Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 02. prosinca 2021.
NR-2021-3-1

ISSN 1334-0557

INVESTICIJE U 2020.

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i metodoloških usklađivanja podaci nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine. Podaci u odnosu na prethodnu godinu mogu služiti samo za praćenje trenda te za određene analitičke svrhe.

Odnos pojedinih vrijednosti kategorija prema prethodnoj godini 2019. i pojedini udjeli upućuju na sljedeći trend.

Vrijednost istraživanjem obuhvaćenog dijela bruto investicija u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu u 2020. pokazuje nominalni negativan trend od 6,2%. Nominalni negativan trend bruto investicija u novu dugotrajnu imovinu iznosi 4,7%.

Najveći udio u financiranju/stjecanju investicija u dugotrajnu imovinu imaju vlastita sredstva i zajednička ulaganja, 44,8%.

Prema djelatnosti investitora, najveći udio u bruto investicijama u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu imaju područja O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, 16,7%, i C Prerađivačka industrija, 12,0%, dok se prema skupinama vrsta imovine najveći dio ovih investicija, 51,1%, odnosi na građevinske objekte, prostore i građevine. Od ukupnih investicija, 92,3% jesu investicije u novu dugotrajnu imovinu.

Prema djelatnosti namjene investicija, s najvećim udjelom u bruto investicijama u novu dugotrajnu imovinu sudjeluju ova područja: F Građevinarstvo, 11,4%, C Prerađivačka industrija, 11,3%, i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija, 9,6%.

1. BRUTO INVESTICIJE

tis. kuna

           2019. 2020.
Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu 63 197 596 59 287 164
Od toga: bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu 57 411 447 54 721 741

2. IZVORI FINANCIRANJA/STJECANJA INVESTICIJA U DUGOTRAJNU IMOVINU U 2020.

tis. kuna

Djelatnost investitora Ukupno Vlastita sredstva i zajednička ulaganja Financijski krediti i financijski najam - leasing Sredstva Europske unije Proračunska sredstva i sredstva ostvarena prema posebnim propisima Ostalo
  Ukupno 59 287 164 26 542 209 13 222 491 6 399 336 11 695 414 1 427 714
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 405 876 782 512 263 006 136 096 52 032 172 230
B Rudarstvo i vađenje 223 821 190 259 32 434 948 - 180
C Prerađivačka industrija 7 116 051 4 441 527 2 209 655 348 911 17 112 98 846
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5 165 573 3 486 183 483 698 325 731 404 512 465 449
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 3 619 003 862 373 228 877 1 195 365 1 292 934 39 454
F Građevinarstvo 4 138 556 992 324 1 206 440 440 868 1 476 586 22 338
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 4 845 876 3 905 780 878 751 45 874 189 15 282
H Prijevoz i skladištenje 5 035 328 2 070 453 1 547 490 848 043 557 750 11 592
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 450 081 1 934 128 1 469 708 17 544 8 981 19 720
J Informacije i komunikacije 3 090 670 2 843 734 64 654 49 146 31 533 101 603
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 3 290 609 1 596 593 1 679 262 - 40 14 714
L Poslovanje nekretninama 1 701 043 1 111 422 512 209 189 56 932 20 291
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 045 959 507 173 218 700 84 979 217 270 17 837
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 774 886 357 766 413 408 3 367 345 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 896 726 446 583 1 281 777 1 897 696 6 111 967 158 703
P Obrazovanje 1 306 751 170 509 43 829 428 568 584 696 79 149
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 164 165 380 849 603 011 438 046 633 546 108 713
R Umjetnost, zabava i rekreacija 868 488 408 909 62 077 104 599 213 465 79 438
S Ostale uslužne djelatnosti 147 702 53 132 23 505 33 366 35 524 2 175
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -

3. BRUTO INVESTICIJE U NOVU I RABLJENU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I VRSTAMA IMOVINE U 2020.

tis. kuna

Djelatnost investitora Ukupno Građevinski objekti, prostori i građevine Postrojenja i oprema s montažom Transportna imovina Biološka imovina Intelektualna imovina Ostala imovina
  Ukupno 59 287 164 30 281 688 17 469 530 5 229 854 611 350 2 757 942 2 936 800
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 405 876 342 733 387 342 67 602 527 821 6 088 74 290
B Rudarstvo i vađenje 223 821 31 349 135 588 25 021 - 14 762 17 101
C Prerađivačka industrija 7 116 051 1 853 247 4 293 588 346 685 50 605 302 140 269 786
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5 165 573 1 455 241 3 578 007 30 126 323 80 945 20 931
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 3 619 003 3 028 212 277 058 218 926 264 34 649 59 894
F Građevinarstvo 4 138 556 3 040 171 575 473 283 764 446 22 452 216 250
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 4 845 876 1 989 543 1 402 002 462 469 2 789 111 278 877 795
H Prijevoz i skladištenje 5 035 328 3 190 508 650 445 923 245 137 117 718 153 275
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 450 081 2 609 451 628 905 47 073 22 040 37 606 105 006
J Informacije i komunikacije 3 090 670 519 989 1 378 009 8 953 - 1 034 425 149 294
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 3 290 609 358 945 502 139 1 773 727 - 583 399 72 399
L Poslovanje nekretninama 1 701 043 1 253 597 80 246 29 842 745 7 958 328 655
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 1 045 959 591 899 252 785 19 162 2 686 73 680 105 747
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 774 886 40 916 185 786 486 355 16 15 244 46 569
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 896 726 7 674 254 1 293 310 377 092 2 458 202 038 347 574
P Obrazovanje 1 306 751 671 962 582 777 12 282 856 13 610 25 264
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 164 165 1 172 951 893 500 53 940 98 34 070 9 606
R Umjetnost, zabava i rekreacija 868 488 394 746 325 051 45 402 66 51 274 51 949
S Ostale uslužne djelatnosti 147 702 61 974 47 519 18 188 - 14 606 5 415
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

4. BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI INVESTITORA I VRSTAMA IMOVINE U 2020.

tis. kuna

Djelatnost investitora Ukupno Građevinski objekti, prostori i građevine Postrojenja i oprema s montažom Transportna imovina Biološka imovina Intelektualna imovina Ostala imovina
  Ukupno 54 721 741 28 994 140 16 995 282 4 397 740 605 978 2 754 622 973 979
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 267 990 311 836 351 565 50 015 524 725 6 080 23 769
B Rudarstvo i vađenje 198 627 29 291 128 326 20 837 - 14 762 5 411
C Prerađivačka industrija 6 690 444 1 762 397 4 130 600 280 694 49 030 301 906 165 817
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5 074 951 1 414 331 3 534 580 28 711 323 80 550 16 456
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 3 569 002 3 021 929 269 374 205 490 264 34 649 37 296
F Građevinarstvo 3 642 612 2 912 340 492 335 194 543 205 22 446 20 743
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 724 105 1 727 468 1 333 534 395 518 2 785 110 549 154 251
H Prijevoz i skladištenje 4 778 312 3 186 318 633 002 798 418 137 117 714 42 723
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 293 913 2 541 781 622 726 41 359 21 998 37 587 28 462
J Informacije i komunikacije 3 056 439 518 974 1 377 642 8 953 - 1 034 425 116 445
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 720 193 213 489 500 502 1 377 377 - 583 201 45 624
L Poslovanje nekretninama 1 053 855 935 799 75 333 23 483 745 6 845 11 650
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 870 079 507 988 246 347 13 571 2 550 73 599 26 024
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 718 362 37 086 174 286 463 271 16 15 244 28 459
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 9 621 783 7 585 889 1 289 420 371 640 2 180 202 038 170 616
P Obrazovanje 1 294 060 665 696 579 655 11 679 856 13 528 22 646
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 154 438 1 171 440 888 772 52 114 98 34 066 7 948
R Umjetnost, zabava i rekreacija 848 504 388 368 320 514 42 338 66 50 827 46 391
S Ostale uslužne djelatnosti 144 072 61 720 46 769 17 729 - 14 606 3 248
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

5. BRUTO INVESTICIJE U NOVU I RABLJENU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA DJELATNOSTI NAMJENE INVESTICIJA I VRSTAMA IMOVINE U 2020.

tis. kuna

Djelatnost namjene investicija Investicije u novu dugotrajnu imovinu, ukupno Od toga Investicije u rabljenu dugotrajnu imovinu
građevinski objekti, prostori i građevine postrojenja i oprema s montažom transportna imovina biološka imovina intelektualna imovina
  Ukupno 54 721 741 28 994 140 16 995 282 4 397 740 605 978 2 754 622 4 565 423
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 332 671 311 408 386 611 49 555 554 079 5 944 137 260
B Rudarstvo i vađenje 567 894 273 728 233 567 23 888 - 31 288 26 378
C Prerađivačka industrija 6 200 510 1 592 022 3 839 002 278 761 24 876 297 066 478 153
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 5 253 463 1 479 841 3 647 838 28 919 324 84 042 65 983
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 4 541 425 3 992 591 272 876 200 186 335 37 323 78 758
F Građevinarstvo 6 230 538 5 431 646 503 456 223 783 19 38 667 552 813
Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 3 537 021 1 539 174 1 393 075 352 253 75 96 862 1 016 315
H Prijevoz i skladištenje 4 285 593 2 702 879 637 320 795 910 137 106 150 264 255
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 3 480 852 2 692 220 656 966 42 225 22 036 37 702 198 513
J Informacije i komunikacije 3 027 260 532 498 1 352 886 14 892 - 1 036 873 33 301
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 2 190 153 198 094 498 945 886 377 - 561 716 460 595
L Poslovanje nekretninama 1 730 429 1 618 979 75 635 10 119 372 11 102 710 316
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 699 964 298 813 263 303 14 482 1 450 82 987 201 756
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 1 631 538 331 828 267 637 994 942 490 18 204 159 069
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 121 084 875 448 603 324 345 105 761 165 005 109 139
P Obrazovanje 3 388 442 2 343 253 953 188 12 348 856 21 873 17 465
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 2 516 957 1 414 275 974 662 61 303 98 57 817 15 996
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 569 792 1 048 435 377 336 42 925 66 49 237 31 349
S Ostale uslužne djelatnosti 416 155 317 008 57 655 19 767 4 14 764 8 009
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - - -

6. BRUTO INVESTICIJE U DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA SJEDIŠTU INVESTITORA I LOKACIJI INVESTICIJSKIH OBJEKATA U 2020.

tis. kuna

Županija Investicije prema sjedištu investitora Investicije prema lokaciji investicijskih objekata
ukupno u novu dugotrajnu imovinu u rabljenu dugotrajnu imovinu u novu dugotrajnu imovinu u rabljenu dugotrajnu imovinu
Republika Hrvatska 59 287 164 54 721 741 4 565 423 54 721 741 4 565 423
Zagrebačka 2 691 984 2 386 257 305 727 2 658 496 261 032
Krapinsko-zagorska 970 048 931 975 38 073 1 144 487 71 204
Sisačko-moslavačka 812 451 693 761 118 690 1 356 691 82 858
Karlovačka 750 893 719 120 31 773 1 311 994 70 213
Varaždinska 1 522 932 1 432 798 90 134 1 627 951 107 440
Koprivničko-križevačka 754 598 695 690 58 908 1 291 942 63 724
Bjelovarsko-bilogorska 715 322 670 604 44 718 1 022 329 71 590
Primorsko-goranska 3 890 735 3 490 068 400 667 5 755 500 253 258
Ličko-senjska 393 639 389 373 4 266 665 909 12 092
Virovitičko-podravska 560 231 530 161 30 070 663 783 31 406
Požeško-slavonska 575 154 517 871 57 283 753 749 55 433
Brodsko-posavska 990 670 954 669 36 001 1 437 970 50 639
Zadarska 1 345 381 1 267 233 78 148 2 192 035 197 526
Osječko-baranjska 2 127 003 1 986 747 140 256 2 777 339 185 518
Šibensko-kninska 1 022 406 990 459 31 947 1 880 725 96 373
Vukovarsko-srijemska 1 064 081 872 307 191 774 1 401 250 126 152
Splitsko-dalmatinska 3 841 794 3 344 260 497 534 4 574 830 619 793
Istarska 3 830 378 3 646 155 184 223 4 534 826 371 096
Dubrovačko-neretvanska 1 178 864 1 139 460 39 404 2 313 742 97 607
Međimurska 837 025 742 671 94 354 947 296 104 472
Grad Zagreb 29 411 575 27 320 102 2 091 473 14 010 555 1 635 888
Neraspoređeno - - - 398 342 109

 

7. BRUTO INVESTICIJE U NOVU DUGOTRAJNU IMOVINU PREMA LOKACIJI INVESTICIJSKIH OBJEKATA I VRSTAMA IMOVINE U 2020.

tis. kuna

Županija Investicije u novu dugotrajnu imovinu, ukupno Od toga
građevinski objekti, prostori i građevine postrojenja i oprema s montažom transportna imovina biološka imovina intelektualna imovina
Republika Hrvatska 54 721 741 28 994 140 16 995 282 4 397 740 605 978 2 754 622
Zagrebačka 2 658 496 1 415 785 798 164 252 222 29 097 117 301
Krapinsko-zagorska 1 144 487 625 918 444 240 46 413 4 090 9 807
Sisačko-moslavačka 1 356 691 724 707 515 346 30 781 60 115 15 268
Karlovačka 1 311 994 751 921 439 520 52 648 24 230 15 020
Varaždinska 1 627 951 1 007 905 437 287 101 976 35 378 25 831
Koprivničko-križevačka 1 291 942 788 854 359 661 42 716 27 088 54 126
Bjelovarsko-bilogorska 1 022 329 608 029 237 432 73 014 40 733 52 122
Primorsko-goranska 5 755 500 2 917 854 2 406 436 257 041 28 480 77 837
Ličko-senjska 665 909 422 704 187 465 20 163 28 154 2 110
Virovitičko-podravska 663 783 419 497 181 730 17 076 31 456 5 615
Požeško-slavonska 753 749 425 799 239 676 31 696 26 578 6 149
Brodsko-posavska 1 437 970 1 103 586 233 814 44 768 25 076 19 513
Zadarska 2 192 035 1 139 371 852 933 100 463 22 691 14 417
Osječko-baranjska 2 777 339 1 715 475 770 900 147 278 79 199 44 426
Šibensko-kninska 1 880 725 814 431 927 166 87 080 11 655 12 211
Vukovarsko-srijemska 1 401 250 992 623 247 975 68 071 53 281 6 514
Splitsko-dalmatinska 4 574 830 2 783 387 1 167 657 396 244 30 551 81 208
Istarska 4 534 826 3 282 717 965 065 168 424 29 032 41 352
Dubrovačko-neretvanska 2 313 742 1 828 438 395 783 34 163 6 876 11 170
Međimurska 947 296 540 804 343 438 29 982 5 744 14 631
Grad Zagreb 14 010 555 4 662 940 4 503 153 2 394 505 6 474 2 120 262
Neraspoređeno 398 342 21 395 340 441 1 016 - 7 732

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i način prikupljanja i obrade podataka             

Izvor podataka o bruto investicijama jesu namjernim uzorkom prikupljeni i obrađeni podaci statističkog istraživanja Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu pravnih osoba (obrazac INV-P) za 2020.

Grupiranje podataka istraživanja provodi se prema dva načela:

- organizacijskom načelu – prema sjedištu i glavnoj djelatnosti investitora

- načelu čiste djelatnosti i teritorija – prema lokaciji i djelatnosti namjene investicijskog objekta.

Podaci su obrađeni prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.), na razini Republike Hrvatske i županija prema teritorijalnom ustroju koji je bio na snazi 31. prosinca izvještajne godine.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu, za izvještajnu godinu, namjernim uzorkom izabrane pravne osobe u zemlji.

Od 2013. istraživanjem su obuhvaćene sljedeće pravne osobe:

- veliki i srednje veliki poduzetnici, financijske i osiguravajuće institucije, proračunski korisnici            

- na osnovi vrijednosti dugotrajne imovine, namjernim uzorkom izabrani mali poduzetnici (od 2017. mali i mikro poduzetnici)

- neprofitne organizacije – veći investitori.

Polazni podaci za formiranje uzorka jesu prikupljeni i obrađeni podaci godišnjih, polugodišnjih i tromjesečnih financijskih izvještaja preuzeti od Financijske agencije (Fine).

Obrazac je 2014. revidiran i djelomično promijenjen zbog usklađivanja s revidiranim međunarodnim statističkim standardima i metodologijama, Europskim sustavom nacionalnih računa 2010. i UN-ovim Sustavom nacionalnih računa 2008. (European System of Accounts ESA 2010, System of National Accounts SNA 2008).            

Zbog primjene metode namjernog uzorka, promjena vezanih za izbor elemenata osnovnog skupa za uzorak i metodoloških usklađivanja podaci nisu potpuno usporedivi s podacima za prethodne godine.    

Podaci prikupljeni ovim istraživanjem prije svega služe kao jedna od ulaznih baza podataka za obračun kategorija ukupnih bruto investicija u fiksni kapital i regionalnih investicija i ne mogu se izravno koristiti za izračune udjela ukupnih bruto investicija u fiksni kapital i/ili sličnih udjela u odnosu na BDP i/ili druge makroekonomske kategorije ni kao ukupni podatak o bruto investicijama u fiksni kapital. Ti podaci mogu služiti samo za određene analitičke svrhe i za praćenje trenda u odnosu na prethodne godine.

Definicije i objašnjenja

Izvori financiranja/stjecanja investicija u dugotrajnu imovinu obuhvaćaju sve iznose za investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu, za izvještajnu godinu, odnosno načine stjecanja dugotrajne imovine bez obzira na to jesu li isplate izvršene ili nisu. Obuhvaćena su vlastita sredstva i zajednička ulaganja domaćih i inozemnih suinvestitora, financijski krediti i financijski najam – leasing, sredstva dobivena iz programa i fondova Europske unije, proračunska sredstva i sredstva ostvarena prema posebnim propisima i svi ostali izvori (imovina stečena bez naknade, kapitalni transferi u naturi, interna realizacija, izvršeni radovi u vlastitoj režiji i sl.).

Bruto investicije u novu i rabljenu dugotrajnu imovinu odnose se na ukupno ostvarene investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu domaćega i inozemnog podrijetla, dugotrajnu imovinu u vlasništvu i nabavljenu pod uvjetima financijskog leasinga. Ostvarene investicije jesu u tijeku izvještajne godine izvršene izgradnje i nabave imovine bez obzira na to jesu li završene i plaćene. Podaci su raščlanjeni prema glavnoj djelatnosti investitora i osnovnim skupinama vrsta imovine (tablica 3.) te prema djelatnosti kojoj su investicije namijenjene (tablica 5.).

Bruto investicije u novu dugotrajnu imovinu dio su ostvarenih investicija i odnose se na izgradnju i nabave nove domaće i uvozne dugotrajne imovine, znatnija poboljšanja postojeće dugotrajne imovine te u izvještajnoj godini uvezene rabljene dugotrajne imovine, koja se tretira kao nova jer utječe na porast nacionalnog bogatstva zemlje. Podaci su raščlanjeni prema glavnoj djelatnosti investitora i prema osnovnim skupinama vrsta imovine.

Dio podataka prikazan je i na razini županija (tablice 6. i 7.).

Pod stavkom neraspoređeno (po županijama) prikazan je dio investicija koje nije bilo moguće razvrstati na nižoj teritorijalnoj razini od razine Republike Hrvatske (npr. dio ulaganja u željezničke pruge, ceste, električne vodove, kabele, naftovode, plinovode i sl.).

Napomena

Detaljne Upute za ispunjavanje Godišnjeg izvještaja o investicijama u dugotrajnu imovinu i Obrazac INV-P za 2020. raspoloživi su u mrežnoj aplikaciji Državnog zavoda za statistiku, na e-adresi https://www.dzs.hr, pod Obrasci.

   
Kratice  
   
BDP bruto domaći proizvod
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
tis.   tisuća
UN Ujedinjeni narodi
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marijana Dragičević, Višnja Dožić i Ljiljana Batan


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti