Priopćenje

Godina: LVIII.
Zagreb, 21. listopada 2021.
NR-2021-2-2

ISSN 1334-0557

GODIŠNJI BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA RAZDOBLJE 1995. – 2020.

Za podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP-u) i temeljnim agregatima nacionalnih računa prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. (NKD-u 2007.) i kategorijama izdataka prema metodologiji Europskog sustava nacionalnih i regionalnih računa (ESA-e 2010) revidirane su vremenske serije podataka za razdoblje 1995. – 2020.

Podaci su dostupni u tekućim cijenama, stalnim cijenama prethodne godine te u stalnim cijenama referentne godine (2015. = 100).

Utjecaj ove statističke revizije na razinu BDP-a u nominalnim vrijednostima kreće se u rasponu od 0,7% do 2,5% u cijelom razdoblju od 1995. do 2020. i čini u prosjeku rast od 1,1% BDP-a.

Ovom revizijom realne stope rasta promijenile su se u rasponu od -0,2% do +0,6%.

BDP s rashodne strane korigiran je u skladu s ukupnom korekcijom BDP-a s proizvodne strane.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

G-1. REALNE STOPE RASTA BDP-a, ODNOS PREMA ISTOM RAZDOBLJU PRETHODNE GODINE

Revizija obuhvaća sljedeće elemente:

– reviziju podataka statistike državnih financija zbog promjena sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica i uključivanja određenih jedinica u obuhvat opće države

– reviziju procjene potrošnje fiksnoga kapitala opće države i neprofitnih ustanova koje služe kućanstvima (NPUSK) zbog provedbe metode stalne inventarizacije (PIM-a)

– reviziju poreza

– reviziju bruto investicija za razdoblje 2018. − 2020.

– reviziju usluga financijskog posredovanja indirektno mjerenih (UFPIM-a)

– reviziju podataka platne bilance.

Bruto domaći proizvod za 2019. − godišnji obračun

Bruto domaći proizvod realno je veći za 3,5% u 2019. u odnosu na 2018. Bruto dodana vrijednost realno je veća za 3,6% u 2019. u odnosu na 2018.

Na realni rast bruto domaćeg proizvoda najviše je utjecao rast bruto dodane vrijednosti u djelatnosti Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala i u djelatnosti Građevinarstvo.

Na realni rast bruto domaćeg proizvoda s rashodne strane najviše je utjecao rast izdataka za konačnu potrošnju kućanstava te rast izvoza roba i usluga

1. BRUTO DOMAĆI PROIZVOD OD 2012. – 2020.

 

     2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.  2019. 2020.1)
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene
(tekuće),  mil.kuna
334 592 335 955 335 292 344 034 355 920 372 355 390 856 412 228 378 349
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene
(tekuće), mil.USD
57 187 58 879 58 319 50 134 52 313 56 227 62 254 62 248 57 232
Bruto domaći proizvod, tržišne cijene
(tekuće), mil.EUR
44 509 44 359 43 944 45 211 47 271 49 913 52 718 55 604 50 225
Stanovništvo, godišnji prosjek broja
stanovnika, tis.2) 
4 269 4 254 4 236 4 208 4 172 4 130 4 091 4 067 4 047
Bruto domaći proizvod po stanovniku
kune
78 377 78 974 79 153 81 757 85 312 90 162 95 543 101 354 93 483
Bruto domaći proizvod po stanovniku,
USD
13 396 13 841 13 767 11 914 12 539 13 615 15 218 15 305 14 141
Bruto domaći proizvod po stanovniku,
EUR
10 426 10 428 10 374 10 744 11 331 12 086 12 887 13 671 12 410
Prosječni godišnji tečaj HRK/USD3) 5,850861 5,705883 5,749322 6,862262 6,803718 6,622397 6,278406 6,622347 6,610754
Prosječni godišnji tečaj HRK/EUR3) 7,517340 7,573548 7,630014 7,609601 7,529383 7,460100 7,414111 7,413605 7,533080
Realne stope rasta (%) -2,3 -0,4 -0,3 2,5 3,5 3,4 2,9 3,5 -8,1
Implicitni deflatori BDP-a 101,4 100,8 100,1 100,1 99,9 101,2 102,0 101,9 99,9

1) Privremeni podaci 
2) Vidi Metodološka objašnjenja 
3) Izvor: HNB, Godišnji i mjesečni prosjeci srednjih deviznih tečajeva Hrvatske narodne banke

Kratice  
   
EUR euro
HRK hrvatska kuna
mil. milijun
tis. tisuća
USD američki dolar

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 4806-111, telefaks: (+385 1) 4817-666
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Suzana Čajkušić, Jasna Medek i Ingrid Omerzo

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 4806-138, 4806-154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 4806-115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr
Telefaks: (+385 1) 4806-148

Postavke pristupačnosti