istu količinu roba i usluga u svim državama. Ta jedinica omogućuje usporedbu obujma ekonomskih pokazatelja u državama. Agregati izraženi u SKM-u izvode se dijeljenjem agregata u tekućim cijenama izraženima u nacionalnoj valuti s pripadajućim PKM-om.

PPP i BDP u SKM-u rezultat su multilateralnoga statističkog istraživanja. Njegova je specifičnost u usporedbi s drugim statističkim istraživanjima to da rezultate izračunava međunarodni koordinator. Naime, nijedna od država sudionica ne može proizvesti rezultate samostalno. Druga specifičnost jest međusobna ovisnost rezultata među državama. Promjena podataka jedne države ne utječe samo na rezultate te države, nego utječe, manje ili više, i na rezultate drugih zemalja.

Rezultati se temelje na procjenama BDP-a za 2020. i posljednjim raspoloživim podacima o PKM-u.

PKM-ovi se koriste za generiranje indeksa cijena i obujma koji su potrebni za ekonomska istraživanja i analize koje uključuju usporedbe BDP-a i izdataka za BDP među državama. Indeksi obujma koriste se za usporedbu veličine ekonomije i razine materijalnog blagostanja ekonomija, potrošnje, investicija, državne potrošnje i ukupne produktivnosti. Indeksi cijena koriste se kako bi se usporedile razine cijena, strukture cijena, konvergencija cijena i konkurentnost.

Uz istraživanje i analizu, PKM i realni izdaci koji se dobivaju korištenjem PKM-a koriste se za izračun statističkih podataka. Međunarodne organizacije agregiraju realni BDP i njegove sastavnice za države kako bi se dobile ukupne vrijednosti za skupine zemalja, kao što je EU ili OECD. Međunarodne organizacije također koriste udjele država u svim ukupnim vrijednostima kao pondere kad se ekonomski pokazatelji, kao što su indeksi cijena ili stope rasta kombiniraju kako bi se dobili prosjeci za skupine država.

PKM-ovi se koriste i za administrativne svrhe. Europska komisija koristi se PKM-om kada alocira sredstva iz Strukturnih fondova državama članicama. Strukturni fondovi osnovani su kako bi se smanjile ekonomske razlike među državama članicama. Glavni pokazatelj koji određuje može li se regija prijaviti za dobivanje sredstava iz Strukturnih fondova jest regionalni BPD po stanovniku unutar države koji je deflacioniran korištenjem PKM-a. Međunarodni monetarni fond (MMF) koristi se PKM-om kada donosi odluku o kvoti svojih članica. Kvota države, između ostalog, određuje financijska sredstva koje je država obvezna uplatiti MMF-u.

Geografski podaci

Europska unija (EU-27) uključuje Belgiju, Bugarsku, Dansku, Češku Republiku, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Hrvatsku, Italiju, Cipar, Letoniju, Litvu, Luksemburg, Mađarsku, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju, Slovačku, Finsku i Švedsku.

Eurozona (EA-19) obuhvaća Belgiju, Njemačku, Estoniju, Irsku, Grčku, Španjolsku, Francusku, Italiju, Cipar, Letoniju, Litvu, Luksemburg, Maltu, Nizozemsku, Austriju, Portugal, Sloveniju, Slovačku i Finsku.

Pravna osnova

- Uredba (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2007. o uspostavi zajedničkih pravila za pružanje osnovnih informacija o paritetima kupovne moći te za njihov izračun i diseminaciju

- Uredba Komisije (EU) br. 2015/1163 оd 15. srpnja 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1445/2007 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu popisa osnovnih kategorija s obzirom na paritete kupovne moći

Kratice

Efta Europsko udruženje za slobodnu trgovinu
EU Europska unija
Eurostat Statistički ured Europske unije
EZ Europska zajednica
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:

Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Suzana Čajkušić i Mirjana Lepušić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti